Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

hl papier primator

 

V Bardejove: 13. 12. 2017

 

P O Z V Á N K A

na XXVIX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutoční
dňa 19. 12. 2017 (utorko) o 8,30 hod.

v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

PROGRAM:

 

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu
  3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  4. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
  5. Návrh na VIII. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 (rozprava)
    1. Návrh na zmenu príspevku mesta pre m. p. Bapos na rok 2017 (rozprava)
  6. Návrh na schválenie úveru a záložného práva pre spol. BARDTERM, s.r.o. Bardejov (rozprava)
  7. Záver

 

 

MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura
14 feb 2024
19:00 - 21:00
Valentínsky večer
08 feb 2024
08:00 - 17:00
JOZEF PETEJA - USMEJME SA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám