Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

„Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru – 2. etapa – časť A“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 7 REACT-EÚ  
Špecifický cieľ: 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach
Dátum podania: 10.06.2022
Doba realizácie: 10/2022 - 06/2023
Obsah projektu:    
Revitalizácia druhej etapy sídliska spočíva v úprave vnútroblokov v jeho západnej časti v priestore medzi ulicami Komenského, Ťačevskej a Sázavského. Predmetom úprav je kompletná regenerácia pôvodných asfaltových hracích plôch, doplnenie priestorov sídliska o nové detské ihriská, multifunkčné ihriská a workoutové ihrisko, regenerácia existujúcich a doplnenie nových chodníkov, doplnenie mobiliáru a verejného osvetlenia. Doplnená bude aj vzrastlá zeleň. Všetky priestory vnútroblokov sú riešené tak, aby boli prístupné osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu. Projekt je rozdelený na dve časti: časť A zahŕňa zóny 1 – 4.
ZÓNA 1: Jedná sa o priestor vymedzený z južnej strany ul. Ťačevská, zo severnej strany areálom MŠ, z východnej a západnej strany vnútrosídliskovými komunikáciami s parkoviskami. Nachádzajú sa tu 3 vežové bytové domy a prízemný objekt predajne potravín. Priestor medzi domami má charakter parku. Krížom cez neho prechádzajú chodníky, ktoré budú zregenerované. Pri každom bytovom dome bude umiestnené detské ihrisko s rôznymi zariadeniami pre deti doplnené prístreškami s lavičkami. Bude tam tiež multifunkčné ihrisko pre basketbal a volejbal.
ZÓNA 2: Detské ihrisko s pieskovým povrchom bude nahradené dopadovou plochou s  povrchom z EPDM., súčasťou ďalšieho ihriska budú aj prístrešky s lavičkami. O 3m vyššie v strede vznikne tzv. plató, na ktorom bude umiestnený športový park s 2 multifunkčnými ihriskami rôznej veľkosti a workoutovým ihriskom so športovo-pohybovými zariadeniami pre rôzne vekové skupiny.
ZÓNA 3: Jedná sa o pozdĺžny pomerne úzky priestor medzi dvomi sekciovým domami a areálom MŠ a budú v ňom rovnomerne umiestnené menšie detské ihriská s prístreškami a lavičkami. Pieskoviská resp. ich pozostatky, ktoré sa tu nachádzajú budú odstránené.
ZÓNA 4: Jedná sa o priestor sídliska, ktorý už bol čiastočne revitalizovaný v 1.etape. V tomto priestore sa dopĺňajú hlavne chodníky – mlatový a dláždený až po ulicu Komenského, za ktorou by mali pokračovať v rámci 3.etapy.
Celkové predpokladané náklady: 1 493 588,60 €
z toho požadovaná dotácia: 1 418 909,17 €

„Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru – 2. etapa – časť B“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 7 REACT-EÚ  
Špecifický cieľ: 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach
Dátum podania: 10.06.2022
Doba realizácie: 10/2022 - 06/2023
Obsah projektu:    
Revitalizácia druhej etapy sídliska spočíva v úprave vnútroblokov v jeho západnej časti v priestore medzi ulicami Komenského, Ťačevskej a Sázavského. Predmetom úprav je kompletná regenerácia pôvodných asfaltových hracích plôch, doplnenie priestorov sídliska o nové detské ihriská, multifunkčné ihriská a workoutové ihrisko, regenerácia existujúcich a doplnenie nových chodníkov, doplnenie mobiliáru a verejného osvetlenia. Doplnená bude aj vzrastlá zeleň. Všetky priestory vnútroblokov sú riešené tak, aby boli prístupné osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu. Projekt je rozdelený na dve časti: časť B zahŕňa zóny 5 – 7.
ZÓNA 5: Jedná sa o pomerne uzavretý priestor medzi dvomi sekciovým domami, radovými garážami a areálom MŠ. Navrhované riešenie spočíva vo vytvorení športového parku vymedzeného od priestoru bytových domov po celom obvode mlatovým chodníkom v tvare oválu. Priečnymi komunikáciami je ovál rozčlenený na tri sektory. Sú v nich umiestnené multifunkčné ihrisko, detské ihrisko a workoutové ihrisko so športovo-pohybovými zariadeniami pre rôzne vekové skupiny.
ZÓNA 6: Jedná sa o podobný priestor ako v zóne 5, ktorý je aj podobne riešený.
ZÓNA 7: Jedná sa okrajový priestor medzi sekciovým domom a cestou, ktorý má parkový charakter. Doplnia a zregenerujú sa tu chodníky a lavičky a stromy. Priestor bude možné využívať na venčenie psov.
Celkové predpokladané náklady: 884 402,08 €
z toho požadovaná dotácia: 840 181,98 €

„Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru – 3. etapa – časť A“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 7 REACT-EÚ  
Špecifický cieľ: 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach
Dátum podania: 10.06.2022
Doba realizácie: 10/2022 - 06/2023
Obsah projektu:    
Revitalizácia tretej etapy sídliska je v jeho východnej časti v priestore ohraničenom na západe ul. Komenského, na severe areálom MŠ a ul. Bezručova, na východe ul. Ťačevská a na severe areálom sociálnych služieb a čerpacou stanicou. Predmetom úprav je kompletná regenerácia pôvodných asfaltových hracích plôch, doplnenie priestorov sídliska o nové detské ihriská, multifunkčné íhriská a iné športoviská, regenerácia existujúcich a doplnenie nových chodníkov, doplnenie mobiliáru a verejného osvetlenia a vzrastlej zelene. Všetky priestory vnútroblokov sú riešené tak aby boli prístupné osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu. Riešené územie je pomerne rozsiahle, rozmanité a členité. Nachádza sa tu 6 sekciových a 6 vežových panelových bytových domov, medzi ktorými sú viacej alebo menej uzavreté mikropriestory. Podľa týchto mikropriestorov je riešené územie v projekte rozčlenené do siedmych zón. Časť A zahŕňa zóny 8,10 a 11.
ZÓNA 8: Pôvodné chodníky budú zregenerované, pri každom bytovom dome bude umiestnené detské ihrisko s rôznymi zariadeniami pre deti s prístreškami a lavičkami. Budú tu umiestnené dve ihriská, jedno pre basketbal a volejbal a druhé pre streetball. Severnou časťou zóny bude prechádzať mlatový chodník, ktorý ju prepojí s ďalšími zónami a chodník pre peších  prechádzajúci celým sídliskom.
ZÓNA 10: Budú sa tu nachádzať dve multifunkčné ihriská rôznej veľkosti a altánky s lavičkami. Jeden sektor je vyčlenený pre inkluzívne detské ihrisko (ide o samostatný projekt). V ďalších sektoroch bude umiestnený motorik park určený pre všetky vekové kategórie a workoutové ihrisko so športovo-pohybovými zariadeniami pre rôzne vekové skupiny.
ZÓNA 11: Pozostáva z doplnenia chodníkov, ktoré prepájajú sídlisko na ďalšie mestské časti.
Celkové predpokladané náklady: 1 645 152,25 €
z toho požadovaná dotácia: 1 562 894,64€

„Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru – 3. etapa – časť B“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 7 REACT-EÚ  
Špecifický cieľ: 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach
Dátum podania: 13.06.2022
Doba realizácie: 10/2022 - 06/2023
Obsah projektu:    
Revitalizácia tretej etapy sídliska je v jeho východnej časti v priestore ohraničenom na západe ul. Komenského, na severe areálom MŠ a ul. Bezručova, na východe ul. Ťačevská a na severe areálom sociálnych služieb a čerpacou stanicou. Predmetom úprav je kompletná regenerácia pôvodných asfaltových hracích plôch, doplnenie priestorov sídliska o nové detské ihriská, multifunkčné íhriská a iné športoviská, regenerácia existujúcich a doplnenie nových chodníkov, doplnenie mobiliáru a verejného osvetlenia a vzrastlej zelene. Všetky priestory vnútroblokov sú riešené tak aby boli prístupné osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu. Riešené územie je pomerne rozsiahle, rozmanité a členité. Nachádza sa tu 6 sekciových a 6 vežových panelových bytových domov, medzi ktorými sú viacej alebo menej uzavreté mikropriestory. Podľa týchto mikropriestorov je riešené územie v projekte rozčlenené do siedmych zón. Časť B zahŕňa zóny 9, 12, 13 a 14.
ZÓNA 9: Vytvorí sa športovo-relaxačný park vymedzený od priestoru bytových domov po celom obvode mlatovým chodníkom v tvare obdĺžnika, rozčleneného na štyri sektory, v ktorých budú umiestnené dve multifunkčné ihriská rôznej veľkosti, detské ihrisko, altánky s lavičkami, trampolíny a  priestorová lanová konštrukcia na lezenie pre staršie deti.  
ZÓNA 12: Jedná sa o priestor vo východnej časti riešeného územia, ktorý je vymedzený z východnej a južnej strany ul. Ťačevská, zo západnej a severnej strany vnútro sídliskovými komunikáciami s parkoviskami. Nachádzajú sa tu 3 vežové bytové domy. Pri každom bytovom dome bude umiestnené detské ihrisko pre deti doplnené s prístreškami a lavičkami. V zóne bude multifunkčné ihrisko pre basketbal a volejbal. Doplnia a zregenerujú sa chodníky, lavičky a stromy.
ZÓNA 13: Jedná sa o priestor medzi 3 sekciovými domami a areálom zariadenia sociálnych služieb. Pôvodné asfaltové ihrisko bude nahradené novým multifunkčným ihriskom. Bude tu umiestnené nové detské ihrisko s prístreškami a lavičkami. Oceľové konštrukcie, ktoré sa tam nachádzajú budú odstránené, ako aj pieskoviská resp. ich pozostatky.
ZÓNA 14: Jedná sa o okrajový priestor medzi sekciovým domom a cestou, ktorý má parkový charakter. Doplnia a zregenerujú sa tu chodníky a tiež sa doplnia stromy. Priestor bude možné využívať na venčenie psov.
Celkové predpokladané náklady: 1 034 811,31 €
z toho požadovaná dotácia: 983 070,74 €

„Regenerácia vnútroblokových priestorov na ul. Námestie L. Berku v m. č. Bardejovská Nová Ves“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 7 REACT-EÚ  
Špecifický cieľ: 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach
Dátum podania: 13.06.2022
Doba realizácie: 10/2022 - 06/2023
Obsah projektu:    
Projekt rieši regeneráciu vnútrobloku v mestskej časti Bardejovská Nová Ves medzi ulicami Námestie L. Berku a Giraltovskej. V rámci revitalizácie vnútrobloku bude osadené nové detské ihrisko s hracími prvkami, lavičkami, odpadkovými košmi, inline dráha, altánok, multifunkčné ihrisko a budú zrealizované sadové úpravy. Súčasťou projektovej dokumentácie je aj rekonštrukcia peších komunikácií, spevnených plôch, verejného osvetlenia, oplotenie multifunkčného ihriska a osadenie prvkov drobnej architektúry.
Celkové predpokladané náklady: 959 776,51 €
z toho požadovaná dotácia: 911 787,68 €

„Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Bardejov - východná a južná časť opevnenia“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.5 Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy
Dátum podania: 13.04.2022
Doba realizácie: 05/2022 - 12/2022
Obsah projektu:
Obnova národnej kultúrnej pamiatky Opevnenie mestské a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Bardejov: južná časť II. etapa - obnova vonkajšieho priekopového múra, hradobnej priekopy a parkanového múra a východná časť opevnenia – obnova vonkajšieho priekopového múra a jeho bezprostredného okolia.
Celkové predpokladané náklady: 976 886,00 €
z toho požadovaná dotácia: 781 508,00 €

„Pomník vďaky a priateľstva na námestí SNP v Bardejove – úprava a oprava – 2. etapa“
Výzva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2022 podľa VZN PSK č. 78/2019 – „Výzva pre región“
Program 2: „Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok“
Dátum podania: 31.03.2022
Doba realizácie: 06/2022 – 09/2022
Obsah projektu:
Stavebná úprava národnej kultúrnej pamiatky Pamätníka vďaky a priateľstva na Námestí SNP v Bardejove. Projekt nadväzuje na 1. etapu z roku 2021, kedy bola vymenená dlažba z tmavého kameňa v priestore plastiky a pietneho miesta. Návrh úpravy pomníka spočíva v zväčšení dláždenej plochy a terénnych schodov, výmeny existujúcej kamennej dlažby po bočných stranách plochy pietneho miesta s vložením rámp pre vstup imobilných na pietnu plochu. Existujúci múr obložený prírodným kameňom bude obložený korténovým plechom s menami padlých resp. aj účastníkov odboja v 2. svetovej vojne.
Celkové predpokladané náklady: 96 587,15 €
z toho požadovaná dotácia: 67 000,00 €

„Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Družba – 2. etapa v meste Bardejov“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 7 REACT-EÚ  
Špecifický cieľ: 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach
Dátum podania: 01.03.2022
Doba realizácie: 06/2021 - 12/2023
Obsah projektu:    
Projekt nadväzuje na žiadosť „Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Družba v meste Bardejov“ predloženú dňa 30.08.2021. Obsahom 2. etapy je ďalšia úprava vnútrobloku sídliska Družba v nasledovnom rozsahu:
-  úprava existujúcich a vytvorenie nových spevnených plôch pre peších, všetky chodníky a spevnené plochy sú riešené ako vodopriepustné, čím bude zabezpečené zadržanie dažďových vôd v danom území,
-  výstavba cyklochodníkov a cyklolávky, ktoré prepoja vnútorné časti sídliska Družba s jednotlivými komunikáciami v intraviláne mesta Bardejov,
-  ihriská vybudované na pôvodných asfaltových plochách ako plochy s hracími prvkami aj ako univerzálne viacúčelové. Povrchy ihrísk ako aj dopadové a obslužné plochy pri detských     zariadeniach sú riešené ako vodopriepustné z liateho gumového granulátu,
-  drobná architektúra - výmena a doplnenie o nové lavičky, odpadkové koše a stojany na bicykle,
-  nové osvetlenie chodníka a priechodu pre chodcov.
Celkové predpokladané náklady: 1 571 334,18 €
z toho požadovaná dotácia: 1 492 767,47 €

„Cyklochodník na ul. Slovenská v Bardejove“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 7. REACT-EÚ
Špecifický cieľ: 7.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Dátum podania: 27.12.2021
Doba realizácie: 09/2021 - 03/2023
Obsah projektu:    
Vybudovanie cyklochodníka  na ul. Slovenská v úseku od križovatky ul. Krátky rad – ul. Dlhý rad – ul. Slovenská až po rieku Topľa pozdĺž komunikácie I/77. Povrch cyklochodníka bude z asfaltového betónu zelenej farby, súčasťou je aj verejné osvetlenie pozdĺž cyklochodníka. Celková dĺžka navrhovaného cyklochodníka je cca 540,00 m.
Celkové predpokladané náklady: 246 803,00 €
z toho požadovaná dotácia: 234 462,85 €

„Podpora udržateľnosti vo viacúčelovom zariadení Žriedlo Bardejovské Kúpele“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 7. REACT-EÚ
Špecifický cieľ: 7.7. Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií
Dátum podania: 24.11.2021
Doba realizácie: 03/2022 - 12/2022
Obsah projektu:
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii:
- výmena osvetľovacej techniky
- rekonštrukcia priestorov malej sály
- prepojenie audiovizuálnej techniky v rámci objektu
Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie:
- rekonštrukcia hygienických zariadení určených pre návštevníkov a výmena sanity za bezdotykovú
- vyčistenie vzduchotechniky a zvýšenie hyg. úrovne vďaka filtrom
- osadenie vzduchočistiacej techniky
- výmena vnútorných dverí, verejne prístupných priestorov, za bezdotykové
Celkové predpokladané náklady: 198 557,98 €
z toho požadovaná dotácia: 188 630,08 €

„Cyklochodník na ulici Krátky rad v Bardejove“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 7. REACT-EÚ
Špecifický cieľ: 7.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Dátum podania: 13.10.2021
Doba realizácie: 09/2021 - 03/2023
Obsah projektu:    
Vybudovanie cyklochodníka na ulici Krátky rad v úseku od križovatky ul. Krátky rad – ul. Veterná až po križovatku ul. Krátky rad – ul. Dlhý rad v priestore medzi cestnou komunikáciou 1/77 a vonkajším priekopovým múrom stredovekého opevnenia. Povrch cyklochodníka bude z asfaltového betónu zelenej farby, súčasťou je aj verejné osvetlenie. Celková dĺžka navrhovaného cyklochodníka je 397,56 m.
Celkové predpokladané náklady: 216 171,60 €
z toho požadovaná dotácia: 205 363,02  €

„Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov tretia etapa“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Dátum podania: 27.04.2021
Doba realizácie: 03/2020 – 05/2022
Obsah projektu:    
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia  v nasledovnom rozsahu:
1. Zelené parkovisko na ul. Sázavského v Bardejove - náhrada jestvujúceho asfaltového povrchu za vodopriepustné AS – TTE rošty,
2. Zelená strecha na administratívnej budove medzi Športovou halou a telocvičňou – výmena existujúcich vrstiev strešnej konštrukcie za nové slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku.
Celkové predpokladané náklady: 349 789,84 €
z toho požadovaná dotácia:  332 300,35 €

Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov – sídliská Vinbarg a Družba
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Dátum podania: 30.12.2020
Doba realizácie: 12/2020 – 01/2022
Obsah projektu:    
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia  v nasledovnom rozsahu:
1. Vodozádržné opatrenie na sídlisku Družba – úprava parkoviska - vybúranie asfaltového povrchu s príslušnými vrstvami a jeho nahradenie vsakovacími AS – TTE roštami aj s príslušnou podkladovou vrstvou,
2. Vodozádržné opatrenia na sídlisku Vinbarg:
- dažďová záhrada vo vnútrobloku pri plavárni - budovanie bioretenčného systému na zadržiavanie zrážkovej vody,     
- retenčný a vsakovací objekt pri športovom ihrisku, ktorý pozitívne ovplyvňuje mikroklímu a zachytáva vodu pre potreby závlahy v prípade extrémneho sucha,
- vegetačné úpravy - odstránenie nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar, zdržanie zrážkovej vody v danom území a podporu biodiverzity.
Celkové predpokladané náklady: 429 118,33 €
z toho požadovaná dotácia: 407 662,41 €

 

  

 

erb bj

 Aktualizovala: Zuzana Graveczová, Ing., 2022-06-13 13:45, zuzana.graveczova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

01 júl 2022
18:00 - 21:00
GALAVEČER OCENENÝCH
06 aug 2022
21:00 - 23:30
BAŽANT KINEMATOGRAF
28 jún 2022
20:00 - 23:00
XXX.ORGANOVÉ DNI J. GREŠÁKA
10 júl 2020
19:00 - 22:00
13.KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA
30 jún 2022
08:00 - 17:00
Bardejovská paleta 2022

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám