Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 16. 06. 2022

 

P O Z V Á N K A

na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 23. júna 2022 (štvrtok) o 9,00 hod.
v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra
 6. Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2021 a Správa o činnosti Dozorných rád spoločnosti mesta:
  1. Bardbyt, s. r. o.
  2. Bardterm, s. r. o.
  3. BTS, s. r. o.
  4. Mestské Lesy, s. r. o.
  5. Ekobard, a. s.
 7. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta
  1. Bardbyt, s.r.o.
  2. Bapos, m. p.
 8. Návrh nakladania s majetkom mesta (grafická príloha)
 9. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií  na rok 2022
  1. Návrh na zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov pre m. p. Bapos na rok 2022
 10. Informácia o hospodárení akciových spoločností s majetkovou účasťou mesta Bardejov za rok 2021
 11. Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2021
 12. Správa o súdnych sporoch
 13. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2022
 14. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2022
 15. Interpelácie
 16. Záver

 

    MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám