Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

ODBOR ROZVOJA MESTA
ODBOR EKONOMIKY
ODBOR ŠKOLSTVA A KULTÚRY
 

 

Odbory mestského úradu

 1. Odbory mestského úradu sú základnými organizačnými zložkami v zmysle časti II, čl. 5 ods. 6 tohto poriadku na čele s vedúcimi odborov. Jednotlivé odbory medzi sebou úzko spolupracujú pri plnení úloh, ktoré pre nich vyplývajú z platnej právnej úpravy a obsahovej náplne činnosti jednotlivých odborov mestského úradu.
 2. Odbory plnia na svojom úseku úlohy, ktoré pre ich zamestnancov vyplývajú z náplne práce, najmä:
  • zabezpečujú písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy mesta,
  • pripravujú a zabezpečujú odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva,
  • pripravujú a vypracúvajú písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydávaných v správnom konaní,
  • pripravujú návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta,
  • koordinujú činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, podnikateľských a ostatných subjektov mesta,
  • organizačno-technicky zabezpečujú plnenie úloh štátnej správy prenesených na mesto.
 3. Odbory plnia aj ďalšie úlohy, ktoré im uloží prednosta úradu, primátor, pokiaľ to má úzku spätosť s obsahovou náplňou toho ktorého odboru alebo oddelenia mestského úradu.
 4. Odbory mestského úradu na svojom úseku realizujú výkon rozhodnutia mesta, a to za prípadnej súčinnosti s ostatnými odbormi, oddeleniami a mestskou políciou, prípadne s ďalšími štátnymi orgánmi.
 5. Niektoré odbory sa členia na oddelenia.
 6. V organizácii a riadení práce odborov mestského úradu sa musia uplatňovať najmä tieto základné princípy:
  • spolupráca odborov pri výkone svojej činnosti najmä v otázkach, ktoré patria do právomoci dvoch alebo aj viacerých odborov,
  • koordinácia stanovísk,
  • riešenie sporov pri zabezpečovaní pracovných úloh – vedúcimi odborov.
 7. Spory medzi odbormi sa predovšetkým riešia dohodou, ak nedôjde k dohode, rozhodne prednosta Mestského úradu.

Prehľad základných úloh a funkcií:

(1) Vedúci odboru zodpovedá za činnosť odboru.

(2) Vedúci odboru najmä:
a) priamo riadi
- vedúcich oddelení a zariadení bez právnej subjektivity patriacich organizačne do odboru a zodpovedá za ich činnosť,
- zamestnancov odboru, ktorí nie sú v riadiacej pôsobnosti vedúceho oddelenia a zodpovedá za ich činnosť.
b) metodicky usmerňuje a koordinuje pracovné činnosti riadeného odboru,
c) zabezpečuje
- spoluprácu v rámci kompetencií riadeného odboru s orgánmi verejnej správy, orgánmi mesta, organizáciami v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti mesta a ostatnými organizačnými zložkami mesta,
- dodržiavanie všeobecne platných právnych predpisov,
- poskytuje súčinnosť pri kontrolných akciách a prešetrovaní sťažností a petícií,
- podáva návrhy na systemizáciu pracovných miest zamestnancov odboru.
d) zodpovedá za
- riešenie a realizáciu úloh mestského úradu patriacich do jeho pôsobnosti,
- účelné a hospodárne využívanie pridelených rozpočtových prostriedkov,
- použitie pridelených finančných prostriedkov na plnenie úloh v súlade so schváleným rozpočtom,
- dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností v rámci odboru,
- včasnosť, správnosť a komplexnosť plnenia úloh vyplývajúcich z operatívnej porady primátora a prednostu,
- vypracúvanie stanovísk, interných predpisov, odborných usmernení a metodických pokynov v riadenej oblasti,
- pripomienkovanie všeobecne záväzných nariadení a riadených dokumentov,
e) vykonáva
- spracúvanie materiálov a stanovísk v riadenej oblasti,
- kontrolnú činnosť v rámci odboru, vrátane jednotlivých foriem finančnej kontroly.
f) odborné konzultácie súvisiace s odbornými činnosťami odboru,
g) personálne činnosti voči zamestnancom príslušného odboru, najmä
- hodnotenie pracovného výkonu,
- návrh na platové zaradenie,
- návrh na systemizáciu pracovných miest ním priamo riadených zamestnancov.
h) vypracúva
- pracovné náplne ním priamo riadených zamestnancov,
- návrhy na všeobecne záväzné nariadenia týkajúce sa pracovných činností príslušného odboru.
i) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora alebo prednostu, pričom podrobnosti sú upravené v pracovnej náplni vedúceho odboru.

 Aktualizoval: Ing. Michal Jurečko, 2022-06-22, 12:55 michal.jurecko@bardejov.sk

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám