Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Mestská rada

1. Mestská rada v Bardejove má 8 členov, je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo spravidla na celé funkčné obdobie. Členmi mestskej rady sú zástupcovia primátora.
2. Mestská rada je iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.
3. Mestská rada sa schádza podľa časového plánu a podľa potreby najmenej raz za mesiac. Mestskú radu zvoláva a vedie primátor mesta, v jeho neprítomnosti na základe jeho poverenia jeden zo zástupcov primátora, inak zástupca primátora a v prípade neprítomnosti zástupcu primátora druhý zástupca primátora.
4. Mestská rada najmä
 a) rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva a organizuje prípravu podkladov na rokovanie mestského zastupiteľstva,
 b) zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku mesta, fondov a rozpočtu mesta, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy mestskému zastupiteľstvu a primátorovi,
 c) pripravuje zasadnutia mestského zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy,
 d) zaoberá sa vecami týkajúcimi sa mesta a života v ňom a svoje stanoviská podáva mestskému zastupiteľstvu a primátorovi,
 e) organizuje a zjednocuje činnosť komisií mestského zastupiteľstva,
 f) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva.
5. Spôsob prípravy zasadnutí mestskej rady, priebeh rokovania, spôsob uznášania a náležitosti rozhodovania upravuje Rokovací poriadok Mestskej rady v Bardejove.

Členovia mestskej rady

JUDr. Eva Hudáková 
JUDr. Eva Hudáková     volebný obvod č. 2
- predseda komisie pre prešetrovanie sťažností
- predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta 
 
Ing. Peter Petruš
Ing. Peter Petruš    volebný obvod č. 1
Ing. Marek Hudák, MBA
Ing. Marek Hudák, MBA    volebný obvod č. 5
- predseda komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
- člen komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí
Ing. Ivan Leščišín
Ing. Ivan Leščišin    volebný obvod č. 7
- člen komisie finančnej
- člen komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva
- člen komisie správy majetku
- člen komisie verejného poriadku
- člen komisie pre prešetrovanie sťažností
- člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
Mgr. Milan Ján Pilip
Mgr. Milan Ján Pilip    volebný obvod č. 4
- člen komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
- člen komisie pre prešetrovanie sťažností
- člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
Mgr. Marek Šimco
Mgr. Marek Šimco    volebný obvod č. 8
- člen komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí
- člen komisie správy majetku
- člen komisie verejného poriadku
- člen komisie pre prešetrovanie sťažností
- člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. Martin Šmilňák    volebný obvod č. 5
- člen komisie finančnej
- člen komisie školstva, telesnej kultúry a športu
Ing. Peter Ždiľa
Ing. Peter Ždiľa    volebný obvod č. 1
- predseda komisie verejného poriadku
- člen komisie finančnej

Komisie MsZ

 - rokovací poriadok stálych komisií

KOMISIA FINANČNÁ
KOMISIA PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A CESTOVNÉHO RUCHU
KOMISIA VÝSTAVBY A ÚZEMNÉHO ROZVOJA MESTA A JEHO ČASTÍ
KOMISIA ŠKOLSTVA, TELESNEJ KULTÚRY A ŠPORTU
KOMISIA SPOLOČENSKÝCH VECÍ A KULTÚRY
KOMISIA BYTOVÁ, SOCIÁLNEJ POMOCI A ZDRAVOTNÍCTVA
KOMISIA SPRÁVY MAJETKU
KOMISIA VEREJNÉHO PORIADKU
KOMISIA PRE PREŠETROVANIE SŤAŽNOSTÍ
KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ FUNKCIONÁROV MESTA

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám