Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 02. 03. 2018

 

P O Z V Á N K A

na XXX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 12. 03. 2018 (pondelok) o 9,00 hod.

v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

PROGRAM:

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra (rozprava)
 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017 (rozprava)
 7. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 8. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 9. Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2017 (rozprava)
  1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2017 (rozprava)
 10. Výročná správa o hospodárení za rok 2017 (rozprava)
  1. m. p. Bapos
  2. ZUŠ M. Vileca
 11. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2018 (rozprava)
  1. Návrh na zmenu rozpočtu a plánu technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie majetku mesta spoločnosti BARDBYT, s.r.o., pre rok 2018 (rozprava)
  2. Návrh zmeny rozpočtu pre m. p. Bapos na rok 2018 (rozprava)
  3. Návrh Doplnku č. 12 k Zriaďovacej listine m. p. Bapos Bardejov (rozprava)
  4. Združená investícia medzi VSD, a. s. a Mestom Bardejov (rozprava)
 12. Návrh na schválenie a financovanie žiadosti:
  1. Žiadosť o NFP v rámci výzvy 26/PRV/2017 na podporu investícií do lesníckych technológií (rozprava)
  2. Žiadosť o dotáciu pre projekt „Bezpečné priechody pre chodcov v Bardejove“ a „Zvýšenie energetickej účinnosti v MŠ ul. Gorkého (rozprava)
 13. Návrh na schválenie prijatia úveru a zriadenie záložného práva na administratívnu budovu SČ 2884 (rozprava)
 14. Voľba prísediacich pre Okresný súd Bardejov na roky 2018 – 2022 (rozprava)
 15. Technicko – organizačné zabezpečenie osláv 777. výročia prvej písomnej zmienky o Bardejove (rozprava)
 16. Návrh na uzavretie partnerskej spolupráce s mestom LIJIANG – Čína (rozprava)
 17. Správa o činnosti MsP za rok 2017 (rozprava)
 18. Správa o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2017 a o dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Mestského hasičského zboru (rozprava)
 19. Informatívna správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ za rok 2017 (rozprava)
 20. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach MsR a MsZ, komisií MsZ a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2017 (rozprava)
 21. Návrh na odvolanie a vymenovanie riaditeľa organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov
 22. Interpelácie
 23. Záver

  

MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám