Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

hl papier primator

 

V Bardejove: 12. 09. 2016

 

P O Z V Á N K A

na XV.  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutoční
dňa 22. 09. 2016 (štvrtok ) o 9,00 hod.

v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra
 6. Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2016, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30. 6. 2016
 7. Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2016 v obchodných spoločnostiach mesta (rozprava)
  1. Bardbyt, s. r. o.,
  2. Bardterm, s. r. o.,
  3. BTS, s. r. o.,
  4. Mestské Lesy, s. r. o.
 8. Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh, rozbor pohľadávok a záväzkov   k 30. 6. 2016:
  1. m. p. Bapos,
  2. ZUŠ M. Vileca
 9. Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2016
  1. Návrh zmeny príspevku mesta pre Bapos, m. p. na rok 2016
  2. Návrh na rozdelenie prevádzkových hodín na Zimnom štadióne v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov
 10. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta
 11. Návrh nakladania s majetkom mesta
 12. Návrh zmien a doplnkov Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
 13. Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov – zadanie pre spracovanie štúdie 25/2016
 14. Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov
  1. zmena č. 31
  2. zmena č. 32
  3. zmena č. 35
 15. Návrh na schválenie finančnej spoluúčasti na projekte „Komunitné centrum“
 16. Návrh VZN o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Bardejov
 17. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za I. polrok 2016
 18. Interpelácie
 19. Záver

 

 

MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám