Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

hl papier primator

 

V Bardejove: 18. 05. 2017

 

P O Z V Á N K A

na XXI. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutoční
dňa 25. 05. 2017 (štvrtok ) o 8,00 hod.

v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)Návrh  nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 5. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 6. Návrh na schválenie projektových a investičných zámerov Mesta (rozprava)Návrh na schválenie projektových a investičných zámerov Mesta (rozprava)
 7. Návrh zmien a doplnkov VZN č. 41/2002 o určení školských obvodov (rozprava)Návrh zmien a doplnkov VZN č. 41/2002 o určení školských obvodov (rozprava)
 8. Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 (rozprava)
  1. návrh zmeny plánu techn. zhodn., modern. a rek. majetku mesta spol. Bardbyt, s. r. o. (rozprava)návrh zmeny plánu techn. zhodn., modern. a rek. majetku mesta spol. Bardbyt, s. r. o. (rozprava)
 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov o určení názvu novej ulice: Dobšinského ulica (rozprava)Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov  o určení názvu novej ulice: Dobšinského ulica (rozprava)
 10. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2016 (rozprava)Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2016 (rozprava)
 11. Správa o súdnych sporoch mesta (rozprava)Správa o súdnych sporoch mesta  (rozprava)
 12. Záver

 

 

MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám