Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

hl papier primator

 

V Bardejove: 13. 12. 2018

 

P O Z V Á N K A

na 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 20. decembra 2018 (štvrtok) o 9,00 hod.

v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra (rozprava)
 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2018 (rozprava)
 6. Informácia primátora mesta o vytvorení poslaneckého klubu (rozprava)
 7. Informácia primátora mesta o menovaní zástupcov primátora mesta (rozprava)
 8. Určenie platu primátora mesta (rozprava)
 9. Voľba členov Mestskej rady v Bardejove (rozprava)
 10. Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií   MsZ  v Bardejove (rozprava)
 11. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov Mesta Bardejov do rád škôl a školských   zariadení (rozprava)
 12. Návrh na odvolanie a menovanie  členov dozorných rád obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta (rozprava)
 13. Záver

 

 

 

 MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám