Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto zásady upravuJu v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so Štatútom Mesta Bardejov, Organizačným poriadkom samosprávy mesta Bardejov, Organizačným poriadkom Mestského úradu a Organizačným poriadkom Mestskej polície:

I. postavenie a funkciu rozpočtu mesta ako súčasti rozpočtu verejnej správy{ XE "postavenie a funkciu rozpočtu mesta ako súčasti rozpočtu verejnej správy" },

II. rozpočtový proces, pravidlá rozpočtového hospodárenia, zostavovanie a schvaľovanie záverečného účtu mesta,

III. finančné vzťahy rozpočtu mesta k rozpočtom rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,

IV. finančné vzťahy rozpočtu mesta k iným právnickým a fyzickým osobám

V. kontrolu rozpočtového hospodárenia

I. časť
POSTAVENIE A FUNKCIA ROZPOČTU MESTA AKO SÚČASTI ROZPOČTU VEREJNEJ SPRÁVY

1. Rozpočet mesta

a) Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet mesta je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy.

b) Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom.

c) Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území mesta, ako aj obyvateľom žijúcim na tomto území, vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení mesta, ako aj zo zmlúv. Rozpočet mesta zahŕňa aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu. Súčasťou rozpočtu mesta sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám zriadených mestom podľa osobitného predpisu, ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom. Rozpočet mesta obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude mesto realizovať z výdavkov rozpočtu mesta.

d) Rozpočet mesta sa vnútorne člení na:
     1. bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet),
     2. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet),
     3. finančné operácie.

2. Viacročný rozpočet

a) Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri rozpočtové roky.
Viacročný rozpočet tvoria:
     1. rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok, ktorý je záväzný,
     2. rozpočet mesta na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku,
     3. rozpočet mesta na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa bodu 2.

b) Viacročný rozpočet sa zostavuje v rovnakom vnútornom členení ako rozpočet na príslušný rozpočtový rok.

c) Príjmy a výdavky rozpočtov uvedených v odseku b) bod 2 a 3 nie sú záväzné. Sú orientačné, zostavené na báze predpokladov a známych údajov v čase ich zostavovania.

II. časť
ROZPOČTOVÝ PROCES A PRAVIDLÁ ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA,
ZOSTAVOVANIE A SCHVAĽOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA

A. Rozpočtový proces a pravidlá rozpočtového hospodárenia

1. Subjekty rozpočtového procesu
     Medzi subjekty rozpočtového procesu patrí:
     • Mestské zastupiteľstvo.
     • Primátor mesta,
     • Mestský úrad,
     • Mestská rada,
     • Komisie mestského zastupiteľstva,
     • Rozpočtové a príspevkové organizácie mesta,
     • Mestská polícia
     • Spoločnosti so 100% majetkovou účasťou mesta

Na rozpočtovom procese sa podieľajú jednotlivé subjekty rozpočtového procesu v rozsahu uvedenom v týchto zásadách.

2. Hlavné úlohy subjektov v rozpočtovom procese

Mestské zastupiteľstvo najmä:

a) schvaľuje rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok, schvaľuje zmeny rozpočtu,

b) kontroluje plnenie rozpočtu mesta polročne, prerokúva polročné správy o plnení rozpočtu a polročné správy o stave a vývoji pohľadávok a záväzkov,

c) schvaľuje záverečný účet mesta, rozhoduje o použití peií.ažných fondov, o použití prebytku rozpočtového hospodárenia a o spôsobe úhrady schodku rozpočtového hospodárenia,

d) schvaľuje emisiu cenných papierov,

e) rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky,

f) schvaľuje združovanie prostriedkov mesta.

Primátor mesta najmä:

a) riadi rozpočtový proces,

b) vykonáva rozpočtové opatrenia v rozsahu uvedenom v článku 8 odseku a).

Mestský úrad a Mestská polícia zabezpečuje organizačné a administratívne úkony súvisiace s rozpočtovým procesom, najmä:

a) zabezpečuje odborné podklady potrebné na správne a úplné spracovanie návrhu rozpočtu mesta,

b) sústreďuje a spracúva rozpočtové požiadavky od fyzických a právnických osôb, rozpočtových a príspevkových organizácií a predkladá ich vo forme návrhu rozpočtu jednotlivým komisiám a mestskej rade,

c) vyhodnocuje výsledky hospodárenia za uplynulé obdobie,

d) spracúva správy o plnení rozpočtu a záverečný účet mesta,

e) na požiadanie mestského zastupiteľstva a mestskej rady spracováva jednotlivé podkladové materiály, rozbory a pod.,

f) zabezpečuje spracovávanie podkladov a výkazníctvo vo vzťahu k príslušným orgánom v súlade s osobitnou právnou úpravou.

Mestská rada najmä:

a) prerokováva návrh rozpočtu, resp. zmenu rozpočtu vypracovanú podľa požiadaviek komisií mestského zastupiteľstva alebo primátora mesta,

b) prerokúva štvrťročné správy o plnení rozpočtu a štvrťročné správy o stave a vývoji pohľadávok a záväzkov,

c) prerokúva záverečný účet mesta.

Komisie mestského zastupiteľstva najmä:

a) sústreďujú rozpočtové požiadavky a návrhy zmien rozpočtu od obyvateľov mesta, právnických a fyzických osôb,

b) posudzujú rozpočtové požiadavky najmä z hľadiska ich prínosu pre mesto ajeho rozvoj, ochrany a tvorby životného prostredia a verejnoprospešných služieb,

c) odporúčajú mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu výdavky na zahrnutie do rozpočtu, ktoré vyplývajú z posúdenia požiadaviek právnických a fyzických osôb,

d) navrhujú koncepčné riešenia závažných problémov mesta.

Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie:

a) zabezpečujú úplné spracovanie návrhu rozpočtu organizácie,

b) sústreďujú a spracúvajú rozpočtové požiadavky, predkladajú ich vo forme návrhu na zmeny rozpočtu oddeleniu ekonomiky MsÚ, jednotlivým komisiám MsZ a mestskej rade,

c) vyhodnocujú výsledky hospodárenia za uplynulé rozpočtové obdobie do 28.2. nasledujúceho roka,

d) spracúvajú štvrťročné správy o plnení rozpočtu a predkladajú ich oddeleniu ekonomiky, riadiacim oddeleniam a príslušným orgánom mesta v stanovenom termíne,

e) na požiadanie primátora, mestského zastupiteľstva, mestskej rady a oddelení MsÚ spracovávajú jednotlivé podkladové materiály, analytické rozbory a pod.,

f) zabezpečuje spracovávanie podkladov a výkazníctvo vo vzťahu k príslušným orgánom v súlade s osobitnou právnou úpravou.

Spoločnosti so 100% majetkovou účast'ou mesta:

a) zabezpečujú úplné spracovanie návrhu rozpočtu spoločnosti,

b) sústreďujú a spracúvajú rozpočtové požiadavky, predkladajú ich vo forme návrhu na zmeny rozpočtu spoločnosti primátorovi a mestskej rade,

c) vyhodnocujú výsledky hospodárenia za uplynulé rozpočtové nasledujúceho roka,

d) spracúvajú polročné správy o plnení rozpočtu a predkladajú ich primátorovi, mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu v stanovenom termíne,

e) na požiadanie primátora, mestského zastupiteľstva a mestskej rady spracovávajú jednotlivé podkladové materiály, analytické rozbory a pod.,

f) zabezpečuje spracovávanie podkladov a výkazníctvo vo vzťahu k príslušným orgánom súlade s osobitnou právnou úpravou.

3. Proces zostavovania návrhu rozpočtu

a) Zostavovanie rozpočtu mesta vychádza predovšetkým z viacročného rozpočtu, z určeného podielu na výnosoch daní v správe štátu ustanovených osobitným predpisom a zo schválených finančných vzťahov štátneho rozpočtu, rozpočtu VÚC, rozpočtov iných obcí, finančných zdrojov EÚ a iných zdrojov k rozpočtu mesta.

b) Mesto je pri zostavovaní rozpočtu povinné prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre neho vyplývajú z plnenia povinnosti ustanovených osobitnými predpismi.

c) Pokyn na vypracovanie návrhu rozpočtu mesta na nasledujúci rozpočtový rok a návrhu viacročného rozpočtu vydáva na podnet oddelenia ekonomiky MsÚ primátor mesta. Primátor mesta určí rozpočtový harmonogram na príslušný rozpočtový rok.

d) Oddelenie ekonomiky MsÚ vypracúva návrh rozpočtu mesta na nasledujúci rozpočtový rok v súčinnosti a na základe podkladov ostatných oddelení MsÚ, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií, ktoré majú vzťah k rozpočtu mesta.

e) Oddelenie ekonomiky riadi práce na vypracovaní návrhu rozpočtu mesta a usmerňuje vypracovanie rozpočtov a vecných úloh jednotlivých oddelení MsÚ, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií.

f) Spracované podklady a návrhy rozpočtov jednotlivých rozpočtových úsekov, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií sú posudzované na porade primátora mesta.

g) Primátor mesta predkladá návrh rozpočtu mesta v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. Súčasne sa predkladá na schválenie aj rozpočet výdavkov podľa programu mesta.

h) Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta pre mestské zastupiteľstvo predkladá hlavný kontrolór mesta.

i) Návrh rozpočtu schvaľuje Mestské zastupiteľstvo. Pri schvaľovaní rozpočtu v Mestskom zastupiteľstve musia všetky poslanecké návrhy obsahovať informáciu o zdroji na krytie výdavkov súvisiacich s takýmito návrhmi.

4. Rozpis rozpočtu a pravidlá rozpočtového hospodárenia

a) Mesto vykoná po schválení rozpočtu jeho rozpis na rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vrátane rozpisu výdavkov na programy mesta.

b) Mesto hospodári s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka kontroluje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami podľa osobitných predpisov a monitorujú a hodnotia plnenie programov mesta.

c) Mesto sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa schváleného rozpočtu a v prípade potreby vykonáva zmeny vo svojom rozpočte, najmä zvýšenie vlastných príjmov alebo zníženie výdavkov s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roka, pričom schodok bežného rozpočtu mesta môže vzniknúť len z dôvodu použitia prostriedkov rezervného fondu.

d) Mesto je povinné poskytovať ministerstvu financií potrebné údaje o svojom hospodárení na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy, návrhu štátneho rozpočtu, návrhu záverečného účtu verejnej správy a návrhu štátneho záverečného účtu podľa osobitného predpisu. Údaje na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy a ostatné požadované údaje poskytuje mesto prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS.SAM v rozsahu a termínoch stanovených zákonom.

e) Ak mesto neplní povinnosti vyplývajúce zo zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy alebo zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ministerstvo financií môže až do ich splnenia pozastaviť poskytovanie finančných prostriedkov z dotácií zo štátneho rozpočtu.

f) Odpisovanie hmotného a nehmotného majetku mesta sa spravuje osobitným predpisom.

g) Prostriedky rozpočtu mesta možno použiť len na účely, na ktoré boli ustanovené schváleným rozpočtom.

h) Prostriedky rozpočtu mesta rozpočtované na príslušný rozpočtový rok možno použiť do konca rozpočtového roka s výnimkou tých prostriedkov, ktorých nevyčerpané zostatky v súlade s osobitným predpisom možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku.

i) Právnické osoby a fyzické osoby, ktorým sa poskytujú prostriedky rozpočtu mesta, zodpovedajú za hospodárenie s nimi a sú povinné pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť ich použitia. Subjekt verejnej správy je povinný pri poskytovaní preddavkov z verejných prostriedkov postupovať podľa odseku m).

j) Primátor mesta je povinný zabezpečiť, aby sa prostriedky rozpočtu mesta uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte mesta.

k) Mesto nie je oprávnené zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok a zaťažujú nasledujúce rozpočtové roky z dôvodu nedostatku zdrojov v bežnom rozpočtovom roku.

l) Prostriedky rozpočtu mesta sa môžu použiť na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov. Mesto je povinné pri používaní prostriedkov svojho rozpočtu zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť ich použitia.

m) Mesto môže poskytovať preddavky, ak boli vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnuté, a to najviac na obdobie troch mesiacov v závislosti od vecného plnenia dodávok výkonov a tovarov. Poskytnuté preddavky musia byť finančne vysporiadané najneskôr do konca rozpočtového roka, v ktorom sa poskytli, s výnimkou preddavkov za dodávku tepla, vody, elektrickej energie, plynu, periodickej a neperiodickej tlače, úhradu nájomného a preddavkov na pohonné hmoty poskytované prostredníctvom platobných kariet.

n) Mesto je oprávnené uhrádzať zo svojho rozpočtu v nevyhnutnom rozsahu aj výdavky na reprezentačné a propagačné účely. Čerpanie týchto výdavkov je upravené v smernici na používanie verejných prostriedkov rozpočtu mesta na reprezentačné účely.

5. Časové a účelové použitie rozpočtových prostriedkov

a) Do plnenia rozpočtu mesta sa zahrňujú len tie príjmy, výdavky a finančné operácie, ktoré sa uskutočnili v príslušnom rozpočtovom roku. Na zaradenie príjmu alebo výdavku do plnenia rozpočtu mesta v rozpočtovom roku je rozhodujúci deň pripísania alebo odpísania prostriedkov z príslušného účtu mesta.

b) Rozpočtové prostriedky možno použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte mesta schválené.

c) Mesto môže na základe odôvodnenej žiadosti povoliť výnimku z časového použitia rozpočtových prostriedkov poskytnutých mestom v príslušnom rozpočtovom roku formou dotácie s výnimkou rozpočtových prostriedkov z dotácií zo štátneho rozpočtu.

6. Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia

a) Zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny programov mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo alebo vykonáva primátor mesta s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru. Primátor mesta môže vykonať zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami podľa písmena c) bodu 1, 2, 3, po prerokovaní v Mestskej rade v priebehu rozpočtového roka do celkovej výšky 330 000 EUR ročne.

b) Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte mesta zabezpečená, možno úhradu realizovať na základe vykonaného rozpočtového opatrenia.

c) Zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka sa môžu vykonávať rozpočtovými opatreniami na zasadnutí Mestského zastupiteľstva alebo primátorom mesta v rozsahu uvedenom v odstavci a).
Rozpočtovými opatreniami sú: 
     1) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
     2) povolené prekročenie a viazanie príjmov,
     3) povolené prekročenie a viazanie výdavkov,
     4) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií.

d) Písomné návrhy na rozpočtové zmeny predkladajú oddelenia MsÚ, mestská polícia, rozpočtové a príspevkové organizácie mesta v členení podľa rozpočtovej klasifikácie oddeleniu ekonomiky MsÚ.

e) Oddelenie ekonomiky MsÚ predložené návrhy posúdi a predloží na prerokovanie na poradu primátora.

f) Primátor mesta môže vykonať rozpočtové opatrenie podľa odstavca a) alebo predložiť návrh na rozpočtové zmeny mestskému zastupiteľstvu v zmysle odstavca c) po prerokovaní v mestskej rade a ostatných orgánoch podľa organizačného poriadku samosprávy.

g) Pri schvaľovaní zmeny rozpočtu musia všetky poslanecké návrhy obsahovať informáciu o zdroji na krytie výdavkov súvisiacich s takýmito návrhmi.

h) Oddelenie ekonomiky MsÚ vedie operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových zmenách a opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka.

i) Mesto môže vykonať rozpočtové opatrenia uvedené v písmene c) odsek 4 do 31. augusta príslušného rozpočtového roka. Mesto môže po tomto termíne vykonávať v priebehu rozpočtového roka len také zmeny rozpočtu, ktorými sa nezvýši schodok rozpočtu mesta, s výnimkou zmien rozpočtu z dôvodu potreby úhrady výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku mesta, výdavkov na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou alebo výdavkov súvisiacich s financovaním spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi.

7. Zisťovanie rozpočtových dôsledkov právnych predpisov a iných opatrení

a) Pri návrhoch všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva, opatrení mestských orgánov a používaní peňažných fondov mesta, ktoré majú dopad na rozpočet mesta alebo peňažný fond mesta, musia byt' uvedené a zdôvodnené ich predpokladané finančné dôsledky na rozpočet mesta alebo peňažné fondy mesta a to nielen na bežný rok, ale aj na nasledujúce rozpočtové roky. Spolu s tým musia byt' uvedené aj návrhy na úhradu zvýšených výdavkov alebo úhradu zníženia príjmov rozpočtu mesta alebo príslušných peňažných fondov mesta.

b) Navrhovatelia sú povinní rozpočtové dôsledky návrhov a iných opatrení podľa odseku a) vopred predložiť na prerokovanie na poradu primátora.

c) Neodôvodnené alebo neprerokované návrhy nemôžu byt' predložené a prerokované v mestských orgánoch (komisie MsZ, Mestská rada, Mestské zastupiteľstvo).

d) Návrhy VZN a iných opatrení podľa odseku a) predložené v priebehu rozpočtového roka, ktoré majú rozpočtové dôsledky a ktorých krytie nemožno v priebehu rozpočtového roka zabezpečiť zvýšenými príjmami alebo úsporou iných výdavkov, môžu nadobudnúť účinnosť najskôr 1. januára nasledujúceho rozpočtového roka a zároveň musia byť zapracované v rozpočte nasledujúceho roka.

8. Presuny rozpočtových prostriedkov

a) Presuny rozpočtových prostriedkov, ktorými sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky možno vykonať najneskôr do 31. decembra bežného rozpočtového roka.

b) Presunmi rozpočtových prostriedkov nemožno meniť záväzné ukazovatele rozpočtu mesta.

9. Povolené prekročenie výdavkov

a) Rozpočtové výdavky sa môžu prekročiť po schválení mestským zastupiteľstvom alebo primátorom v rozsahu uvedenom v článku 6 odstavec a) a to len do výšky skutočne dosiahnutých vyšších príjmov.

b) Rozpočtované výdavky sa môžu prekročiť o získané účelové prostriedky na základe darovacej zmluvy, grantu alebo inej zmluvy.

c) O použití získaných neúčelových prostriedkov rozhoduje mestské zastupiteľstvo alebo primátor mesta v rozsahu uvedenom v článku 6 odstavec a).

10. Viazanie rozpočtových prostriedkov

a) Viazanie rozpočtových prostriedkov je časové a vecné obmedzenie ich použitia.

b) Mestské zastupiteľstvo viaže v rozpočte mesta rozpočtové prostriedky
     1. pri neplnení rozpočtových príjmov alebo v prípade nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mesta,
     2. z dôvodu delimitácie, alebo prechodu úloh na iný subjekt.

c) Viazané rozpočtové prostriedky nemožno použiť bez zrušenia v1azama mestským zastupiteľstvom.

d) Oddelenie ekonomiky MsÚ, ktoré riadi hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami Je povinné v rozpočte rozpočtového úseku viazať rozpočtové prostriedky, ak
     1. o viazaní rozpočtových prostriedkov rozhodne mestské zastupiteľstvo,
     2. rozpočtované prostriedky boli určené na úlohy, ktoré prešli na iné subjekty alebo ktoré sa z časti alebo vôbec nebudú realizovať,
     3. sa neplnia rozpočtované príjmy.

11. Peňažné fondy mesta

a) Mesto môže vytvárať peňažné fondy. Zdrojmi peňažných fondov môžu byť najmä
     1. prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok,
     2. prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,
     3. zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných operácií s výnimkou zostatkov nepoužitých návratných zdrojov financovania.

b) Zostatky peňažných fondov mesta koncom roka neprepadajú. O použití peňažných fondov rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

c) Prostriedky peňažných fondov používa mesto prostredníctvom svojho rozpočtu okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými fondmi navzájom a okrem prípadov, keď sa prostriedky peňažných fondov použijú len na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami svojho rozpočtu v priebehu rozpočtového roka.

d) Mesto vytvára rezervný fond vo výške určenej mestským zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu.

12. Sledovanie a hodnotenie plnenia rozpočtu

Správy o plnení rozpočtu, hodnotenie plnenia cieľov rozpočtu a návrhy na opatrenia spracováva oddelenie ekonomiky a predkladá ich:

a) polročne Mestskému zastupiteľstvu
b) štvrťročne Mestskej rade a finančnej komisii MsZ

B. Zostavovanie a schvaľovanie záverečného účtu mesta

1. Účtovná závierka a jej overenie

a) Po skončení rozpočtového roka mesto údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu mesta.

b) Mesto finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiada finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.

c) Mesto je povinné dať si overiť účtovnú závierku audítorom podľa osobitného predpisu a správu predloží na rokovanie MsZ.

2. Záverečný účet

a) Záverečný účet obsahuje najmä:
     1. údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
     2. bilanciu aktív a pasív,
     3. prehľad o stave a vývoji dlhu,
     4. údaje o hospodárení príspevkových organizácií v jeho pôsobnosti,
     5. prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov,
     6. prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov,
     7. údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
     8. hodnotenie plnenia programov mesta.

b) Prebytok rozpočtu mesta po skončení roka neprepadá aje zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. Prípadný schodok rozpočtu uhrádza mesto predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania. O použití prebytku rozpočtu alebo spôsobe úhrady schodku rozpočtu rozhoduje mestské zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu.

c) Pred schválením sa návrh záverečného účtu mesta predkladá na verejnú diskusiu podľa osobitného predpisu.

d) Prerokovanie záverečného účtu mesta sa uzatvára jedným z týchto výrokov:
     1. celoročné hospodárenie sa schvaľuje s nepodmieneným názorom,
     2. celoročné hospodárenie sa schvaľuje s podmieneným názorom.

e) Ak sa záverečný účet schváli s podmieneným názorom, mestské zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.

f) Návrh záverečného účtu mestské zastupiteľstvo je povinné prerokovať najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

III. časť
FINANČNÉ VZŤAHY ROZPOČTU MESTA
K ROZPOČTOM ROZPOČTOVÝCH A PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA

1. Práva a povinnosti rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií

a) Ak osobitný predpis neustanovuje inak, rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie poskytujú svoje výkony odplatne v súlade s osobitným predpisom. Rozpočtové organizácie zriadené mestom si navzájom poskytujú výkony vo svojej pôsobnosti bezplatne, len ak o tom rozhodne mestské zastupiteľstvo.

b) Rozpočtové organizácie nemozu tvoriť osobitné fondy, príspevkové organizácie tvoria osobitné fondy. Zostatky osobitných fondov koncom roka neprepadávajú.

c) Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie nie sú oprávnené ručiť za zaplatenie zmenky, vystavovať, nadobúdať a prijímať zmenky.

d) Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie ako nájomcovia môžu použiť kapitálové výdavky a prostriedky získané z výnosov z majetku mesta na technické zhodnotenie prenajatého majetku, ak doba nájmu trvá aspoň štyri roky od vynaloženia takéhoto výdavku.

e) Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie môžu použiť prostriedky svojho rozpočtu na zaplatenie členského príspevku len so súhlasom mestského zastupiteľstva.

f) Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie vedú účtovníctvo, zostavujú a predkladajú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov mestu. Sú povinné predkladať mestu aj ďalšie údaje z účtovníctva.

g) Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie vo svojich rozpočtoch a pri plnení rozpočtu uplatňujú rozpočtovú klasifikáciu, podľa ktorej sa jednotne triedia príjmy a výdavky, ako aj jednotným spôsobom sledujú ich plnenie. Rozpočtová klasifikácia zároveň určuje, ktoré výdavky rozpočtu sa financujú z bežných výdavkov a ktoré z kapitálových výdavkov.

h) Rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie môžu združovať prostriedky podľa osobitného predpisu ak týmto združením prostriedkov nevznikne iná právnická osoba a len po predchádzajúcom súhlase mestského zastupiteľstva. Združené prostriedky sa vedú na samostatnom účte.

i) Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia uskutočňujú platby podľa uzavretej zmluvy o združení podľa odseku h) len zo zdrojov, ktoré sú oprávnené použiť na činnosť, ktorá je predmetom tejto zmluvy.

j) Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia vysporiadajú majetok získaný výkonom spoločnej činnosti financovanej zo združených prostriedkov. Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia sú povinné dohodnúť v zmluve o združení podiel na majetku získanom spoločnou činnosťou zodpovedajúci výške nimi vložených prostriedkov, čo platí aj pre prípad rozpustenia združenia.

k) Prostriedky, ktoré príspevková organizácia získa podľa zmluvy o združení prostriedkov na účelovú investičnú činnosť, sú zdrojom jej fondu reprodukcie. Prostriedky určené podľa zmluvy o združení prostriedkov na prevádzkovú činnosť prevedie na konci rozpočtového roka vo výške rozdielu medzi prijatými a vynaloženými združenými prostriedkami na ťarchu alebo v prospech rezervného fondu.

2. Rozpočtový proces a rozpočtové opatrenia

a) Rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a spoločnosti so 100% majetkovou účasťou mesta zostavujú návrh rozpočtu na príslušný rozpočtový rok na základe pokynu primátora mesta v určených termínoch.

b) Pre spracovanie návrhu rozpočtu oddelenie ekonomiky MsÚ určí rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám záväzné ukazovatele, pre príspevkové organizácie finančný vzťah k rozpočtu mesta, prípadne ďalšie ukazovatele určené štátnym rozpočtom.

c) Rozpočty rozpočtových organizácií na príslušný kalendárny rok sú schvaľované mestským zastupiteľstvom ako súčasť rozpočtu mesta. Rozpočty príspevkových organizácií a rozpočty spoločností so 100% majetkovou účasťou mesta na príslušný kalendárny rok sú schvaľované mestským zastupiteľstvom samostatne.

d) Mestský úrad, oddelenie ekonomiky po schválení rozpočtu mestským zastupiteľstvom potvrdí rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám definitívne ukazovatele a vzťahy k rozpočtu mesta.

e) O presunoch rozpočtových prostriedkov medzi položkami v rámci rozpočtových opatrení na úrovni rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií rozhoduje riaditeľ organizácie. Presunmi nemožno meniť záväzné ukazovatele a vzťahy k rozpočtu mesta a objem rozpočtu. Presuny rozpočtových prostriedkov možno vykonať do 31. decembra rozpočtového roka.

f) Presuny rozpočtových prostriedkov sú rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie povinné predložiť riadiacemu oddeleniu MsÚ a oddeleniu ekonomiky do 31.12. rozpočtového roka.

g) Rozpočtové organizácie sú oprávnené prekročiť rozpočtovaný objem výdavkov o prostriedky:
     1. prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy,
     2. prijaté na základe zmluvy o združení,
     3. prijaté od iných subjektov, napríklad formou dotácie alebo grantu,
     4. získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,
     5. prijaté z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zákonného poistenia,
     6. prijaté z úhrad stravy,
     7. prijaté od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu,
     8. prijaté od úradu práce sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu,
     9. prijaté od rodičov, iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, alebo žiakov na úhradu niektorých nákladov v súlade s osobitnými predpismi.

h) Prostriedky uvedené v ods. g) môžu rozpočtové organizácie použiť len prostredníctvom príjmov a výdavkov svojho rozpočtu.

i) Rozpočtové organizácie prijaté prostriedky podľa odseku g) bod 1. až 4. vedú na samostatnom mimorozpočtovom účte. Pri použití ich odvedú na samostatný príjmový účet pre doplnkové zdroje a výdavky realizuje zo svojho výdavkového účtu s výnimkou prostriedkov poskytnutých zo zahraničia v cudzej mene určené na platby v cudzej mene v tuzemsku alebo do zahraničia, ktoré vedie rozpočtová organizácia na osobitnom účte, z ktorého realizuje platby.

j) Príspevky od zákonného zástupcu na úhradu stravy a úhrady stravy od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania môže viesť rozpočtová organizácia na bežnom účte, z ktorého priamo uhrádza výdavky súvisiace so stravovaním v týchto zariadeniach.

k) O použití príjmov získaných rozpočtovými organizáciami podľa odseku g) rozhoduje riaditeľ rozpočtovej organizácie v súlade s účelom, na ktorý je určený. Vykonané rozpočtové zmeny, zvýšenie príjmov a výdavkov predkladá rozpočtová organizácia riadiacemu oddeleniu MsÚ a oddeleniu ekonomiky.

l) Všetky ostatné rozpočtové zmeny a použitie získaných ďalších iných a neúčelových prostriedkov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií podliehajú schváleniu mestským zastupiteľstvom. Návrh na zmenu rozpočtu predkladajú jednotlivé rozpočtové organizácie mestskému zastupiteľstvu prostredníctvom oddelenia ekonomiky MsÚ.

m) Príspevkové organizácie predkladajú návrh na zmenu rozpočtu mestskému zastupiteľstvu alebo primátorovi mesta samostatne.

n) O všetkých rozpočtových zmenách sú rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie povinné viesť vlastnú operatívnu evidenciu.

o) Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie sú povinné vo svojich rozpočtoch viazať rozpočtové prostriedky v prípade ak
     1. tieto prostriedky boli určené na úlohy, ktoré sa vôbec alebo sčasti nebudú realizovať,
     2. neplnia rozpočtové príjmy.

p) O viazaní a uvoľnení rozpočtových prostriedkov rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

r) Oddelenie ekonomiky MsÚ návrhy na zmenu rozpočtu, viazanie a uvoľnenie rozpočtových prostriedkov posúdi a predloží na prerokovanie na poradu primátora.

s) Primátor mesta predkladá návrh na rozpočtové zmeny, viazanie a uvoľnenie rozpočtových prostriedkov mestskému zastupiteľstvu po prerokovaní v mestskej rade.

3. Hospodárenie rozpočtových organizácií

a) Rozpočtová organizácia hospodári s rozpočtovými prostriedkami a s prostriedkami prijatými od iných subjektov. Rozpočtová organizácia zostavuje svoj rozpočet príjmov a výdavkov. Pritom sa riadi záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok a ďalšími ukazovateľmi určenými mestom. Účelovo určené peňažné dary sa použijú v súlade s ich určením.

b) Mesto určí, ktoré vnútorné organizačné jednotky v rámci rozpočtovej organizácie v jeho pôsobnosti budú hospodáriť iba so zvereným preddavkom. Mesto zároveň určí výšku preddavku a obdobie, na ktoré sa poskytuje. Rozpočtová organizácia, z ktorej rozpočtu sa preddavok poskytuje, zúčtuje príjmy a výdavky najneskôr do konca rozpočtového roka.

c) Rozpočtová organizácia sústreďuje príjmy svojho rozpočtu na svojom príjmovom rozpočtovom účte a realizuje všetky svoje výdavky zo svojho výdavkového rozpočtového účtu. Rozpočtová organizácia môže sústreďovať svoje príjmy na iných účtoch a realizovať rozpočtové výdavky z iných účtov len v prípadoch ustanovených osobitným zákonom, alebo ak to vyplýva z právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie alebo z medzinárodnej zmluvy.

d) Rozpočtová organizácia môže uzatvárať zmluvu o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci ak nájomné bude uhrádzať z prostriedkov Európskej únie a z prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie.

e) Rozpočtová organizácia nemôže vykonávať podnikateľskú činnosť, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Náklady na túto činnosť musia byt' kryté výnosmi z nej. Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi po zdanení zostáva v plnom rozsahu ako doplnkový zdroj ďalšieho rozvoja a skvalitňovania činnosti organizácie. Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom účte. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o financovaní vedľajšieho hospodárstva.

f) Rozpočtové organizácie sú povinné predkladať správu o plnení rozpočtu riadiacemu oddeleniu a oddeleniu ekonomiky MsÚ štvrťročne.

g) Riaditeľ organizácie môže obstarávať tovary a služby len vtedy, ak má zabezpečené finančné krytie na ich úhradu.

h) Pri použití rozpočtovaných finančných prostriedkov musí byť dodržaná zásada hospodárnosti a zásada účelovosti výdavkov. Rozpočtové organizácie sú povinné používať finančné prostriedky efektívne, a to len na krytie nevyhnutných potrieb a realizáciu opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov. Za hospodárne a efektívne používanie finančných prostriedkov zodpovedá riaditeľ organizácie.

4. Hospodárenie príspevkových organizácií

a) Príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu mesta, prostriedky vlastných finančných fondov, prostriedky prijaté od iných subjektov.

b) Príspevková organizácia je povinná dosahovať výnosy určené svojim rozpočtom.

c) Príspevková organizácia môže uzatvárať zmluvu o nájme vecí s právom kúpy prenajatej vecí, ak nájomné bude uhrádzať z vlastných zdrojov a zmluva bude uzatvorená po vyhodnotení ponúk najmenej troch nezávislých uchádzačov.

d) Finančný vzťah medzi mestom a príspevkovou organizáciou je určený záväznými ukazovateľmi rozpočtu mesta a ďalšími ukazovateľmi určenými mestským zastupiteľstvom.

e) Príspevková organizácia uhrádza výdavky na prevádzkovú činnosť, opravy a údržbu hmotného a nehmotného majetku z vlastných zdrojov a z príspevku z rozpočtu mesta, pričom vlastné zdroje používa prednostne. Mesto poskytuje príspevkovej organizácii príspevok na prevádzku v takej výške, aby jej rozpočet bol vyrovnaný. Príspevok na prevádzku možno použiť aj na krytie odpisov, najviac do výšky určenej mestom. Mesto môže príspevkovej organizácii krátiť alebo zvýšiť príspevok pri nedodržaní alebo zmene podmienok, za ktorých bol určený finančný vzťah medzi mestom a príspevkovou organizáciou.

f) Ak vlastné zdroje na obstaranie hmotného a nehmotného majetku nepokryjú potreby príspevkovej organizácie, mesto určí výšku príspevku na obstaranie konkrétneho hmotného a nehmotného majetku.

g) Príspevkové organizácie vykonajú po uplynutí rozpočtového roka zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom mesta. Príspevkové organizácie sú povinné predkladať správu o plnení rozpočtu mestskej rade a finančnej komisii štvrťročne, mestskému zastupiteľstvu polročne.

h) Ak vlastné zdroje na obstaranie hmotného a nehmotného majetku nekryjú potreby príspevkovej organizácie, zriaďovateľ určí výšku príspevku na obstaranie ním určeného konkrétneho hmotného a nehmotného majetku.

i) Príspevková organizácia vykoná po uplynutí rozpočtového roka zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom mesta.

j) Ak je výsledok hospodárenia kladný, tento nemôže byť dosiahnutý nesplnením úloh, obmedzovaním alebo zhoršovaním kvality služieb, alebo zmenou podmienok, za ktorých boli záväzné limity príspevkovej organizácii určené.

k) Príspevková organizácia môže vykonávať so súhlasom mestského zastupiteľstva podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, iba ak plní úlohy určené mestom. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej.

l) Príspevková organizácia sleduje podnikateľskú činnosť na samostatnom bežnom účte. Výnosy a náklady z tejto činnosti sa nerozpočtujú. Ak je hospodárskym výsledkom podnikateľskej činnosti k 30. septembru rozpočtového roka strata, je riaditeľ príspevkovej organizácie povinný zabezpečiť, aby bola do konca rozpočtového roka vyrovnaná, alebo urobiť také opatrenia na ukončenie podnikateľskej čitmosti, aby sa v ďalšom rozpočtovom roku už nevykonávala.

IV. časť
FINANČNÉ VZŤAHY ROZPOČTU MESTA
K INÝM PRÁVNICKÝM A FYZICKÝM OSOBÁM

a) Právnickej osobe, ktorá má sídlo na území mesta a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá majú trvalý pobyt na území mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta, môže mesto poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením mesta.

b) Ak mesto spolupracuje na základe zmluvy o zriadení združenia miest alebo obcí alebo zakladá právnickú osobu podľa osobitného predpisu, alebo nadobúda majetkové účasti na podnikaní právnickej osoby založenej podľa osobitného predpisu, môže mesto použiť rozpočtové prostriedky na úhradu členského príspevku, na založenie právnickej osoby podľa osobitného predpisu alebo na nadobudnutie majetkových účasti na podnikaní takej právnickej osoby.

V. časť
KONTROLA ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA

a) Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu mesta, hospodárenie mestom zriadených rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a čitmostí kontroluje hlavný kontrolór mesta, primátor mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, komisie mestského zastupiteľstva, prednosta MsÚ a ďalšie pre tento účel mestským zastupiteľstvom alebo primátorom zriadené orgány.

b) Hospodárenie spoločností so 100% majetkovou účasťou mesta kontroluje dozorná rada spoločnosti a hlavný kontrolór mesta.

c) Vo vzťahu k riadeným rozpočtovým a príspevkovým organizáciám a činnostiam kontrolnú činnosť vykonávajú aj ďalšie oddelenia MsÚ.

d) Správu rozpočtových prostriedkov mesta zabezpečuje oddelenie ekonomiky MsÚ.

e) Za hospodárenie s prostriedkami rozpočtov rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a činností mesta zodpovedajú riaditelia týchto organizácií.

f) O plnení hospodárskych úloh a ekonomických výsledkoch podávajú mestskému zastupiteľstvu správu v súlade s plánom zasadnutí mestského zastupiteľstva aj ďalšie subjekty hospodáriace s rozpočtovými prostriedkami a riaditelia mestom zriadených organizácií.

VI. časť
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

a) V ostatných zásadami neriešených záležitostiach platia príslušné ustanovenia zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

b) Zrušujú sa Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Bardejov schválené uznesením MsZ dňa č.65/2005 z 23.6.2005 vrátane zmien a doplnkov.

c) Tieto Zásady schválilo MsZ dňa 20.12.2007 a nadobúdajú účinnosť 1. januára 2008.

d) Zmeny a doplnky zásad boli schválené MsZ dňa 30.10.2008 a nadobúdajú účinnosť 1.1.2009.

e) Zmeny a doplnky zásad boli schválené MsZ dňa 26.2.2009 a nadobúdajú účinnosť 26.2.2009.

f) Zmeny a doplnky zásad boli schválené MsZ dňa 22.9.2011 a nadobúdajú účinnosť 22.9.2011.

g) Zmeny a doplnky zásad boli schválené MsZ dňa 27.3.2014 a nadobúdajú účinnosť 1.4.2014.

h) Zmeny a doplnky zásad boli schválené MsZ dňa 27.10.2016 a nadobúdajú účinnosť 1.1.2017.

 

V Bardejove, 15.11.2016

MUDr. Boris Hanuščak

primátor mesta     Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám