Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

     Problematiku miestnych daní a poplatkov upravuje zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov. Uvedený zákon stanovuje základné rámcové pravidlá v oblasti miestnych daní (t. z. ktoré dane môžu obce vyberať, čo je predmetom jednotlivých daní, kto je daňovníkom a pod.) a predstavuje akési právne mantinely, v rámci ktorých sa môžu obce pri výkone správy miestnych daní a poplatkov „pohybovať“. Konkrétne náležitosti jednotlivých daní, resp. poplatkov ako sú sadzby, rozsah úľav a oslobodení od platenia daní, resp. poplatkov, podmienky, za ktorých si možno úľavy uplatniť a pod. si stanovujú jednotlivé obce vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach .

Mesto Bardejov v súlade ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. vyberá na svojom území 6 miestnych daní a jeden miestny poplatok. Sú to:

daň z nehnuteľností
daň za psa
daň za užívanie verejného priestranstva
daň za ubytovanie
daň za predajné automaty
daň za nevýherné hracie prístroje
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

     S účinnosťou od 01.01.2023 bol v zmysle ustanovení zákona č. 447/2015 Z. Z. o miestnom poplatku za rozvoj o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovený v meste Bardejov miestny poplatok za rozvoj.

Náležitosti miestnych daní a poplatkov v meste Bardejov upravujú tieto všeobecne záväzné nariadenia:

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
DAŇ ZA PSA DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
DAŇ ZA UBYTOVANIE DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE PLATENIE MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOV
POPLATOK ZA ROZVOJ  

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám