Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Eva Hudáková - zástupca primátora mesta


JUDr. Eva Hudáková
zástupca primátora mesta Bardejov
eva.hudakova@bardejov.sk

 kontakt_bar

 

Peter Petruš - zástupca primátora mesta


Ing. Peter Petruš
zástupca primátora mesta Bardejov
peter.petrus@bardejov.sk

 kontakt_bar

 

 

1. Primátora počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeden z jeho zástupcov, ktorých na návrh primátora na tento účel zvolí mestské zastupiteľstvo spravidla na celé funkčné obdobie z poslancov mestského zastupiteľstva. Primátor mesta určí, ktorý zo zástupcov primátora ho bude zastupovať, inak ho bude zastupovať zástupca primátora a v jeho neprítomnosti druhý zástupca primátora. Pri voľbe zástupcu primátora na prvom zasadnutí MsZ a pri doplňujúcich voľbách platia príslušné ustanovenia Rokovacieho poriadku MsZ v Bardejove.

2. Zástupcovia primátora sú členmi mestskej rady.

3. V čase keď zastupuje primátora zástupca primátora (druhý zástupca primátora)

- zvoláva a vedie zasadnutia mestskej rady
- vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou mestského zastupiteľstva a zabezpečením plnenia úloh samosprávy, nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti primátora. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na prípady ustanovené zákonom o obecnom zriadení, ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia. Vtedy plní úlohy primátora jeho zástupca v plnom rozsahu a zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.

4. Zástupca primátora (druhý zástupca primátora) v súlade s pokynmi primátora najmä:- v spolupráci s komisiami mestského zastupiteľstva zabezpečuje prípravu plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady,

- podľa pokynov primátora zabezpečuje prípravu zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady po stránke vecnej a obsahovej v súlade s rokovaniami mestskej rady,
- koordinuje činnosť komisií mestského zastupiteľstva a poskytuje poslancom a členom komisie informácie pre plnenie ich úloh,
- zvoláva zasadnutia predsedov komisií mestského zastupiteľstva a predsedov výborov v mestských častiach na zhodnotenie činnosti komisií mestského zastupiteľstva a výborov v mestských častiach, o čom informuje mestské zastupiteľstvo,
- predkladá mestskej rade návrh bodov z plánu zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva, ktoré majú byť prerokované v komisiách mestského zastupiteľstva,
- po prerokovaní s primátorom mesta predkladá mestskému zastupiteľstvu návrhy na doplnenie komisií mestského zastupiteľstva,
- zhromažďuje a uschováva uznesenia komisií mestského zastupiteľstva,
- plní ďalšie úlohy podľa pokynov primátora mesta v súlade so schváleným okruhom úkonov a činností, ktoré je oprávnený vykonávať.

5. Úlohou zástupca primátora je najmä

- podieľať sa na tvorbe, kontrole a realizácii rozvojových programov mesta,
- rozvíjať partnerskú spoluprácu s domácimi a zahraničnými subjektmi,
- podieľať sa na získavaní finančných prostriedkov pre potreby mesta,
- konzultovať s poslancami materiály pripravované na rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
- spolupracovať s druhým zástupcom primátora pri plnení jemu zverených úloh,

6. Úlohou druhého zástupcu primátora je najmä- spolupráca s poslaneckými klubmi,

- koordinácia pri riešení rozdelenia úloh mesta, fungovania mestského úradu a jeho súčinnosti s orgánmi mesta a orgánmi mestského zastupiteľstva,
- spolupráca so subjektmi pôsobiacimi v štátnej a súkromnej sfére,
- koordinácia spoločenských, kultúrnych a športových podujatí mesta, spolupráca pri koordinácii spoločenských a kultúrnych podujatí organizovaných na území mesta,
- spolupráca so zástupcom primátora pri plnení jemu zverených úloh

 

Primátor mesta Bardejov MUDr. Boris Hanuščak určil dňa 25.03.2024  v súlade s § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zástupcom primátora mesta mesačné odmeny takto:

JUDr. Eva Hudáková - mesačná odmena vo výške 3.213,00 € s účinnosťou od 01.01.2024
Ing. Peter Petruš - mesačná odmena vo výške 3.213,00 € s účinnosťou od 01.01.2024

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám