Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

„Reštaurovanie klenieb v Kláštore františkánov v Bardejove“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania: 31.12.2021
Doba realizácie: 05/2022 - 12/2022
Obsah projektu:
Zámerom projektu je reštaurovanie dvoch miestností východného krídla Kláštora františkánov v Bardejove, kde sa zachovala pôvodná výmaľba z 19. stor. Cieľom reštaurovania je záchrana historických vrstiev a ich korektná a zmysluplná prezentácia s dôrazom na sprístupnenie ich historickej a výtvarnej hodnoty. Výsledkom bude prezentácia zreštaurovaných klenieb miestností v súlade s ich pamiatkovou hodnotou.
Celkové predpokladané náklady: 33 480,00 €
z toho požadovaná dotácia: 31 480,00 €

„Reštaurovanie hlavnej fasády Meštianskeho domu na Radničnom námestí č. 5 - 4. etapa“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania:  31.12.2021
Doba realizácie: 05/2022 - 12/2022
Obsah projektu:
Postupné reštaurovanie hlavnej fasády národnej kultúrnej pamiatky. V 1. etape obnovy bol realizovaný reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie, na ktorú nadväzovala 2. etapa - reštaurovanie kamenného portálu z roku 1621 ukončená v roku 2020. V 3. etape v roku 2021 obnovy hlavnej fasády sa čiastočne odstránili sekundárne omietkové a farebné vrstvy a fasáda sa spevnila fixačným náterom. Celkovým výsledkom 4. etapy reštaurovania bude prezentácia zreštaurovanej hlavnej fasády pamiatky v jej čo najautentickejšej podobe v súlade s rozhodnutím KPÚ Prešov.
Celkové predpokladané náklady: 51 834,00 €
z toho požadovaná dotácia: 41 467,00 €

„Obnova Sýpky na Radničnom námestí č. 31 v Bardejove - 1. etapa“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania:  31.12.2021
Doba realizácie: 06/2022 - 12/2022
Obsah projektu:
Postupná obnova Sýpky na Radničnom námestí č. 31 v Bardejove, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Cieľom predloženého projektu je vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie obnovy vrátane sanácie vlhkosti stavby v súlade s rozhodnutím KPÚ Prešov.
Celkové predpokladané náklady: 6 000,00 €
z toho požadovaná dotácia: 4 800,00 €

„Vedecká konferencia BARDKONTAKT 2022“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Dátum podania:  31.12.2021
Doba realizácie: 08/2022 - 12/2022
Obsah projektu:
Vedecká konferencia BARDKONTAKT 2022 je venovaná problematike mestských pamiatkových centier, ktorej cieľom je poskytnúť priestor na medziodborovú diskusiu - výmenu názorov, osvetu, prezentáciu a šírenie skúseností medzi účastníkmi procesov dotýkajúcich sa obnovy. V roku 2022 sa bude konať jubilejný 30. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie BARDKONTAKT.
Celkové predpokladané náklady: 7 828,00 €
z toho požadovaná dotácia: 7 436,00 €

„Manažment plán lokality kultúrneho dedičstva UNESCO - Historické jadro mesta Bardejov – 2. etapa“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Dátum podania:  31.12.2021
Doba realizácie: 04/2022 - 12/2022
Obsah projektu:
Zostavenie manažment plánu je požiadavkou UNESCO, podľa ktorej má mať každá lokalita na Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva spracovaný príslušný manažment plán. Cieľom nového plánu manažmentu na obdobie 2022 -2029 je poskytnúť taký rámec pre manažment lokality svetového dedičstva, ktorý by zachoval jeho výnimočnú hodnotu. Plán bude strategickým dokumentom, ktorý vytýči víziu pre lokalitu na Zozname svetového kultúrneho dedičstva a stanoví opatrenia na dosiahnutie tejto vízie.
Celkové predpokladané náklady: 35 500,00 €
z toho požadovaná dotácia: 33 725,00 €

„Cyklistická infraštruktúra - ZŠ B. Krpelca v Bardejove“
Výzva Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky – Výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry – zariadení (cykloprístrešky, cyklostojany).
Dátum podania: 31.12.2021
Doba realizácie: 04/2022 – 12/2022
Obsah projektu:        
Predmetom riešenia je osadenie prístrešku s cyklostojanmi pre parkovanie bicyklov v areáli ZŠ B. Krpelca v Bardejove a napojenie areálu školy na existujúci cyklochodník na južnom nábreží Tople dopravným značením na existujúcej komunikácii na ulici T. Ševčenku v dĺžke cca 90m. V rámci areálu školy budú potrebné drobné úpravy časti obrubníkov pre bezkolízny prejazd cyklistov a zrealizuje sa aj nový vstup pre cyklistov osadením novej dvojkrídlovej brány.
Celkové predpokladané náklady: 44 151,95 €
z toho požadovaná dotácia:  30 000,00 €

„Zníženie energetických nákladov na prevádzku budovy mestskej polície v Bardejove“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Dátum podania: 30.12.2021
Doba realizácie: 04/2022 – 10/2022
Obsah projektu:    
Zlepšenie tepelno-izolačných vlastností stavebných konštrukcií a to výmenou pôvodných okien s izolačným dvojsklom, za plastové okná s lepšími tepelno-izolačnými vlastnosťami s izolačným trojsklom, výmena vstupných dverí za bezpečnostné dvere, zateplenie obvodového plášťa, zateplenie stropu nad 2. NP, výmena strešnej krytiny, úprava prístrešku nad vstupom do budovy, odvodnenie strechy so snehovými zábranami a zriadenie bezbariérovej rampy pre imobilných, hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy s výmenou časti radiátorov a osadením termoregulačných ventilov a výmena žiarovkových a neónových svietidiel za svietidlá LED.
Celkové predpokladané náklady: 270 842,98 €
z toho požadovaná dotácia: 257 300,83 €

„Zníženie energetických nákladov MŠ, nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Dátum podania: 30.12.2021
Doba realizácie: 04/2022 – 03/2023
Obsah projektu:    
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy na nám. arm. gen. L. Svobodu č.15 v Bardejove z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia. Projekt rieši výmenu drevených zdvojených vonkajších okien a dverí za plastové šesťkomorové s izolačným trojsklom, zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmenu klampiarskych konštrukcií, parapetných dosák, demontáž a montáž bleskozvodu.
Celkové predpokladané náklady: 731 735,46 €
z toho požadovaná dotácia: 695 148,69 €

„Cyklochodník na ul. Slovenská v Bardejove“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 7. REACT-EÚ
Špecifický cieľ: 7.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Dátum podania: 27.12.2021
Doba realizácie: 09/2021 - 03/2023
Obsah projektu:    
Vybudovanie cyklochodníka  na ul. Slovenská v úseku od križovatky ul. Krátky rad – ul. Dlhý rad – ul. Slovenská až po rieku Topľa pozdĺž komunikácie I/77. Povrch cyklochodníka bude z asfaltového betónu zelenej farby, súčasťou je aj verejné osvetlenie pozdĺž cyklochodníka. Celková dĺžka navrhovaného cyklochodníka je cca 540,00 m.
Celkové predpokladané náklady: 246 803,00 €
z toho požadovaná dotácia: 234 462,85 €

„Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Komenského 23 v Bardejove“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Dátum podania: 09.12.2021
Doba realizácie: 08/2022 – 07/2023
Obsah projektu:    
Predmetom projektu sú stavebné úpravy a zníženie energetických nákladov budovy Základnej školy Komenského 23 v Bardejove. V rámci rekonštrukcie sa zateplí obvodový plášť, sokel, základy, strop nad exteriérom, stropy posledných podlaží pod nevykurovaným priestorom, ostenia a nadpražia okien. Všetky otvorové konštrukcie sa vymenia za nové plastové s izolačným 3-sklom. Vykurovanie a príprava teplej vody ostávajú pôvodné. Vykurovacia sústava sa hydraulicky vyreguluje. Na radiátory sa osadia termostatické hlavice. Vetranie jedálne bude riešené pomocou podstropných rekuperačných jednotiek. V troch triedach sa vymenia pôvodné svietidlá za nové LED.
 Celkové predpokladané náklady: 947 973,72 €
z toho požadovaná dotácia:  900 575,03 €

„Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Dátum podania: 09.12.2021
Doba realizácie: 08/2022 – 07/2023
Obsah projektu:    
Zníženie energetickej náročnosti Základnej školy Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove prostredníctvom realizácie opatrení na úsporu energie vyplývajúcich z energetického auditu a to najmä komplexná obnova vonkajšieho plášťa budovy s výmenou otvorových výplní a zateplením strechy, inštalácia energeticky efektívnejších osvetľovacích telies v budove a modernizácia systému vykurovania, prípravy teplej vody a rekuperácia tepla.
Celkové predpokladané náklady:  945 061,51 €
z toho požadovaná dotácia:  897 808,43 €

„Podpora udržateľnosti vo viacúčelovom zariadení Žriedlo Bardejovské Kúpele“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 7. REACT-EÚ
Špecifický cieľ: 7.7. Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií
Dátum podania: 24.11.2021
Doba realizácie: 03/2022 - 12/2022
Obsah projektu:
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii:
- výmena osvetľovacej techniky
- rekonštrukcia priestorov malej sály
- prepojenie audiovizuálnej techniky v rámci objektu
Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie:
- rekonštrukcia hygienických zariadení určených pre návštevníkov a výmena sanity za bezdotykovú
- vyčistenie vzduchotechniky a zvýšenie hyg. úrovne vďaka filtrom
- osadenie vzduchočistiacej techniky
- výmena vnútorných dverí, verejne prístupných priestorov, za bezdotykové
Celkové predpokladané náklady: 198 557,98 €
z toho požadovaná dotácia: 188 630,08 €

„Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bardejov - Horná Topľa - SO 17 - Bardejovský Mihaľov - vodovod“
Program: Environmentálny fond
Oblasť: Ochrana a využívanie vôd
Činnosť BV3: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu
Dátum podania: 29.10.2021
Doba realizácie: 04/2022 - 11/2022
Obsah projektu:
Výstavba novej akumulácie vody pre mestskú časť Bardejovský Mihaľov a rozšírenie jestvujúcej vodovodnej siete. Navrhovaná je výstavba vodojemu o objeme 150m3, ktorý zabezpečí gravitačné zásobovanie spotrebiska v celom rozsahu. Prívod vody do vodojemu je navrhnutý výstavbou výtlačného potrubia z jestvujúcej čerpacej stanice, ktorá bude vystrojená ponorným čerpadlom. Vodojem bude vybudovaný z prefabrikovanej nádrže 150m3 a pridruženej manipulačnej komory. Rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete je navrhnuté výstavbou dvoch vetiev s napojením do jestvujúceho potrubia. Pre zabezpečenie chodu a prevádzky vodojemu je navrhnuté vybudovať elektrickú NN prípojku s napojením na jestvujúcu el. NN sieť.
Celkové predpokladané náklady: 474 036,71 €
z toho požadovaná dotácia: 450 330,00 €

„Doplnenie technickej infraštruktúry Regionálneho centra biologicky rozložiteľných odpadov - 10/2021“
Program: Environmentálny fond
Oblasť: Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva
Činnosť C5: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Dátum podania: 28.10.2021
Doba realizácie: 03/2022 - 12/2022
Obsah projektu:
Realizáciou projektu dôjde k efektívnemu zberu a spracovaniu vyzbieraného biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne (ďalej BRKO) a stabilizovaniu výsledného produktu – kompostu, a toprostredníctvom: technologického vybavenia na zhodnocovanie BRKO (rotačný triedič, fermentor CSC 30 m3), zariadení umožňujúcich zber priamo v rámci komunálnej bytovej výstavby (zberné nádoby 300 ks 660 lit. a 500 ks 240 lit., hnedej farby, prispôsobené na zber BRKO podľa hygienických a právnych predpisov).
Celkové predpokladané náklady: 172 008,00 €
z toho požadovaná dotácia: 172 008,00 €

„Cyklochodník na ulici Krátky rad v Bardejove“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 7. REACT-EÚ
Špecifický cieľ: 7.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Dátum podania: 13.10.2021
Doba realizácie: 09/2021 - 03/2023
Obsah projektu:    
Vybudovanie cyklochodníka na ulici Krátky rad v úseku od križovatky ul. Krátky rad – ul. Veterná až po križovatku ul. Krátky rad – ul. Dlhý rad v priestore medzi cestnou komunikáciou 1/77 a vonkajším priekopovým múrom stredovekého opevnenia. Povrch cyklochodníka bude z asfaltového betónu zelenej farby, súčasťou je aj verejné osvetlenie. Celková dĺžka navrhovaného cyklochodníka je 397,56 m.
Celkové predpokladané náklady: 216 171,60 €
z toho požadovaná dotácia: 205 363,02  €

„Rozšírenie kapacity a skvalitnenie predškolskej výchovy v MŠ Bardejovská Nová Ves“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách
Dátum podania: 30.08.2021
Doba realizácie: 10/2022 - 09/2023
Obsah projektu:    
Prístavbou k existujúcemu objektu materskej školy v Bardejovskej Novej Vsi rozšíriť kapacitu danej materskej školy o 25 nových miest a tak zlepšiť dostupnosť predškolskej výchovy pre všetky deti vo veku 3 až 6 rokov, ako aj vytvoriť podmienky na realizáciu inkluzívneho vzdelávania.
Celkové predpokladané náklady: 223 750,00 €
z toho požadovaná dotácia:  212 562,50 €

„Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Družba v meste Bardejov“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
Dátum podania: 28.05.2021
Doba realizácie: 11/2020 - 12/2022
Obsah projektu:    
Úprava vnútrobloku na sídlisku Družba v jeho západnej časti s dôrazom na šetrenie a skvalitnenie životného prostredia a zlepšenie kvality života v meste. Realizovaním projektu vznikne na sídlisku park s rôznymi plochami určenými na športovo-pohybové aktivity a relax pre všetky vekové kategórie obyvateľov sídliska.
Celkové predpokladané náklady: 1 263 583,42 €
z toho požadovaná dotácia: 1 200 404,25 €

„Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg - Etapa II.“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
Dátum podania: 28.05.2021
Doba realizácie: 08/2020 – 02/2023
Obsah projektu:    
Navrhované územie je v projekte rozdelené  na 2 celky pomenované ako Vnútroblok Grešákova ul. a časť Pri plavárni. V riešených častiach dochádza ku kompletnej revitalizácii. Jedná sa o výmeny poškodených povrchov za nové vodopriepustné povrchy, výmenu a doplnenie mobiliáru, verejného osvetlenia, v časti pri Plavárni s doplnením fontány, záhradného amfiteátru, altánku a športových prvkov. Navrhované riešenie má výrazne doplnenú výsadbu zelene - vzrastlej, kríkovej aj záhonov.
Celkové predpokladané náklady: 1 031 105,13 €
z toho požadovaná dotácia: 979 549,87 €

„Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov tretia etapa“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Dátum podania: 27.04.2021
Doba realizácie: 03/2020 – 05/2022
Obsah projektu:    
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia  v nasledovnom rozsahu:
1. Zelené parkovisko na ul. Sázavského v Bardejove - náhrada jestvujúceho asfaltového povrchu za vodopriepustné AS – TTE rošty,
2. Zelená strecha na administratívnej budove medzi Športovou halou a telocvičňou – výmena existujúcich vrstiev strešnej konštrukcie za nové slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku.
Celkové predpokladané náklady: 349 789,84 €
z toho požadovaná dotácia:  332 300,35 €

Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov – sídliská Vinbarg a Družba
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Dátum podania: 30.12.2020
Doba realizácie: 12/2020 – 01/2022
Obsah projektu:    
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia  v nasledovnom rozsahu:
1. Vodozádržné opatrenie na sídlisku Družba – úprava parkoviska - vybúranie asfaltového povrchu s príslušnými vrstvami a jeho nahradenie vsakovacími AS – TTE roštami aj s príslušnou podkladovou vrstvou,
2. Vodozádržné opatrenia na sídlisku Vinbarg:
- dažďová záhrada vo vnútrobloku pri plavárni - budovanie bioretenčného systému na zadržiavanie zrážkovej vody,     
- retenčný a vsakovací objekt pri športovom ihrisku, ktorý pozitívne ovplyvňuje mikroklímu a zachytáva vodu pre potreby závlahy v prípade extrémneho sucha,
- vegetačné úpravy - odstránenie nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar, zdržanie zrážkovej vody v danom území a podporu biodiverzity.
Celkové predpokladané náklady: 429 118,33 €
z toho požadovaná dotácia: 407 662,41 €

 

  

 

erb bj

 Aktualizovala: Zuzana Graveczová, Ing., 2022-01-13 15:30, zuzana.graveczova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

19 jan 2022
08:00 - 21:00
Premietanie vojenských filmov
24 apr 2022
19:00 - 21:00
LENKA FILIPOVÁ -ZMENA!
21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám