Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

hl papier primator

 

V Bardejove: 05. 05. 2020

 

P O Z V Á N K A

na 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 14. mája 2020 (štvrtok) o 9,00 hod.
v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta (rozprava)
 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2019 (rozprava)
 7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2020 (rozprava)
 8. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 9. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)  
 10. Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2019 (rozprava)      
  1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2019
 11. Výročná správa o hospodárení za rok 2019 (rozprava)
  1. m. p. Bapos
  2. ZUŠ Michala Vileca
 12. Návrh na I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2020 (rozprava)
  1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania (rozprava)
 13. Návrh na schválenie žiadostí o NFP (rozprava)
  1. „Rekonštrukcia zberného dvora v Bardejove“
  2. „Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov – III. etapa
  3. „Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov – IV. etapa
  4. „SMART Bardejov – mesto na dosah“
 14. Návrh na schválenie projektov (rozprava)
  1. „Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry a  o spolupráci pri vytvorení Športového centra pri základnej škole so Slovenským zväzom ľadového hokeja“
 15. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2001 o určení náležitosti  miestnych daní  (rozprava)
 16. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 92/2009 o trhovom poriadku (rozprava)
 17. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 146/2015 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách (rozprava)
 18. Rokovací poriadok stálych komisií MsZ – novelizácia (rozprava)
 19. Interpelácie
 20. Záver

 

 

 

 

  MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám