Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 15. 12. 2022

 

P O Z V Á N K A

na 5. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 22. decembra 2022 (štvrtok) o 9,00 hod.
v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia hlavného kontrolóra mesta o plnení uznesení MsZ (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra (rozprava)
 6. Návrh V. zmeny programového rozpočtu mesta a zriadených rozp. org. na rok 2022 (rozprava)
  1. Návrh zmeny rozpočtu a inv. plánu spol. Bardbyt, s. r. o. na rok 2022
  2. Návrh zmeny rozpočtu m. p. Bapos na rok 2022
 7. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
  1. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 8. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov (rozprava)
 9. Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2023 a roky 2024, 2025 (rozprava)
  1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2023Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2023
  2. Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov na rok 2023
 10. Návrh rozpočtov  pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2023: (rozprava)
  1. Bapos, m. p.
  2. ZUŠ M. Vileca
 11. Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov  obchodných spoločností mesta pre rok 2023 : (rozprava)
  1. Bardbyt, s. r. o.,
  2. Bardterm, s. r. o.,
  3. BTS, s. r. o.,
  4. Mestské lesy Bardejov, s. r. o.,
  5. Ekobard, a. s.
 12. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2023 (rozprava)
 13. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2023(rozprava)
 14. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účt. závierke k 31.12.2021(rozprava)
 15. Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účt. závierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2021(rozprava)
 16. Žiadosť o NFP v rámci výzvy 63/PRV/2022 na rekonštrukciu a prestavbu lesných ciest – informácia  (rozprava)
 17. Správa o stave futbalového klubu Partizán Bardejov BŠK (rozprava)
 18. Záver

 

 

    MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám