Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 20. 01. 2020

 

P O Z V Á N K A

na 10. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 23. januára 2020 (štvrtok) o 9,00 hod.
v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Návrh na schválenie žiadostí o NFP:
  1. „Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov – II. etapa“   (rozprava)
  2. „Realizácia spoločného mikroprojektu s názvom Majster svätej spravodlivosti na  chodníku beskydských zbojníkov  „beskydníkov“ Biecz – Bardejov „(rozprava)
  3. „Nájomné byty nižšieho štandardu – 16 bytov a technická vybavenosť k nájomným bytom – sídlisko Poštárka“  a návrh na zrušenie uznesenia MsZ č.91/2019 zo dňa 12.12.2019  (rozprava)
  4. „Oprava havarijného stavu radových rodinných domov v rómskej komunite Poštárka v Bardejove“
 5. Návrh na úpravu Zásad odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach v meste Bardejov zabezpečovaných Zborom pre občianske záležitosti (rozprava)
 6. Záver

 

  MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám