Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

hl papier primator

 

V Bardejove: 20. 11. 2020

 

P O Z V Á N K A

na 16.  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 26. novembra 2020 (štvrtok) o 9,00 hod.
prostredníctvom videokoferencie

 

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
  1. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 5. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní (rozprava)
 6. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (rozprava)
 7. Návrh VZN Mesta Bardejov o miestnom poplatku za rozvoj (rozprava)
 8. Návrh  VZN Mesta Bardejov o príspevkoch v školách a školských zariadeniach (rozprava)
 9. Návrh zmien a doplnkov  VZN Mesta Bardejov č. 162/2015 o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov (rozprava)
 10. Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov: (rozprava)
  1. ZaD č. 38
  2. ZaD č. 39  
 11. Návrh na schválenie žiadosti o NFP (rozprava)
  1. „Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov – Námestie času“
  2. „Doplnenie technickej infraštruktúry Regionálneho centra biologicky rozložiteľných odpadov.“
  3. „Podpora elektromobility v Bardejove – budovanie nabíjacej infraštruktúry“
 12. Záver

 

 

 

  MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám