Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Vitajte v elektronickej podateľni Mestského úradu v Bardejove.

 

Systém elektronickej podateľne Vám  ponúka možnosť zaslať Vaše podanie elektronickou cestou.

Jednou z foriem elektronizácie služieb Mestského úradu v Bardejove  je rozširovanie produktov a služieb o možnosť elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej podateľne. Zabezpečenie tejto komunikácie je realizované v tejto etape   formou  jednoduchej nezabezpečenej výmeny a zasielania dokumentov .

Systém elektronickej podateľne Mestského úradu Vám umožňuje podať podanie cez :

- formulár elektronickej  podateľne e pod form

- formou  emailovej správy e pod mail odoslanej na adresu:   podatelna@bardejov.sk.

ü  na technickom nosiči dát (disketa 1.44 MB, CD, DVD, USB kľúč). Nosič treba doručiť do podateľne Mestského úradu Bardejov, Radničné námestie č. 16,  v úradných hodinách: pondelok a utorok 8.00 – 16.00 hod, streda od 8.00 – 16.30 hod,  štvrtok 7.30 – 15.30 hod a v piatok 7.30 – 15.00 hod. Technický nosič dát Vám bude vrátený len na výslovnú žiadosť.

ü  Prijatie Vášho  podania, odoslaného  cez   elektronickú podateľňu je vždy potvrdené spätnou notifikáciou formou  emailovej správy  na Vami zadanú emailovú adresu, ktorá bude odoslaná počas úradných hodín.  Vaše podanie  sa  zaregistruje  v súlade s ustanoveniami registratúrneho poriadku Mesta Bardejov  a bude označené časovou  prezentačnou pečiatkou.

Požiadavky k elektronickým podaniam:

 

 • V prípade, že elektronické podanie  obsahuje prílohu (pripojený súbor), budú akceptované iba súbory vo formáte *.htm, *.html (hypertextový dokument), *.txt (prostý text), *.rtf (dokument v textovom štandarde RTF), *.pdf (dokument vo formáte Adobe Acrobat Reader), *.doc (dokument MS Word), *.xls (dokument MS Excel), maximálna veľkosť prílohy je 2 MB
 • Jednou e-mailovou správou alebo na jednom technickom nosiči dát zasielajte iba jedno podanie
  V prípade, že súčasťou jedného podania je viacero elektronických dokumentov, musí byť z ich pomenovania zrejmé, ktorý dokument je vlastným podaním a ktoré dokumenty sú prílohami tohto podania.
 • Veľkosť
 • V formulári e – podania, ale aj pri elektronickom podaní emailovou správou je povinnosť vyplniť všetky povinné údaje, označené * a to :
 • e-mail
 • meno
 • priezvisko
 • ulica
 • číslo
 • psč
 • mesto/obec
 • vec
 • text
 • Elektronické podanie treba doplniť písomne alebo ústne do zápisnice najneskôr do troch dní od jeho doručenia a v odôvodnených prípadoch podľa osobitnej dohody.
 • Elektronické podanie, ktorého obsahom je sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach musí byť v lehote do 5 pracovných dní od jeho podania písomne potvrdené podpisom, inak sa odloží.
 • Elektronické podanie, ktorého obsahom je žiadosť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení neskorších predpisov nie je potrebné doplniť. 

 

Príjem a spracovanie elektronických podaní:

 

 • Keď podateľňa obdrží elektronické podanie, obratom o tom vyrozumie odosielateľa e-mailovou správou, odoslanou na adresu uvedenú v podaní, pričom jej obsah bude závisieť od výsledku prvotných kontrol elektronického  podania/ e- podanie/  z hľadiska jeho čitateľnosti, prítomnosti vírusu, spamu a pod. Ak neprejde e-podanie niektorou z kontrol, nebude podateľňou prijaté a v správe odosielateľovi e-podania bude uvedený konkrétny dôvod. Taktiež budú v správe uvedené identifikačné údaje e-podania.
 • V prípade, že odosielateľ požaduje zaslanie správy o prijatí e- podania v listovej forme, elektronická podateľňa mu správu v požadovanej forme odošle.
 • Pokiaľ to odosielateľ požaduje, môže byť ďalšia komunikácia s úradom vedená výhradne listovou formou.
 • Po prijatí elektronického podania je elektronická písomnosť zaevidovaná do registratúrneho denníka (správy registratúry) úradu. Ďalší postup je už rovnaký ako u bežného podania (zodpovedá požiadavkám zákona č. 395/2002 Z. z.). Spracovanie elektronických podaní sa riadi príslušnými zákonnými normami.

 

Podanie cez formulár 
elektronickej  podateľne

Podanie cez
emailovú správu

 

e pod form

e pod mail

 

 

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám