Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

 hl papier primator

 

V  Bardejove:  15. 06. 2015 

 

POZVÁNKA
na V. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutoční
dňa 25. júna 2015 ( štvrtok )  o  9,00 hod.

v zasadačke MsZ  v budove MsÚ v Bardejov

 

PROGRAM:

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrôl hlavného kontrolóra (rozprava)
 6. Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2014  a  Správa o činnosti Dozorných rád spoločností mesta:       
  1. Bardbyt, s. r. o. (rozprava)
  2. Bardterm, s. r. o., (rozprava)
  3. BTS, s. r. o., (rozprava)
  4. Mestské Lesy, s. r.o. (rozprava)
 7. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 8. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 9. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2015 (rozprava)
  1. návrh na zmenu rozpočtu príspevku pre m.p. Bapos na rok 2015 (rozprava)
 10. Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2014 (rozprava)
 11. Informácia o hospodárení akciových spoločností s majetkovou účasťou mesta Bardejov za rok 2014 (rozprava)
 12. Návrh na schválenie a financovanie žiadosti o NFP v rámci výzvy OP KaHR na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia (rozprava)
 13. Návrh na zápis do „Zoznamu pamätihodností mesta Bardejov“ (rozprava)
 14. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov: (rozprava)
  1. č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za soc. služby v zriaď. pôsobnosti Mesta  Bardejov (rozprava)
 15. Návrh VZN Mesta Bardejov:
  1. o zrušení CVČ,  Dlhý rad 12, Bardejov (rozprava)
  2. o zriadení CVČ ako súčasť Základnej školy, Komenského 23, Bardejov (rozprava)
  3. o zriadení CVČ ako súčasť Základnej školy, Nám. arm. gen.L. Svobodu 16, Bardejov (rozprava)
  4. o používaní symbolov Mesta Bardejov (rozprava)
  5. o určení názvu nového námestia: Námestie hieromučeníkov Gojdiča a  Hopka (rozprava)
  6. o určení názvu: Park Emila Korbu (rozprava)
 16. Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov
  1. zadanie pre spracovanie štúdie zmena č. 22/2015 (rozprava)
  2. návrh zmeny a úplného znenia Záväznej časti Územného plánu mesta Bardejov (rozprava)
  3. ÚPN Mesta Bardejov – zmena  č. 29 (rozprava)
 17. Správa o súdnych sporoch mesta (rozprava)
 18. Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2015(rozprava)
 19. Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2014 (rozprava)
 20. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2014 (rozprava)
 21. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2015 (rozprava)
 22. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2015 (rozprava)
 23. Interpelácie
 24. Záver

 

                       

 

 MUDr. Boris Hanuščak

primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

06 aug 2022
21:00 - 23:30
BAŽANT KINEMATOGRAF
28 jún 2022
20:00 - 23:00
XXX.ORGANOVÉ DNI J. GREŠÁKA
10 júl 2022
19:00 - 21:00
KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

interreg

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám