Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Bardejov - južná časť opevnenia - obnova parkánového múra a hradobnej priekopy“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.5 Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy
Dátum podania:  13.12.2022
Doba realizácie: 04/2023 - 12/2023
Obsah projektu:
Obnova národnej kultúrnej pamiatky Opevnenie mestské, najmä  obnova pamiatkových objektov - hradobná priekopa (č. ÚZPF 1665/20) a parkánový múr (č. ÚZPF 1665/19). V plošnom rozsahu je II. etapa južnej časti určená od zrekonštruovanej časti južného barbakánu smerom na východ po Hrubú baštu a predmetom je obnova hradobnej priekopy, chodníkov, plôch pre peších a iluminačného osvetlenia, ktoré nadväzuje na ukončenú 1. etapu a prípravu pre osadenie vonkajšej expozície umeleckých diel. Obnova II. etapy južnej časti prebieha etapovito od roku 2018.
Celkové predpokladané náklady: 233 565,00 €
z toho požadovaná dotácia: 186 800,00 €

"Manažment plán lokality kultúrneho dedičstva UNESCO - Historické jadro mesta Bardejov - Akčný plán – 2. etapa"
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Dátum podania:  13.12.2022
Doba realizácie: 04/2023 - 12/2023
Obsah projektu:
Realizácia 2. časti dokumentu Akčného plánu - Manažment plánu lokality SKD UNESCO - Historické jadro mesta Bardejov. Cieľom nového plánu manažmentu je poskytnúť taký rámec pre manažment lokality svetového dedičstva, ktorý by zachoval jeho výnimočnú hodnotu a zabezpečil efektívnu spoluprácu viacerých aktérov, ktorých pôsobenie súvisí s lokalitou.
Celkové predpokladané náklady: 18 000,00 €
z toho požadovaná dotácia: 17 100,00 €

„Vedecká konferencia BARDKONTAKT 2023“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Dátum podania:  13.12.2022
Doba realizácie: 09/2023
Obsah projektu:
Vedecká konferencia BARDKONTAKT 2023 je venovaná problematike mestských pamiatkových centier, ktorej cieľom je poskytnúť priestor na medziodborovú diskusiu - výmenu názorov, osvetu, prezentáciu a šírenie skúseností medzi účastníkmi procesov dotýkajúcich sa obnovy.
V roku 2023 sa bude konať 31. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie BARDKONTAKT a jeho hlavnou témou bude "UDRŽATEĽNOSŤ PAMIATOK A PAMIATKOVÝCH ÚZEMÍ v kontexte aktuálnych spoločenských výziev."
Celkové predpokladané náklady: 10 300,00 €
z toho požadovaná dotácia: 9 780,00 €

„Obnova Sýpky na Radničnom námestí č. 31 - 2. etapa“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania:  13.12.2022
Doba realizácie: 04/2023 - 12/2023
Obsah projektu:
Postupná obnova Sýpky na Radničnom námestí č. 31 v Bardejove, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. V roku 2022 sa vypracovala projektová dokumentácia obnovy sýpky vrátane sanácie vlhkosti stavby v súlade s rozhodnutím KPÚ Prešov. Vzhľadom na neadekvátny stav okien a interiérových dverí sýpky je nutná ich obnova, ktorá zabráni ďalšiemu znehodnocovaniu národnej kultúrnej pamiatky. Celkovým výsledkom postupnej obnovy, bude prezentácia obnovenej pamiatky v jej čo najautentickejšej podobe v súlade s podmienkami rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Prešov.
Celkové predpokladané náklady: 9 250,00 €
z toho požadovaná dotácia: 7 400,00 €

„Reštaurovanie hlavnej fasády Meštianskeho domu na Radničnom námestí č. 5 - 5. etapa“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania:  13.12.2022
Doba realizácie: 04/2023 - 12/2023
Obsah projektu:
Postupné reštaurovanie hlavnej fasády národnej kultúrnej pamiatky. V 1. etape obnovy bol realizovaný reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie, na ktorú nadväzovala 2. etapa - reštaurovanie kamenného portálu z roku 1621 ukončená v roku 2020. V 3. etape v roku 2021 obnovy hlavnej fasády sa čiastočne odstránili sekundárne omietkové a farebné vrstvy a fasáda sa spevnila fixačným náterom. Výsledkom 4. etapy reštaurovania bola prezentácia zreštaurovanej hlavnej fasády pamiatky v jej čo najautentickejšej podobe v súlade s rozhodnutím KPÚ Prešov. V 5. etape obnovy sa bude realizovať finálne reštaurovanie hlavnej fasády meštianskeho domu a umelecko-remeselná obnova výplní okenných otvorov hlavnej fasády, ktoré dotvárajú celkovú fasádu meštianskeho domu.
Celkové predpokladané náklady: 15 336,00 €
Schválená dotácia: 12 260,00 €

„Reštaurovanie klenieb v Kláštore františkánov v Bardejove - II. etapa“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania:  13.12.2022
Doba realizácie: 04/2023 - 12/2023
Obsah projektu:
Reštaurovanie bude zahŕňať výtvarné scelenie poškodených častí farebnej vrstvy – dekoratívnej maľby, výtvarná rekonštrukcia chýbajúcich častí dekoratívnej výzdoby, záverečná fixáž a pod. Zámerom reštaurovania je záchrana historických vrstiev a ich korektná a zmysluplná prezentácia s dôrazom na sprístupnenie ich historickej a výtvarnej hodnoty.
Celkové predpokladané náklady: 30 460,00 €
z toho požadovaná dotácia: 28 910,00 €

„Reštaurovanie podstavy Lampového stĺpa v Bardejove“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2  Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania:  13.12.2022
Doba realizácie: 04/2023 - 12/2023
Obsah projektu:
Reštaurovanie podstavy Lampového stĺpa na Jiráskovej ulici v Bardejove, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou do ÚZPF pod č. 1786/1. Horná časť tejto významnej neskorogotickej pamiatky bola zreštaurovaná v roku 2019 bez jej podstavy. Podstava je dlhodobo v zlom stavebno-technickom stave a preto je nevyhnutný reštaurátorský zásah, ktorý okrem samotného reštaurovania aj podstavu staticky zabezpečí. Reštaurovaním zároveň dôjde k odprezentovaniu autentického výrazu podstavy, ktorá je v súčasnosti neadekvátna.
Celkové predpokladané náklady: 16 368,00 €
z toho požadovaná dotácia: 15 500,00 €

„Dobudovanie cyklochodníka ul. Štefánikova (Za Ekobardom) a prepojenie obslužnej komunikácie JZ obchvatu mesta do siete cyklotrás v meste Bardejov“
Ministerstvo dopravy a výstavby SR – Plán obnovy
Výzva č. 1: Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry
Komponent: 3 - Udržateľná doprava
Investícia: 1 - Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy
Dátum podania: 29.09.2022
Doba realizácie: 03/2023 – 02/2024
Obsah projektu:    
Výstavba nového cyklochodníka je situovaná pozdĺž Mníchovského potoka až po jeho zaústenie do rieky Topľa. Cyklochodník začína napojením na existujúci cyklochodník na ul. Štefánikova, ďalej ide po pravom brehu pozdĺž Mníchovského potoka, kde je navrhnutá cyklolávka a prechádza na ľavý breh Mníchovského potoka. Potom sa napája na obslužnú komunikáciu vedúcu okolo obchvatu na ľavej strane Tople, ktorá prechádza až do Mokroluhu. Trasa ďalej pokračuje po ľavom brehu Mníchovského potoka, kde pomocou rampy a lávky cez Topľu sa na pravom brehu Tople napája na existujúcu obslužnú komunikáciu. Súčasťou navrhovaného cyklochodníka sú dve cyklolávky – premostenie cez Mníchovký potok a Topľu, prístrešok pre cyklistov a verejné osvetlenie. Celková dĺžka cyklotrasy je 2 693 m. Realizáciou projektu dôjde k prepojeniu existujúcich aj plánovaných cyklotrás v meste a k cyklistickému prepojeniu mesta Bardejov a obce Mokroluh.
Celkové predpokladané náklady: 1 367 623,70 €
z toho požadovaná dotácia: 1 139 686,42 €

„Cyklochodník na ul. Slovenská v Bardejove“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 7. REACT-EÚ
Špecifický cieľ: 7.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Dátum podania: 27.12.2021
Doba realizácie: 09/2021 - 03/2023
Obsah projektu:    
Vybudovanie cyklochodníka  na ul. Slovenská v úseku od križovatky ul. Krátky rad – ul. Dlhý rad – ul. Slovenská až po rieku Topľa pozdĺž komunikácie I/77. Povrch cyklochodníka bude z asfaltového betónu zelenej farby, súčasťou je aj verejné osvetlenie pozdĺž cyklochodníka. Celková dĺžka navrhovaného cyklochodníka je cca 540,00 m.
Celkové predpokladané náklady: 246 803,00 €
z toho požadovaná dotácia: 234 462,85 €

„Podpora udržateľnosti vo viacúčelovom zariadení Žriedlo Bardejovské Kúpele“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 7. REACT-EÚ
Špecifický cieľ: 7.7. Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií
Dátum podania: 24.11.2021
Doba realizácie: 03/2022 - 12/2022
Obsah projektu:
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii:
- výmena osvetľovacej techniky
- rekonštrukcia priestorov malej sály
- prepojenie audiovizuálnej techniky v rámci objektu
Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie:
- rekonštrukcia hygienických zariadení určených pre návštevníkov a výmena sanity za bezdotykovú
- vyčistenie vzduchotechniky a zvýšenie hyg. úrovne vďaka filtrom
- osadenie vzduchočistiacej techniky
- výmena vnútorných dverí, verejne prístupných priestorov, za bezdotykové
Celkové predpokladané náklady: 198 557,98 €
z toho požadovaná dotácia: 188 630,08 €

  Erb Mesta Bardejov

 Aktualizovala: Zuzana Graveczová, Ing., 2022-12-23 10:30 zuzana.graveczova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

14 máj 2023
15:30 - 19:00
Deň matiek
12 máj 2023
15:30 - 22:00
Pivný fest, hokejový festival

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám