Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

 hl papier primator

V  Bardejove:  25. 11. 2021

 

 

P R O G R A M

na XL. zasadnutie mestskej rady, ktoré sa uskutoční
02. 12. 2021 (štvrtok) o 9,00 hod.
formou videokonferencie

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Návrh nájmu nehnuteľného majetku  mesta
 3. Návrh nakladania s majetkom mesta (grafická príloha)
 4. Zmena programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021
 5. Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2022 a roky 2023, 2024
  1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2022
 6. Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov na rok 2022
 7. Návrh rozpočtov  pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2022
  1. Bapos, m. p.
  2. ZUŠ M. Vileca
 8. Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov  obchodných spoločností mesta pre rok 2022:
  1. Bardbyt, s. r. o.,
  2. Bardterm, s. r. o.,
  3. Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o.,
  4. Mestské Lesy, s. r. o.,
  5. Ekobard, a. s.
 9. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2022
 10. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2022
 11. Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2020
  1. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31. 12. 2020
 12. Rôzne:
  1. Návrh na schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt s názvom: „Cyklistická infraštruktúra - ZŠ B. Krpelca v Bardejove“
 13. Záver

 

 MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

 

 tel.: (00 421) 054/ 4862 127,    fax: (00 421)054/ 472 24 76
----------------------------------------------------------------------------------------------

 IČO: 321 842,  DIČ: 2020622923, e-mail: primator@bardejov.sk

 

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám