Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 17. 02. 2022

 

P O Z V Á N K A

na 28. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 24. februára 2022 (štvrtok) o 9,00 hod.
prostredníctvom videokoferencie

 

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Návrh nakladania s majetkom mesta (grafická príloha)  (rozprava)
 5. Návrh na I.  zmenu rozpočtu mesta na rok 2022  (rozprava)
  1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
 6. Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva (rozprava)
  1. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 225/2021-M
  2. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 226/2021-M
  3. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 229/2021-M
 7. Návrh na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  pre projekt (rozprava)
  1. „Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Družba – 2. etapa v meste Bardejov
  2. „Zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ B. Krpelca Bardejov – pavilóny F, H
 8. Správa o kontrolnej činnosti HK mesta  za rok 2021(rozprava)
  1. Návrh na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra mesta
 9. Voľba prísediacich pre Okresný súd Bardejov na roky 2022 – 2026 (rozprava)
 10. Záver

 

 

 

 

    MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám