Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 05. 09. 2018

 

P O Z V Á N K A

na XXXIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 12. 09. 2018 (streda) o 8,00 hod.

v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra (rozprava)
 6. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 7. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 8. Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2018, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30. 6. 2018 (rozprava)
 9. Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2018 v obchodných spoločnostiach mesta (rozprava)
  1. Bardbyt, s. r. o.,
  2. Bardterm, s. r. o.,
  3. BTS, s. r. o. ,
  4. Mestské Lesy, s. r. o.,
  5. Ekobard, a. s.
 10. Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh, rozbor pohľadávok a záväzkov k 30. 6. 2018 (rozprava)
  1. m.p. Bapos
  2. ZUŠ M. Vileca k 30. 6. 2018
 11. Návrh na IV. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2018 (rozprava)
 12. Zhotovenie a umiestnenie umeleckého výtvarného diela – pamätnej tabule pri príležitosti 777. výročia prvej písomnej zmienky o Bardejove (rozprava)
 13. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Bardejov (rozprava)
 14. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za I. polrok 2018 (rozprava)
 15. Návrh na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Budovanie bezplatných WiFi sietí v meste Bardejov“ (rozprava)
 16. Interpelácie (rozprava)
 17. Záver

 

 MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám