Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

MESTO BARDEJOV

 

 

 ERB CB

 

 

 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK SAMOSPRÁVY MESTA BARDEJOV

 

 

 

 

        

       Mestské zastupiteľstvo ako príslušný orgán podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s c h v á l i l o tento

ORGANIZAČNÝ PORIADOK SAMOSPRÁVY MESTA BARDEJOV

Článok I.

Úvodné ustanovenie

 

       Organizačný poriadok samosprávy mesta Bardejov upravuje postavenie a pôsobnosť orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva, ich organizačnú a vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi orgánmi samosprávy, metódy a formy ich práce.

Článok II.

Postavenie mesta a jeho obyvateľov

(l) Mesto Bardejov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky združujúci osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom, s majetkom, ktorý má právo užívať v súlade s osobitnými právnymi predpismi a s vlastnými príjmami za podmienok ustanovených zákonom. Mesto spolupracuje v záujme rozvoja mesta s politickými stranami a  politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj fyzickými osobami pôsobiacimi v meste.

(2) Postavenie mesta, jeho pôsobnosť upravuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Štatút mesta Bardejov.

(3) Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a potreby jeho obyvateľov.

(4) Obyvateľom mesta Bardejov je osoba, ktorá má na území mesta trvalý pobyt. Obyvatelia mesta sa zúčastňujú na samospráve výkonom svojich práv a povinností, ktoré sú obsiahnuté v zákone SNR č. 369/l990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Štatúte mesta Bardejov.

(5) Na samospráve mesta sa má právo podieľať aj ten, kto má na jeho území nehnuteľný majetok alebo v meste platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo kto sa v meste zdržuje a je v ňom prihlásený na prechodný pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo mesta.Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy mesta a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).

Článok III.

Samospráva mesta Bardejov

(l) Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta

a/ orgánmi mesta,

b/ miestnym referendom,

c/ zhromaždením obyvateľov mesta.

(2) Na plnenie úloh územnej samosprávy, alebo na základe splnomocnenia  zákonom a v jeho medziach vydáva mesto všeobecné záväzné nariadenia (ďalej len „VZN).

Článok IV.

Orgány mesta

(l) Samosprávu mesta, ako základný princíp fungovania mesta, založený na pôsobení dvoch zložiek volených obyvateľmi mesta, tvoria orgány mesta.

(2) Orgánmi mesta sú:

a/ mestské zastupiteľstvo,

b/ primátor mesta (ďalej len „primátor“).

(3) Orgánmi mestského zastupiteľstva sú:

a/ mestská rada,

b/ komisie,

c/ mestský úrad,

d/ mestská polícia,

e/ mestský hasičský zbor.

(4) Mestské zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

(5) Osobitné postavenie má hlavný kontrolór.

Článok V.

Mestské zastupiteľstvo

(l) Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky.

(2) Volebné obvody a počet poslancov v nich volených určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo primerane k počtu obyvateľov, podľa volebných pravidiel upravených osobitným zákonom.1)

(3) Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.

(4) Poslanci sa môžu združovať v poslaneckých kluboch spravidla podľa príslušnosti k politickým stranám, hnutiam alebo k volebným koalíciám. Poslanci môžu vytvoriť aj klub nezávislých poslancov. Poslanec môže byť členom len jedného poslaneckého klubu. Na vytvorenie poslaneckého klubu treba najmenej päť poslancov. O vytvorení poslaneckého klubu sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu všetci ustanovujúci členovia klubu.

(5) Predseda poslaneckého klubu písomne oznámi primátorovi vytvorenie poslaneckého klubu, jeho názov, mená a priezviská poslancov, ktorí sú jeho členmi, ako aj prípadné zmeny v zložení poslaneckého klubu počas volebného obdobia. Primátor oboznámi mestské zastupiteľstvo s vytvorením poslaneckého klubu resp. klubov na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Článok VI.

Postavenie primátora mesta

(l) Primátor je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia primátora je verejnou funkciou.

(2) Primátor je štatutárnym orgánom mesta.

(3). Primátor najmä:

a/ zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia, vrátane VZN,

b/ vykonáva mestskú správu,

c/ zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

d/ vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta; informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu,

e/ rozhoduje o všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom, Štatútom mesta, alebo týmto organizačným poriadkom vyhradené mestskému zastupiteľstvu,

f/ riadi prácu mestského úradu,

g/ uschováva pečať mesta a vlajku mesta,

h/ používa mestské insígnie, ktoré tvorí primátorská reťaz,

i/ predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh na vymenovanie a odvolanie náčelníka mestskej polície a vedúcich /riaditeľov/ rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov,

j/ predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh na schválenie zástupcov mesta do orgánov obchodných spoločností a iných právnických osôb založených mestom a do štatutárnych a kontrolných orgánov právnických osôb s majetkovou účasťou mesta,

k/ vymenúva a odvoláva prednostu mestského úradu,

l/ predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh na  schválenie mesačnej odmeny hlavnému kontrolórovi až do výšky 30 % z mesačného platu,

m/ určuje plat a odmeny svojim zástupcom a vedúcim /riaditeľom/ mestských rozpočtových a príspevkových organizácií,

n/ vymenúva svoje pracovné-poradné orgány /komisie/ a určuje im náplň práce (napr. názvoslovná komisia ),

o/ udeľuje Cenu primátora mesta Bardejov.

(4) Primátor mesta ukladá právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti. Za porušenie tejto povinnosti mesto uloží pokutu do 6 638 €.

Článok VII.

Zástupcovia primátora mesta

 

(1)Primátora zastupujú najviac dvaja zástupcovia primátora, ktorých spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora, pričom určí ich poradie. Zástupca primátora môže byť len poslanec. Ak primátor do 60 dní od zloženia sľubu nepoverí zastupovaním žiadneho z poslancov, zástupcov primátora zvolí mestské zastupiteľstvo.

(2) Primátor môže svojich zástupcov kedykoľvek odvolať a poveriť zastupovaním ďalších poslancov do 60 dní od odvolania zástupcov primátora.

(3) V čase keď zastupuje primátora zástupca primátora (druhý zástupca primátora)

a/ zvoláva a vedie zasadnutia mestskej rady

b/ vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou mestského zastupiteľstva a zabezpečením plnenia úloh samosprávy,

c/ nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti primátora. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na prípady ustanovené zákonom o obecnom zriadení, ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia. Vtedy plní úlohy primátora jeho zástupca v plnom rozsahu a zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.

(4) Zástupca primátora (druhý zástupca primátora) v súlade s pokynmi primátora najmä:

a/ v spolupráci s komisiami mestského zastupiteľstva zabezpečuje prípravu plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady,

b/ zabezpečuje prípravu zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady po stránke vecnej a obsahovej v súlade s rokovaniami mestskej rady,

c/ koordinuje činnosť komisií mestského zastupiteľstva a poskytuje poslancom a členom komisie informácie pre plnenie ich úloh,

d/ zvoláva zasadnutia predsedov komisií mestského zastupiteľstva na zhodnotenie činnosti komisií mestského zastupiteľstva, o čom informuje mestské zastupiteľstvo,

e/ predkladá mestskej rade návrh bodov z plánu zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva, ktoré majú byť prerokované v komisiách mestského zastupiteľstva,

f/ po prerokovaní s primátorom mesta predkladá mestskému zastupiteľstvu návrhy na doplnenie komisií mestského zastupiteľstva,

g/ uschováva uznesenia komisií mestského zastupiteľstva,

h/ plní ďalšie úlohy podľa pokynov primátora mesta v súlade so schváleným okruhom úkonov a činností, ktoré je oprávnený vykonávať.

(5) Úlohou zástupca primátora je najmä:

a/ podieľať sa na tvorbe, kontrole a realizácii koncepcií a rozvojových programov mesta,

b/ rozvíjať partnerskú spoluprácu s domácimi a zahraničnými subjektmi,

c/ podieľať sa na získavaní finančných prostriedkov pre potreby mesta,

d/ konzultovať s poslancami materiály pripravované na rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva,

e/ vzájomne spolupracovať s druhým zástupcom primátora.

(6) Úlohou druhého zástupcu primátora je najmä:

a/ spolupráca s poslaneckými klubmi,

b/ koordinácia pri riešení rozdelenia úloh mesta, fungovania mestského úradu a jeho súčinnosti s orgánmi mesta a orgánmi mestského zastupiteľstva vrátane koordinácie spoločných zasadnutí komisií,

c/ spolupráca s orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy a subjektmi pôsobiacimi vo verejnom a súkromnom sektore,

d/ koordinácia a spolupráca pri organizovaní spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v meste,

e/ vzájomná spoluprácasozástupcom primátora.

Článok VIII.

Mestská rada

 

(l) Mestská rada v Bardejove má 8 členov, je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo spravidla na celé funkčné obdobie. Členmi mestskej rady sú zástupcovia primátora.

(2) Mestská rada je iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.

(3) Mestská rada sa schádza podľa časového plánu a podľa potreby najmenej raz za tri mesiace. Mestskú radu zvoláva a vedie primátor alebo zástupca primátora, ak tak neurobí primátor a v prípade neprítomnosti zástupcu primátora, druhý zástupca primátora. V neprítomnosti primátora zvoláva a vedie zasadnutia MsR na základe jeho poverenia jeden zo zástupcov primátora, inak zástupca primátora a v prípade neprítomnosti zástupcu primátora druhý zástupca primátora.

(4) Mestská rada najmä:

a/ rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva a organizuje prípravu podkladov na rokovanie mestského zastupiteľstva,

b/ zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku mesta, fondov a rozpočtu mesta, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy mestskému zastupiteľstvu a primátorovi,

c/ pripravuje zasadnutia mestského zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy a stanoviská,

d/ zaoberá sa inými vecami týkajúcimi sa života mesta,

e/ organizuje a zjednocuje činnosť komisií mestského zastupiteľstva,

f/ plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva.

(5) Spôsob prípravy zasadnutí mestskej rady, priebeh rokovania, spôsob uznášania a náležitosti rozhodovania upravuje Rokovací poriadok Mestskej rady v Bardejove.

 

Článok IX.

Komisie mestského zastupiteľstva

 

(l) Komisie zriaďuje mestské zastupiteľstvo ako stále, alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

(2) Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z obyvateľov mesta z radov odborníkov zvolených mestským zastupiteľstvom. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta a komisia pre prešetrovanie sťažností sú zložené výlučne z poslancov MsZ.  

(3) Mestské zastupiteľstvo volí predsedu komisie, ním je poslanec mestského zastupiteľstva a členov komisie podľa pomerného princípu tak, že prevládajú poslanci mestského zastupiteľstva, súčasne menuje sekretárov komisií zo zamestnancov mesta. Komisia má nepárny počet členov.Maximálny počet členov komisie je 11. To neplatí o komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta.

     Členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta volí mestské zastupiteľstvo tak, že v komisii musí mať po jednom zástupcovi každá politická strana alebo politické hnutie zastúpené mestskom zastupiteľstve a ak sú v zastupiteľstve aj nezávislí poslanci, jeden zástupca nezávislých poslancov. Ak sa týmto spôsobom nevytvorí najmenej trojčlenná komisia, tak sa počet členov komisie doplní o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia, ktorá má v zastupiteľstve najvyšší počet poslancov.

       V komisii pre prešetrovanie sťažností volí mestské zastupiteľstvo okrem členov komisie aj ich náhradníkov.

     Pri voľbe predsedov komisií na prvom zasadnutí MsZ a pri doplňujúcich voľbách platia príslušné ustanovenia Rokovacieho poriadku MsZ v Bardejove.

(4) Komisie zasadajú podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Zasadnutia zvoláva a vedie predseda komisie, alebo ním poverený zástupca - poslanec mestského zastupiteľstva, ktorého komisia ustanovuje na svojom prvom zasadnutí.

(5) Zloženie komisií

a/ predseda komisie

- riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a vedie ich, spoločne so sekretárom komisie a príslušným vedúcim oddelenia mestského úradu pripravuje program schôdze,

- zostavuje spolu so sekretárom komisie plán činnosti na polročné obdobie v súlade s plánom zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva,

- organizuje spoluprácu s ostatnými komisiami mestského zastupiteľstva a podľa potreby navrhuje druhému zástupcovi primátora spoločné zasadnutia komisií,

- zastupuje komisiu navonok,

- podpisuje spolu vo sekretárom uznesenia komisií,

b/ zástupca predsedu komisie

- je volený spomedzi členov komisie verejným hlasovaním na prvom zasadnutí komisie,

- zastupuje predsedu komisie počas jeho neprítomnosti v plnom rozsahu jeho práv a povinností,

c/ sekretár komisie

- je zamestnancom mesta,

- spoločne s predsedom komisie vypracováva návrh plánu činnosti a zabezpečuje   prípravu programu schôdze,

- vedie dokumentáciu o činnosti komisie,

- zabezpečuje administratívne a technické podmienky pre prácu komisie,

- plní ďalšie úlohy podľa poverenia komisie,

d/ ostatní členovia komisie plnia úlohy podľa poverenia komisie.

(6) Zasadnutia komisií

a/ komisia je uznášaniaschopná v prípade, že je prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie,

b/ na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komisie.

(7) Mestské zastupiteľstvo zriaďuje tieto komisie

- finančnú,

- podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu,

- výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí,

- školstva telesnej kultúry a športu,

- spoločenských vecí a kultúry,

- bytovú, sociálnej pomoci a zdravotníctva,

- správy majetku,

- verejného poriadku,

- pre prešetrovanie sťažností,

- na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta.

(8) Komisie najmä:

a/ v rámci poradnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené vypracovávajú

- stanoviská k prerokovávaným materiálom, ako podklad pre rozhodovanie mestského zastupiteľstva,

- stanoviská k návrhom najdôležitejších investičných zámerov v meste,

- stanoviská k riešeniu všetkých najdôležitejších otázok života mesta.

b/ v rámci iniciatívnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené

- vypracovávajú iniciatívne návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života mesta na rokovanie mestského zastupiteľstva,

- predkladajú iniciatívne návrhy a podnety mestskej rade,

- predkladajú iniciatívne návrhy a podnety mestskému úradu,

c/ v rámci kontrolnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené

- kontrolujú realizáciu vlastných uznesení a prijatých úloh,

- dozerajú na tvorbu zdravých životných podmienok a ochranu životného prostredia mesta,

- v spolupráci s ostatnými orgánmi mestského zastupiteľstva sa zúčastňujú pri výkone kontrolnej činnosti.

(9) Mestské zastupiteľstvo môže podľa potreby komisie zlučovať, rozdeľovať, zrušiť alebo vytvoriť nové.

(10) Úlohy a pôsobnosť komisií mestského zastupiteľstva:

Komisia finančná

        Do pôsobnosti komisie patrí najmä:

- príprava rozpočtu mesta, kontrola plnenia rozpočtu a efektívneho hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami,

- záverečný účet mesta, rozbor výsledkov hospodárenia mesta a jeho hospodárstva,

- prerokovanie návrhov na prijatie úverov, emisie cenných papierov, zmeniek, poskytnutie pôžičiek, - prerokovanie návrhov na finančné záväzky mesta,

- príprava a prerokovanie návrhov na odpredaj pohľadávok,

- prerokovanie návrhov na úpravy cien mestom poskytovaných služieb,

- prerokovanie a príprava návrhov VZN s dopadom na rozpočet mesta a ich úpravy,

- posudzovanie a príprava transformačných, privatizačných, finančných a ďalších projektov s finančnou väzbou na rozpočet mesta, resp. majetok mesta,

- prerokovanie návrhov na založenie, zrušovanie rozpočtových a príspevkových organizácií mesta a právnických osôb s účasťou mesta a kontrola ich hospodárenia.

 
Komisia podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

 

        Do pôsobnosti komisie patrí najmä:

- príprava a prerokovanie návrhov VZN mesta v oblasti podnikateľských aktivít, služieb, dopravy a parkovania,

- usmerňovanie ekonomických aktivít v meste,

- posudzovanie podnikateľských aktivít, projektov právnických a fyzických osôb v oblasti malého a stredného podnikania, cestovného ruchu a kúpeľníctva,

- kontrola a hodnotenie úrovne zásobovania, verejnoprospešných a ďalších služieb,

- hodnotenie dopravnej situácie, stavu mestských komunikácií, chodníkov, verejnej zelene, verejných priestranstiev,

- hodnotenie a kontrola prevádzky mestskej hromadnej dopravy,

- prerokovanie stavu prípravy a kontrola výkonu zimnej údržby,

- koordinácia úloh súvisiacich so zabezpečovaním hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia mesta v nadväznosti na cestovný ruch,

- koordinácia tvorby a plnenia programov, plánov, stratégií, koncepcií a úloh súvisiacich s rozvojom cestovného ruchu,

- rozvoj vzájomnej spolupráce s ďalšími obcami (mestami), Prešovským samosprávnym krajom, ústrednými orgánmi štátnej správy a spolupráce s územnými a správnymi celkami alebo úradmi iných štátov vykonávajúcimi funkcie v oblasti cestovného ruchu,

- partnerská spolupráca miest v oblasti cestovného ruchu,

- spolupráca so združeniami v oblasti cestovného ruchu.

 

 Komisia výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí  

       Do pôsobnosti komisie patrí najmä:

- príprava a prerokovanie návrhov územnoplánovacej dokumentácie sídelných útvarov a zón,

- príprava koncepcií územného rozvoja jednotlivých oblastí mesta,

- ochrana a tvorba zdravého životného prostredia,

- príprava a kontrola investičných akcií mesta a jeho organizácií v oblasti rozvojových programov, životného prostredia, bytovej výstavby a pamiatkovej starostlivosti,

- príprava koncepcií a rozvojových programov mesta,

- urbanisticko-architektonické riešenia záujmových území mesta,

- príprava a posudzovanie projektov rozvoja bývania,

- VZN vo vzťahu k životnému prostrediu,

- problematika zberu, prepravy, separácie a zneškodňovania komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,

- prerokovanie a príprava návrhov VZN v oblasti životného prostredia, zberu, prepravy, separácie a zneškodňovania komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,

- ochrana kultúrnych, historických pamiatok a prírodných hodnôt,

- utváranie a ochrana podmienok pre zdravý spôsob života obyvateľov mesta,

- komplexné riešenie rozvoja častí mesta Bardejov - Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves a prímestských častí Mihaľov, Bardejovské Kúpele, Bardejovská Zábava a Poštárka,

- koordinácia aktivít týkajúcich sa častí mesta a prímestských častí s príslušnými komisiami MsZ.

 Komisia školstva, telesnej kultúry a športu

        Do pôsobnosti komisie patrí najmä:

- oblasť výchovy a vzdelávania detí a mládeže a oblasť telesnej kultúry,

- vytváranie podmienok pre záujmovú a športovú činnosť,

- príprava, prerokovanie a kontrola VZN v oblasti školstva a telesnej kultúry,

- spracovanie a posudzovanie návrhov, projektov a koncepcií v oblasti vzdelávania a telesnej kultúry, vytvárania podmienok pre aktívne využívanie voľného času občanov,

- príprava športových podujatí miestneho, regionálneho a medzinárodného významu,

-   vyjadruje sa k žiadostiam a návrhom na zaradenie, vyradenie a zmenám v sieti škôl a školských zariadení na území mesta,

- je iniciatívnym orgánom pri presadzovaní finančného krytia k predloženým návrhom a investičným zámerom v MsR a MsZ,

- partnerská spolupráca miest v oblasti školstva, telesnej kultúry a športu.

 Komisia spoločenských vecí a kultúry

        Do pôsobnosti komisie patrí najmä:

- oblasť kultúry a spoločenských vecí,

- Zbor pre občianske záležitosti,

- vytváranie vhodných podmienok pre umeleckú a kultúrnu činnosť,

- príprava kalendária kultúrno-spoločenských akcií,

- príprava, prerokovanie a kontrola VZN v oblasti spoločenských vecí a kultúry,

- posudzovanie návrhov a projektov v oblasti spoločenských vecí a kultúry, vytvárania podmienok pre aktívne využívanie voľného času občanov,

- príprava kultúrno-spoločenských podujatí, osláv štátnych a mestských sviatkov,

- medzinárodné kultúrne podujatia, včítane výmenných kultúrnych programov,

- partnerská spolupráca miest v oblasti kultúry a osvety,

- je iniciatívnym orgánom pri presadzovaní finančného krytia k predloženým návrhom a investičným zámerom v MsR a MsZ.

 Komisia bytová, sociálnej pomoci a zdravotníctva

        Do pôsobnosti komisie patrí najmä:

- oblasť sociálnej a zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti samosprávy,

- posudzovanie žiadostí o jednorázovú finančnú výpomoc,

- denné centrá a starostlivosť o starších občanov,

- starostlivosť o zdravotne, telesne a mentálne postihnutých,

- prerokovávanie a posudzovanie žiadostí a podnetov v bytovej oblasti,

- kontrola dodržiavania právnych predpisov a zmluvných vzťahov v oblasti správy mestských bytov,

- príprava a posudzovanie projektov riešenia bývania vrátane bývania sociálne odkázaných osôb,

- kontrola činnosti územných detských jaslí a zariadení sociálnej starostlivosti,

- príprava a kontrola VZN v oblasti bývania a predaja bytov a sociálnej pomoci,

- problematika občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc.

 
Komisia správy majetku

 

      Do pôsobnosti komisie správy majetku patrí najmä:

- kontrola hospodárenia a nakladania s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta,

- prerokovávanie a posudzovanie žiadostí vo vzťahu k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku mesta,

- kontrola dodržiavania Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta,

- kontrola správy a efektívneho využívania majetku mesta,

- prerokovanie návrhov na úpravu cenových máp mesta,

- prerokovanie návrhov transformácie a zmeny správy majetku mesta,

- kontrola a hodnotenie využívania nástrojov mestského informačného systému,

- prerokovanie návrhov na úpravu VZN a zásad v oblasti správy majetku mesta.

 Komisia verejného poriadku

      Do pôsobnosti komisie patrí najmä:

- kontrola dodržiavania a hodnotenie úrovne verejného poriadku na území mesta,

- prerokovanie stavu kriminality a priestupkovosti, úrovne ochrany osôb, zdravia a majetku a navrhovanie opatrení na nápravu,

- prerokovanie stavu v požiarno-bezpečnostnej situácii,

- problematika mestského hasičského zboru a mestskej polície,

- príprava a prerokovanie VZN súvisiacich s ochranou verejného poriadku v meste a kontrola ich dodržiavania,

- problematika právnych predpisov mesta vo vzťahu k verejnému poriadku v meste,

- oblasť ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov a iných návykových látok, drog a gamblerstvo.

 Komisia pre prešetrovanie sťažností

        Pôsobnosť komisie je vymedzená zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a Zásadami o prijímaní a vybavovaní sťažností a petícií.

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

     Do pôsobnosti komisie patrí najmä:

- prijímanie písomných oznámení primátora mesta a poslancov MsZ týkajúcich sa funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov počas výkonu funkcie a prijatie písomného oznámenia primátora mesta týkajúceho sa dodržiavania obmedzení počas jedného roka po skončení výkonu verejnej funkcie,

-   podávanie podnetov na začatie konania príslušnému daňovému orgánu,          

- sprístupňovanie informácií o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

- predkladanie návrhov mestskému zastupiteľstvu na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,

- preskúmavanie podnetov na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a ich predkladanie mestskému zastupiteľstvu, ak spĺňajú ústavným zákonom predpísané obsahové náležitosti,

- udeľovanie výnimky zo zákazov uvedených v ústavnom zákone č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov primátorovi mesta počas jedného roka od ukončenia funkcie,

-   kontrolovanie dodržiavania ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení funkcionármi mesta.

 Plán zasadnutí komisií

        Plán zasadnutí komisií MsZ vychádza z plánu zasadnutí MsR a MsZ. Jednotlivé podania adresované orgánom samosprávy spravidla prideľuje na prerokovanie komisiám MsZ primátor mesta a v jeho neprítomnosti druhý zástupca primátora podľa vymedzenia pôsobnosti komisií MsZ. Spoločné zasadnutia komisií MsZ zvoláva primátor mesta alebo jeden z jeho zástupcov na návrh predsedu komisie MsZ.

     V prípade nejednoznačnosti podania určí komisiu, ktorá podanie prerokuje primátor mesta, po prerokovaní určenia komisie v MsR.

Článok X.

Hlavný kontrolór mesta

 

(1) Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta, jeho funkčné obdobie je šesť rokov. Volí a odvoláva ho mestské zastupiteľstvo.

(2) Kontrolnú činnosť v rozsahu uvedenom v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonáva hlavný kontrolór nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti podľa zákona NR SR č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a  audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(3) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným. Môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom.

(4) Odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra vykonáva útvar hlavného kontrolóra, ktorý je súčasťou mestského úradu. Útvar hlavného kontrolóra riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór.

(5) Hlavný kontrolór najmä

a/ vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva, kontroluje príjmy, výdavky a finančné operácie mesta, kontroluje vybavovanie sťažností a petícií, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontroluje plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontroluje dodržiavanie interných predpisov mesta a kontroluje plnenia ďalších úloh,

b/ predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,

c/ vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve,

d/ predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,

e/ predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka

f/ spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

g/ vybavuje sťažnosti, ak mu ich prešetrenie zverilo mestské zastupitelstvo,

h/ je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo,

(6)   Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha

a/ mestský úrad,

b/ rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,

c/ právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,

d/ osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

(7) Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra nepodlieha konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje mesto v správnom konaní.

(8) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa ods. 5 a 6.

(9) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom mestského zastupiteľstva alebo primátorovi mesta.

(10) Postavenie hlavného kontrolóra, jeho vzťahy k orgánom mesta a orgánom mestského zastupiteľstva a jeho oprávnenia a povinnosti bližšie upravujú organizačné a vnútorné predpisy mesta.

Článok XI.

Mestský úrad

 

(l) Mestský úrad zabezpečuje administratívne a organizačné veci mestského zastupiteľstva, primátora, ako aj ďalších orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.

(2) Objem investičných a neivestičných prostriedkov potrebných na jeho činnosť určuje mestské zastupiteľstvo.

(3) Mestský úrad najmä

a/ zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mesta a orgánov mestského zastupitelstva a je podateľňou a výpravňou písomností mesta,

b/ zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestskej rady, mestského zastupiteľstva a komisií mestského zastupiteľstva,

c/ vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí mesta,

d/ vykonáva nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,

e/ koordinuje činnosť zariadení mesta, príspevkových a rozpočtových organizácií a obchodných spoločností, prípadne iných právnických osôb zriadených alebo založených mestom a vykonáva rozbory ich činnosti,

f/ vykonáva všetku agendu zabezpečujúcu výkon samosprávy mesta,

g/ zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesených na mesto.

(4) Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta mestského úradu, ktorého vymenúva a odvoláva primátor.

(5) Vnútornú organizáciu mestského úradu, najmä jeho organizačné členenie, náplň, činnosť a vzájomné vzťahy jednotlivých organizačných útvarov a jednotiek, zásady riadenia obsahuje Organizačný poriadok Mestského úradu v Bardejove.

Článok XII.

Mestská polícia

(l) Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich z nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora.

(2) Mestskú políciu

a/ riadi náčelník, ktorého vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo na návrh primátora, pričom sa za svoju činnosť zodpovedá primátorovi,

b/ tvoria príslušníci mestskej polície, ktorí sú zamestnancami mesta a pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa.

(3) Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov mestskej polície určuje mestské zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh.

(4) Zriadenie, postavenie, základné úlohy mestskej polície, povinnosti a oprávnenia príslušníkov mestskej polície, ich odbornú spôsobilosť a odbornú prípravu a spoluprácu mestskej polície s inými orgánmi upravuje zákon o obecnej polícii.

(5) Podrobnejšiu úpravu organizácie, spôsob riadenia, vzťahy k orgánom mesta a orgánom mestského zastupiteľstva upravujú organizačné a vnútorné predpisy mesta a mestskej polície.

Článok XIII.

Organizácie zriadené alebo založené mestom

 

(1) Mesto zriaďuje rozpočtové organizácie za účelom plnenia úloh mesta vyplývajúcich z osobitných predpisov. Rozpočtové organizácie sú právnickými osobami, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami v plnom rozsahu zapojené na rozpočet mesta. Hospodária samostatne s prostriedkami podľa rozpočtov schválených mestským zastupiteľstvom.

(2) Mesto zriaďuje príspevkové organizácie za účelom plnenia úloh mesta vyplývajúcich z osobitných predpisov. Príspevkové organizácie sú právnickými osobami, u ktorých menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami a na rozpočet mesta sú zapojené príspevkom. Svoje príjmy používajú na financovanie vlastnej činnosti. Doplnenie zdrojov sa zabezpečuje z rozpočtu mesta príspevkami. Ako vedľajšiu činnosť môžu príspevkové organizácie vykonávať aj podnikateľskú činnosť, avšak len po predchádzajúcom súhlase mestského zastupiteľstva a musia byť zapísané do Obchodného registra Slovenskej republiky.

(3) Mesto zriaďuje preddavkové organizácie za účelom plnenia úloh mesta, ktoré sú bez právnej subjektivity a svojimi príjmami a výdavkami sú zapojené na rozpočet mesta schválený mestským zastupiteľstvom.

(4) Mesto, ako zriaďovateľ rozpočtových, príspevkových a preddavkových organizácií, garantuje a kontroluje ich činnosť a v prípade zistených nedostatkov prijíma aj potrebné opatrenia na ich odstránenie.

(5) Mesto zakladá obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľuje zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľuje majetkovú účasť mesta v právnickej osobe.

(6) Mesto pri zriadení rozpočtových, príspevkových, preddavkových a iných organizácií, vydáva pre ne zriaďovaciu listinu, v ktorej uvádza ich základné verejnoprospešné činnosti alebo funkcie ako ich hlavnú činnosť, pre ktoré sú zriadené.

(7) Rozpočtové, príspevkové, preddavkové a iné organizácie zriadené mestom si vypracovávajú svoje vlastné organizačné poriadky, v ktorých je podrobne popísaný ich systém a metódy riadenia, organizácia, organizačná schéma, organizačné zložky a ich funkčná náplň.                                                                        

(8)Organizačná schéma samosprávy mesta vrátane organizácií zriadených alebo založených mestom tvorí prílohu č. 1 tohto organizačného poriadku.

Článok XIV.

Spoločné a záverečné ustanovenia.

(1) Organizačný poriadok samosprávy mesta Bardejov vychádza zo Štatútu mesta Bardejov a je súčasťou sústavy vnútorných organizačných predpisov Mestského zastupiteľstva v Bardejove.

(2) Organizačný poriadok samosprávy mesta Bardejov, prípadne jeho zmeny a doplnky schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

(3) Tento organizačný poriadok samosprávy mesta Bardejov bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 5. 9. 1996. Nadobúda účinnosť dňom schválenia a zrušuje Organizačný poriadok mestského zastupiteľstva zo dňa 7.3.1995.

(4) Zmeny a doplnky tohto Organizačného poriadku boli schválené a nadobúdajú účinnosť dňa 28.2.1997.

Zmeny a doplnky čl. X ods. 7 tohto Organizačného poriadku boli schválené a nadobúdajú účinnosť 15.1.1999.

Zmeny a doplnky čl. X ods. 7 a čl. XIV ods. 3 tohto Organizačného poriadku boli schválené a nadobúdajú účinnosť 11.5.1999.

Zmeny a doplnky čl. XI ods. 6 tohto Organizačného poriadku boli schválené a nadobúdajú účinnosť dňa 15.7.1999.

Zmeny a doplnky čl. X ods. 10 tohto Organizačného poriadku boli schválené a nadobúdajú účinnosť dňa 29.2.2000.

Zmeny a doplnky čl. X ods. 7 a ods. 10 tohto Organizačného poriadku boli schválené a nadobúdajú účinnosť dňa 6.9.2001.

Zmeny a doplnky tohto Organizačného poriadku vrátane vypustenia doterajších článkov VI a XIV boli schválené a nadobúdajú účinnosť dňa 25.4.2002.

Zmeny a doplnky čl. VIII. ods.1 a čl. IX ods.7 tohto Organizačného poriadku boli schválené a nadobúdajú účinnosť dňa 3.1.2003.

Zmeny a doplnky čl. IX. ods.10 tohto Organizačného poriadku boli schválené a nadobúdajú účinnosť dňa 13.3.2003.

Zmeny a doplnky tohto Organizačného poriadku boli schválené mestským zastupiteľstvom dňa 16.12.2003 a nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2004.

Zmeny a doplnky tohto Organizačného poriadku boli schválené a nadobúdajú účinnosť dňa 28.10.2004.

Zmeny a doplnky tohto Organizačného poriadku boli schválené a nadobúdajú účinnosť dňa 28.4.2005.

Zmeny a doplnky tohto Organizačného poriadku boli schválené a nadobúdajú účinnosť dňa 25.1.2007.

Zmeny a doplnky tohto Organizačného poriadku boli schválené a nadobúdajú účinnosť dňa 13.9.2007.

Zmeny a doplnky tohto Organizačného poriadku boli schválené dňa 24.6.2010 a nadobúdajú účinnosť dňa 1.7.2010.

Zmeny a doplnky tohto Organizačného poriadku boli schválené a nadobúdajú účinnosť dňa 3.2.2011.

Zmeny a doplnky tohto Organizačného poriadku boli schválené dňa 31.3.2016 a nadobúdajú účinnosť dňa 1.4.2016

      

                                              MUDr. Boris Hanuščak

                                                        primátor mesta

1) zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Aktualizoval: Ivan Leščišin, Ing., 2017-01-11, 10:35, ivan.lescisin@bardejov.sk

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám