Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 18. 03. 2021

 

P O Z V Á N K A

na 19.  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 25. marca 2021 (štvrtok) o 9,00 hod.
prostredníctvom videokoferencie

 

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove (rozprava)
  1. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra
  2. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
  3. Návrh na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra mesta
 5. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava) - grafická príloha
  1. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta
 6. Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2020 (rozprava)
  1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2020
 7. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021 (rozprava)
 8. Návrh na schválenie žiadostí o poskytnutie príspevku pre projekty(rozprava)
  1. „Rekonštrukcia mestskej športovej haly v Bardejove“ v rámci výzvy Fondu na podporu športu
  2. „Rekonštrukcia mestskej športovej haly v Bardejove“ a „Príprava PD cyklotrás v súlade s Kostrovou sieťou PSK“ v rámci výzvy PSK – Výzva pre región pre rok 2021
 9. Voľba poslanca do funkcií člena komisií MsZ, člena rady školy a člena dozornej rady
 10. Interpelácie
 11. Záver

 

 

  MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám