Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

hl papier primator

 

V Bardejove: 18. 11. 2019

 

P O Z V Á N K A

na 8. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 26. novembra 2019 (utorok) o 9,00 hod.
v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Doplňujúce voľby členov komisií MsZ v Bardejove – neposlancov (rozprava)
 5. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní (rozprava)
 6. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (rozprava)
 7. Návrh zmien a doplnkov VZN č. 173/2017 o sociálnej  službe v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa  a úhradách za sociálne služby (rozprava)
 8. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov (rozprava)
 9. Návrh VZN Mesta Bardejov o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (rozprava)
 10. Návrh VZN  Mesta Bardejov o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Bardejov (rozprava)
 11. Návrh VZN Mesta Bardejov o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta (rozprava)
 12. Návrh VZN Mesta Bardejov o vylepovaní na území mesta (rozprava)Návrh VZN Mesta Bardejov o vylepovaní na území mesta (rozprava)
 13. Návrh VZN Mesta Bardejov o organizácii miestneho referenda na území mesta Bardejov (rozprava)
 14. Návrh zmien a doplnkov Mesta Bardejov č. 162/2015 o  určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov (rozprava)
 15. Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov  k  31. 12. 2018 (rozprava)
  1. Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy k 31. 12.2018, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť Mesto Bardejov (rozprava)
 16. Záver 

 

  MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám