Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 24. 03. 2022

 

P O Z V Á N K A

na 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 31. marca 2022 (štvrtok) o 9,00 hod.
prostredníctvom videokoferencie

 

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta (rozprava)
 6. Návrh nájmu nehnuteľného majetku  mesta (rozprava)
 7. Návrh nakladania s majetkom mesta (grafická príloha) (rozprava)
 8. Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2021 (rozprava)
  1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2021
 9. Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov – zadanie pre spracovanie ÚŠ 30/2022 (rozprava)
 10. Interpelácie (rozprava)
 11. Záver

 

 

 

 

    MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám