Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

hl papier primator

 

V Bardejove: 17. 06. 2021

 

P O Z V Á N K A

na 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 24. júna 2021 (štvrtok) o 9,00 hod.
prostredníctvom videokoferencie

 

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ (rozprava)
  1. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra (rozprava)
 5. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 6. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava) - grafická príloha
 7. Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta a Správy o činnosti Dozorných rád spoločností mesta za rok 2020 (rozprava)
  1. Bardbyt, s. r. o.
  2. Bardterm, s. r. o.
  3. BTS, s. r. o.
  4. Mestské Lesy, s. r. o.
  5. Ekobard, a. s.Ekobard, a. s.
 8. Výročná správa o hospodárení za rok 2020 (rozprava)
  1. m. p. Bapos
  2. ZUŠ M. Vileca
 9. Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021 (rozprava)
  1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie náv.zdr.fin.
  2. Zmena rozpočtu spoločnosti BARDBYT, s.r.o. a zmena plánu technického zhodnotenia, modernizácie, rekonštrukcie, opráv a údržby majetku mesta spol. Bardbyt, s. r. o. na rok 2021
  3. Návrh na zmenu rozpočtu pre m. p. Bapos na rok 2021
 10. Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov – ZaD č. 40 (rozprava)
 11. Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov – stanovisko k spracovaniu štúdie k prehodnoteniu ZaD ÚPN Mesta Bardejov a ÚPN Z Bardejov, areál bývalých kasární  (rozprava)
 12. Návrh VZN Mesta o určení spádových ulíc pre zaradenie dieťaťa do materskej školy na povinné predprimárne vzdelávanie (rozprava)
 13. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov (rozprava)
 14. Návrh na pristúpenie Mesta  Bardejov k Memorandu o partnerstve a spolupráci s Nadáciou PSK pre podporu rodiny (rozprava)
 15. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2021 (rozprava)
 16. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2021 (rozprava)
 17. Interpelácie (rozprava)
 18. Záver

 

    MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023
07 jan 2024
19:00 - 22:00
KOLLÁROVCI a DESMOD
11 dec 2023
19:00 - 22:00
Darček
29 nov 2023
19:00 - 21:00
Vánoce s Lucii Bílou

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám