Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

hl papier primator

 

V Bardejove: 17. 10. 2017

 

P O Z V Á N K A

na XXVII. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutoční
dňa 24. 10. 2017 (utorok ) o 8,00 hod.

v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta(rozprava)
 5. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
  1. Návrh na zvýšenie základného imania spol. Mestské Lesy, s. r. o. (rozprava)
 6. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní (rozprava)
 7. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (rozprava)
 8. Návrh na VI. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 (rozprava)
  1. Návrh na prijatie úveru pre spol. Bardterm, s. r. o. (rozprava)
  2. Návrh zmeny príspevku Mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, Mestský podnik Bardejov na rok 2017 (rozprava)
 9. Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2016 (rozprava)
  1. Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účt. závierky účt. jednotky verejnej správy k 31. 12.2016, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť Mesto Bardejov (rozprava)
 10. Investičné zámery mesta:
  1. Investičný zámer obnovy hradobného opevnenia mesta a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Bardejov - južná časť – II. etapa(rozprava)
  2. Investičný zámer obnovy hradobného opevnenia mesta a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Bardejov - východná časť (rozprava)
  3. Investičný zámer prestavby budovy bývalej psychiatrie na kultúrno-spoločenské centrum v Bardejove (rozprava)
  4. Investičný zámer nákupu nákladného auta s lesnou nadstavbou (rozprava)
  5. Investičný zámer rekonštrukcie lesnej cesty Mníchovský potok (rozprava)
 11. Návrh na schválenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (rozprava)
 12. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2018 (rozprava)
 13. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2018 (rozprava)
 14. Návrh na  ukončenie členstva v združení Karpatský Euroregión (rozprava)
 15. Záver

 

MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura
14 feb 2024
19:00 - 21:00
Valentínsky večer
08 feb 2024
08:00 - 17:00
JOZEF PETEJA - USMEJME SA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám