Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 08. 10. 2021

 

P O Z V Á N K A

na 25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 14. októbra 2021 (štvrtok) o 9,00 hod.
prostredníctvom videokoferencie

 

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra (rozprava)
 6. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 7. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava) - grafická príloha
 8. Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2021, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov  mesta k 30. 6. 2021(rozprava)
 9. Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2021 v obchodných spoločnostiach mesta: (rozprava)
  1. Bardbyt, s. r. o.,
  2. Bardterm, s. r. o.,
  3. Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o.,
  4. Mestské Lesy, s. r. o. ,
  5. Ekobard, a. s.
 10. Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh, rozbor pohľadávok a záväzkov k 30. 6. 2021: (rozprava)
  1. m. p. Bapos
  2. Základná umelecká škola M. Vileca
 11. Interpelácie (rozprava)
 12. Záver

 

 

 

    MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám