Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Podľa § 82 ods. 7 zákona č 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Mesto Bardejov upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov alebo elektronicky na adresu: zivotne@bardejov.sk, pri elektronickom podpise, v lehote do piatich pracovných dní od dňa zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Číslo spisu
Deň zverejnenia
Text informácie
ŽP 5447/2024 03.07.2024 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 11 ks drevín, druh: 2 ks Smrek pichľavý (Picea pungens), 3 ks Smrek obyčajný (Picea abies), 2 ks Jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia) 2 ks Vŕba cintorínska (Salix x sepulcralis) a 2 ks Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) rastúce v kat. území Bardejov, na pozemkoch s parcelnými číslami C KN 863/9, C KN 976/1, C KN 1002/7, C KN  2070/49, C KN 2070/65, C KN 4886/43 a C KN 6508,  pozemky sú umiestnené v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Mestský podnik BAPOS podáva žiadosť kvôli havarijnému stavu predmetných stromov, ktoré sú odumreté, alebo odumierajúce a ohrozujú okoloidúcich, dopravu, majetok, ako aj okolité porasty drevín.

ŽP 5122/2024 05.06.2024 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 9 ks drevín, druh: 4 ks Smrek pichľavý (Picea pungens), 1 ks Smrek obyčajný (Picea abies), 4 ks Jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia) ks Agát biely (Robinia pseudoacacia) a 1 ks Jabloň domáca (Malus domestica)  rastúce v kat. území Bardejov, na pozemkoch s parcelnými číslami C KN 1184/11, C KN 1972/1, C KN 1991/1, C KN 1997/22, C KN 2070/65, C KN 3523/1,  pozemky sú umiestnené v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Mestský podnik BAPOS podáva žiadosť kvôli havarijnému stavu predmetných stromov, ktoré sú odumreté, alebo odumierajúce a ohrozujú okoloidúcich, dopravu, majetok, ako aj okolité porasty drevín.

ŽP 5121/2024 05.06.2024 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín, druh: 2 ks Javor horský (Acer pseudoplatanus), 1 ks Agát biely (Robinia pseudoacacia) a 1 ks Jabloň domáca (Malus domestica)  rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelné číslo C KN 3080/1/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Mestský podnik BAPOS podáva žiadosť na podnet obyvateľky Ľubice Absolonovej. Dreviny sú odumreté, ohrozujú okoloidúcich, automobilovú dopravu, majetok a okolité porasty stromov.

ŽP 5135/2024 05.06.2024

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 10 ks drevín, druh: 1 ks Borovica lesná (Pinus silvestris) a 9 ks Tuja západná (Thuja occidentalis), rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelné číslo C KN 2119/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: NsP Sv.Jakuba, n.o., Bardejov, Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Vytvorenie nových parkovacích miest pre pacientov.

ŽP 4293/2024 25.03.2024 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: Smrek obyčajný (Picea abies)  rastúci v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelné číslo C KN 2070/72, druh pozemku: ostatná plocha, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Mestský podnik BAPOS podáva žiadosť s ohľadom na zdravotný stav predmetnej dreviny, ktorá je kompletne odumretá a ohrozuje život a zdravie okoloidúcich, miestnu dopravu a majetok.

ŽP 4292/2024 25.03.2024 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: Lipa malolistá (Tilia cordata)  rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelné číslo E KN 5479/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Mestský podnik BAPOS podáva žiadosť na podnet Mgr. art. Juraja Bochňu, artD., ktorý argumentuje hlavne zhoršeným zdravotným stavom drevín. Predmetné stromy rastú v ochrannom pásme MPR Bardejov a sú súčasťou aleje vo vegetačnom zelenom páse.

ŽP 4137/2024 12.03.2024

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: Javor (Acer), rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelné číslo C KN 3080/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Ľubica Absolonová, Postajok 270/5, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Zlý zdravotný stav drevín, stromy rastú v blízkosti cesty a domu. Stromy sa vplyvom nepriaznivého počasia nebezpečne nakláňajú a hrozí zlomenie.

ŽP 3959/2024 22.02.2024

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín, druh: Vŕba (Salix),  rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelným číslom C KN 2535/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,  v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Žarnovský Marko a Žarnovská Mia, Sibírska 6946/23, 080 01 Prešov

Dôvod žiadosti: Jedná sa o náletové dreviny z neďalekého potoka. Pozemok bol terajšími majiteľmi nadobudnutý v roku 2018. Do toho obdobia neboli prevádzané žiadne udržiavacie práce na drevinách a stromy sa svojvoľne rozrástli. Dôvodom žiadosti je zlý zdravotný stav dreviny č. 1, kmeň stromu je dutý a spráchnivetý. Drevina č. 2 má rovný kmeň avšak rokuna stromu je výrazne zahnutá smerom do pozemku a pri silnom vetre sa nebezpečne nakláňa. Dreviny č. 3 a č. 4 rastú v tejsnej blízkosti oplotenia so susedným pozemkom čo spôsobuje jeho znehodnocovanie. V budúcnosti môžu mať dreviny vplyv na jeho ďalšiu údržbu alebo následnú výmenu oplotenia.  

ŽP 3910/2024 22.02.2024

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín, druh: Vŕba (Salix),  rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelným číslom C KN 3494/6, druh pozemku: záhrada,  v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Weget partneri, s.r.o.

Dôvod žiadosti: Prestarnuté dreviny vŕb veľkých rozmerov spôsobujúce tienenie a hlavne nebezpečenstvo úrazu z dôvodu pravidelnej opadajúcich veľkých kusov konárov, ako aj samotného padnutia celých drevín na verejný chodník a miestnu komunikáciu počas silných vetrov a dažďových búrok.

ŽP 3868/2024 16.02.2024 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín, druh: Smrek pichľavý (Picea pungens)  rastúci v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelné číslo C KN 1002/7, druh pozemku: ostatná plocha, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta, Smrek obyčajný (Picea abies)  rastúci v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelné číslo C KN 1164/1, druh pozemku: ostatná plocha, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta, Smrek pichľavý (Picea pungens)  rastúci v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelné číslo C KN 2070/65, druh pozemku: ostatná plocha, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta, Smrek pichľavý (Picea pungens)  rastúci v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelné číslo C KN 2070/85, druh pozemku: ostatná plocha, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Mestský podnik BAPOS podáva žiadosť kvôli havarijnému stavu predmetných stromov, ktoré sú odumreté, resp. odumierajúce a ohrozujú okoloidúcich, ako aj okolité porasty drevín.

ŽP 3859/2024 15.02.2024

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín, druh: Smrekovec opadavý (Larix decidua),  rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelným číslom C KN 3431/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemkok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Správca a prenájom bytov Bardejov, s.r.o.,

Dôvod žiadosti: Dreviny rastúce v tesnej blízkosti nákupného centra a administratívnej budovy sa nachádzajú na parcele vedenej ako druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie. Stromy majú v korune množstvo suchých kostrových konárov, ktoré padajú na priľahlé parkovisko - komunikáciu na strechu nákupného centra a administratívnej budovy. Padajúce konáre môžu ohroziť osoby pohybujúce sa po pozemku a poškodiť zaparkované autá. Ihličie každoročne opadáva a z toho dôvodu sa musí každoročne vyčistiť odkvapový systém striech priľhlých budov. V minulosti došlo už aj k oprave strechy z dôvodu upchatia odkvapového systému. Cieľom výrubu stromov je vyčislenie a skultivovanie pozemku a nádledne predchádzanie vzniknutých škôd na majetku a ohrozenia zdravia ľudí.

ŽP 3763/2024 09.02.2024 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: Pagaštan konský (Aesculus hippostanum), rastúci v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelné číslo E KN 5479/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Mestský podnik BAPOS podáva žiadosť na podnet Tibora Gutteka, ktorý arugmetnuje hlavne zhoršeným zdravotným stavom predmetnej dreviny. Predmetný strom rastie v ochrannom pásme MPR Bardejov a je súčasťou aleje vo vegetačnom zelenom páse.

ŽP 3762/2024 08.02.2024 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: Smrek pichľavý (Picea pungens)  rastúci v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelné číslo C KN 2070/33, druh pozemku: zastavená plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Mestský podnik BAPOS podáva žiadosť na podnet obyvateľov bytového domu  na ulici Komenského 16 a správcu  bytového domu BYTY, s.r.o., ktorí argumentujú zhoršeným stavom smreka a zhoršenými hygienickými podmienkami v priľahlých bytoch.

ŽP 113/2024 08.01.2024

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: ihličnaté dreviny, rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelné číslo C KN 3420/73, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Dušan Marinko, Kukorelliho 55, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Poškodzovanie strechy, fasády budovy, základy budovy a prístrešok budovy.

  08.01.2024

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh: Čerešňa a ihličnatá drevina, rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelné číslo C KN 822, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Ing. Andrej Holováč, Kláštorská 133/8, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Ochrana národnej kultúrnej pamiatky. Čerešňa je vysoká, cca15 m, ktorej kmeň je vo vzdialenosti cca 4 m od NKP a samotné vetvy už zasahujú do fasásy NKP, je prestarnutý a neplní spoločenskú funkciu. Pri jeho nekontrolovateľnom páde/zlomení a podobne môže dôjsť k poškodeniu NKP. Rovnako ihličnatý strom je vysoký približne 15 m, ktorého kmeň je vo vzdialonosti cca 8 m od NKP, je prestarnutý, neplní spoločenskú funkciu a je nebezpečný nielen pre samotnú NKP, ale aj pre susednú budovu. Pri jeho nekontrolovateľnom páde/zlomení a podobne môže dôjsť k poškodeniu KNP alebo cudzieho majetku. Taktiež dreviny svojou polohou negatívne vplývajú aj na plánované práce v súvislosti s havarijnými opravami NKP. Konkrétne kontrolou inžinierských sieti, opravou fasády, balkóna a strešného priestoru.  

ŽP 6632/2023 20.12.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 18 ks drevín, druh: 7 ks Hrab (Carpinus), 1 ks Čerešňa vtáčia (Cerasus avium) a 10 ks Topoľ osikový  (Populus tremula), rastúce v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelné číslo E KN 2066/2, druh pozemku: orná  pôda, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: JUDr. Miroslav Maťaš, PhD., Poštárka 4302/18B, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: starostlivosť o poľnohospodársku pôdu podľa § 3 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ide o náletové dreviny). Z dôvodu bezpečniosti a plynulosti cestnej premávky, nakoľko zasahujú do telesa cesty, ktorá je rizikovým a nehodovým úsekom. zasahujú do blízkeho elektrického vedenia, na jar z topoľa poletujú páperie, ktoré je nebezpečné, nakoľko dráždi dýchacie cesty, ide o dreviny s výskytom hubových ochorení a živočíšnych škodcov, ktoré vedie k ich oslabeniu, jednotlivé z nich majú preschnuté koruny ako aj na kmeni sú prítomné dutiny a časť z nich ma hynúci charakter, kde pri určení zdravotného stavu sme vychádzali zo stupnice podľa Modranského.

ŽP 6633/2023 20.12.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: Orech kráľovský (Juglans regia), rastúci v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelné číslo C KN 1771, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Andrej Porubský, Slovenská 15, 085 01 Bardejov

Dôvod žiadosti: Strom ohrozuje hospodársku budovu a verejné elektrické vedenie.

ŽP 6287/2023 21.11.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 9 ks drevín, druh: 3 ks Tuja západná (Thuja occidentalis), 2 ks Lipa malolistá (Tilia cordata), 1 ks Jabloň purpurová (Malus purpurea), 1 ks Smrek pichľavý (Picea pungens), 1 ks Pajazmín vencovitý (Philadelphus coronarius) a 1 ks Jedľovec kanadský (Tsuga canadensis),  rastúce v kat. území Bardejov - Bardejovské Kúpele, na pozemkoch s parcelnými číslami C KN 3940/1, C KN 4094, E KN 5526/1 a E KN 5228/1, pozemky sú umiestnené v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Bardejovské Kúpele, a.s., 086 31 Bardejovské Kúpele

Dôvod žiadosti: Predmetné dreviny sú poškodené, napadnuté patogénmi, odumierajúce, či ohrozujú bezpečnosť chodcov aj automobilovú dopravu. Jedľovec má koreňovú sústavu v blízkosti vodného prvku - fontánky v kúpeľnom parku.

 

Aktualizoval: Ing. Jana Klebanová, 2024.07.03, 10:07  jana.klebanova@bardejov.sk

 

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám