Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 23. 05. 2019

 

P O Z V Á N K A

na 5. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 27. mája 2019 (pondelok) o 8,00 hod.
v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca MsZ (rozprava)
  1. zloženie sľubu poslanca a odovzdanie osvedčenia o zvolení
  2. voľba poslanca za člena komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu a za člena komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva
 5. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2019 (rozprava)
  1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania (rozprava)
 6. Návrh na schválenie žiadosti o dotáciu pre projekt „Bezpečné priechody pre chodcov v Bardejove, II. etapa“(rozprava)
 7. Personálne zmeny v obchodných organizáciách založených Mestom Bardejov (rozprava)
 8. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 9. Záver

 

 MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám