Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

hl papier primator

 

V Bardejove: 15. 03. 2017

 

P O Z V Á N K A

na XX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutoční
dňa 30. 03. 2017 (štvrtok ) o 9,00 hod.

v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

PROGRAM:

 Otvorenie

 1. Schválenie programu
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 3. Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ (rozprava)
 4. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra (rozprava)
  1. Návrh na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra mesta za rok 2016 (rozprava)
 5. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 6. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 7. Investičné a rozvojové zámery a granty (rozprava)
  1. investičný zámer - Krytá plaváreň, spol. Bardterm, s. r. o.
  2. žiadosť o poskytnutie NFP ERDF - oper.programu KZP - výst., rekonštr. a modern. rozvodov tepla v tepelných okruhoch kotolní
  3. žiadosť o poskytnutie NFP - rekonštrukcia MŠ Komenského 24 a MŠ Vinbarg
  4. informácia o rekonštrukcii futbalového štadióna
 8. Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2016 (rozprava)
  1. odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2016
 9. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 (rozprava)
 10. Výročná správa o hospodárení za rok 2016:
  1. a) m. p. Bapos,
  2. b) ZUŠ M. Vileca (rozprava)
 11. Návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č.146/2015 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách (rozprava)
 12. Návrh zmeny ÚPD - ÚPN M Bardejov - zmena č. 34 (rozprava)
 13. Súhlas so spracovaním aktualizácie ÚPN M Bardejov (rozprava)
 14. Informácia k plneniu uzn. MsZ č. 82/2016 týkajúceho sa Zámeru transf. systému nakladania s komunálnym odpadom na území mesta Bardejov z externej formy na formu v priamom riadení mesta (rozprava)
 15. Návrh na schválenie partnerskej spolupráce (rozprava)
 16. Správa o činnosti MsP za rok 2016 (rozprava)
 17. Správa o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2016 a o dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Mestského hasičského zboru (rozprava)
 18. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ za II. polrok 2016 a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2016 (rozprava)
 19. Informatívna správa o stave vybavovania interpelácií poslancov MsZ za rok 2016(rozprava)
 20. Interpelácie
 21. Záver

 

MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura
14 feb 2024
19:00 - 21:00
Valentínsky večer
08 feb 2024
08:00 - 17:00
JOZEF PETEJA - USMEJME SA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám