Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 29. 10. 2018

 

P O Z V Á N K A

na XXXV. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 08. 11. 2018 (štvrtok) o 8,00 hod.

v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Voľba hlavného kontrolóra mesta (rozprava)
 5. Návrh na V. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 (rozprava)
  1. Návrh na zmenu rozpočtu príjmov  a výdavkov pre Bapos, m. p. na rok 2018
  2. Zmena plánu technického zhodnotenia, rekonštrukcie a modernizácie majetku mesta pre rok 2018
 6. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 7. Správa  o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra (rozprava)
 8. Záver

 

 

 

 

 MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám