Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 05. 12. 2022

 

P O Z V Á N K A

na 3. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 08. decembra 2022 (štvrtok) o 9,00 hod.
v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

 NÁVRH PROGRAMU:

   1. Otvorenie
   2. Schválenie programu
   3. Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
   4. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku MsZ v Bardejove (rozprava)
   5. a) Voľba členov Mestskej rady v Bardejove (rozprava)
       b) Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ  v Bardejove (rozprava)
       c) Návrh na odvolanie a menovanie  členov dozorných rád obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta (rozprava)
       d) Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov Mesta Bardejov do rád škôl a školských zariadení (rozprava)
   6. Záver

 

 

 

 

    MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám