Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

hl papier primator

 

V Bardejove: 15. 11. 2022

 

P O Z V Á N K A

na ustanovujúce 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 22. novembra 2022 (utorok) o 9,00 hod.
v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Úvodné náležitosti:
  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
  3. Oznámenie výsledkov voľby primátora mesta a volieb do mestského zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného mestského zastupiteľstva
  4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta
  5. Zloženie sľubu  poslancov novozvoleného  mestského zastupiteľstva
  6. Vystúpenie  primátora
 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie  
 4. Návrh na poverenie výkonom funkcie sobášiacich (rozprava)
 5. Určenie platu primátora mesta (rozprava)
 6. Záver

 

 

 

    MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023
07 jan 2024
19:00 - 22:00
KOLLÁROVCI a DESMOD
11 dec 2023
19:00 - 22:00
Darček
29 nov 2023
19:00 - 21:00
Vánoce s Lucii Bílou

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám