Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

hl papier primator

 

V Bardejove: 05. 09. 2018

 

P O Z V Á N K A

na XXXIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 12. 09. 2018 (streda) o 8,00 hod.

v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra (rozprava)
 6. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 7. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 8. Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2018, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30. 6. 2018 (rozprava)
 9. Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2018 v obchodných spoločnostiach mesta (rozprava)
  1. Bardbyt, s. r. o.,
  2. Bardterm, s. r. o.,
  3. BTS, s. r. o. ,
  4. Mestské Lesy, s. r. o.,
  5. Ekobard, a. s.
 10. Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh, rozbor pohľadávok a záväzkov k 30. 6. 2018 (rozprava)
  1. m.p. Bapos
  2. ZUŠ M. Vileca k 30. 6. 2018
 11. Návrh na IV. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2018 (rozprava)
 12. Zhotovenie a umiestnenie umeleckého výtvarného diela – pamätnej tabule pri príležitosti 777. výročia prvej písomnej zmienky o Bardejove (rozprava)
 13. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Bardejov (rozprava)
 14. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za I. polrok 2018 (rozprava)
 15. Návrh na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Budovanie bezplatných WiFi sietí v meste Bardejov“ (rozprava)
 16. Interpelácie (rozprava)
 17. Záver

 

 MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

21 jún 2022
20:00 - 22:00
DEŇ "D"
17 jún 2022
19:30 - 22:30
OLD STARS BARDEJOV
05 jún 2022
16:00 - 18:00
Dychovkove popoludnia v parku
12 jún 2022
13:00 - 17:00
Deň rusínov
12 máj 2022
17:00 - 17:00
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - WACLAW BUGNO /PL/
24 jún 2022
10:00 - 22:00
ROLANDOVE HRY 2022

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám