Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

hl papier primator

 

V Bardejove: 20. 07. 2017

 

P O Z V Á N K A

na XXIII. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutoční
dňa 25. 07. 2017 (útorok ) o 8,00 hod.

v priestoroch Seniorcentra, ul. Toplianska, Bardejov

 

PROGRAM:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu
  3. Voľba návrhovej komisie, určenie skrutátora, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  4. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
  5. Návrh na schválenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (rozprava)
  6. Záver

 

MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura
14 feb 2024
19:00 - 21:00
Valentínsky večer
08 feb 2024
08:00 - 17:00
JOZEF PETEJA - USMEJME SA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám