Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

MESTO BARDEJOV

 

  

Erb Bardejov

  

 

ŠTATÚT

MESTA BARDEJOV

 

 

 

 

         

          Mestské zastupiteľstvo v Bardejove podľa § 24 ods. 1 písm. c) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento

ŠTATÚT MESTA BARDEJOV

ČASŤ I.

Postavenie mesta a jeho obyvateľov

 

Článok 1

 

Úvodné ustanovenia

 

(1) Štatút mesta Bardejov upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi postavenie a pôsobnosť mesta, jeho obyvateľov, orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva, ich oprávnenia a povinnosti, upravuje symboly mesta, čestné občianstvo, mestské vyznamenania a ceny a rieši tiež vzťahy mesta k iným subjektom.

(2) Štatút mesta je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom mesta.

Článok 2

 

Postavenie mesta

 

(1) Mesto Bardejov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky združujúci osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt.

(2) Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom, s majetkom, ktorý má právo užívať v súlade s osobitnými právnymi predpismi a s vlastnými príjmami. Mesto môže hospodáriť so svojim majetkom aj  prostredníctvom správcu majetku mesta, ktorým je jeho rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená podľa osobitného predpisu.1)

(3) Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a potreby jeho obyvateľov.

(4) Územná samospráva na území mesta sa uskutočňuje na zhromaždeniach obyvateľov mesta, miestnym referendom a orgánmi mesta. Spôsob vykonania miestneho referenda ustanovuje zákon.

(5) Mesto má svoje symboly a je povinné ich používať pri výkone samosprávy.

(6) Mesto má právo združovať sa s inými mestami a obcami na zabezpečenie vecí spoločného záujmu za podmienok ustanovených zákonom.

(7) Povinnosti a obmedzenia pri výkone územnej samosprávy možno mestu ukladať zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy. Štát môže zasahovať do činnosti mesta len spôsobom ustanoveným zákonom.

(8) Mesto podlieha dozoru štátu v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi. Výkon štátnej správy prenesený na mesto zákonom riadi a kontroluje vláda. Podrobnosti sú upravené osobitným zákonom.

Článok 3

 

Územie mesta

 

(1) Územie mesta Bardejov je územný celok, ktorý tvoria tri katastrálne územia.

(2) Územie mesta sa člení na tri mestské časti. Názvy mestských častí sú Bardejov, Bardejovská Nová Ves a Dlhá Lúka. Mestské časti majú samostatné katastrálne územie.

(3) Osobitné postavenie upravené osobitnými zákonmi a nariadením vlády SR máhistorické jadro mesta  Bardejov  zapísané  do  Zoznamu  svetového  dedičstva, pamiatková rezervácia Bardejova územie Bardejovských Kúpeľov so štatútom kúpeľného miesta.

(4) Zmeny územia mesta /zlúčenie, rozdelenie a zrušenie/, názvu mesta a častí možno vykonať len v súlade s osobitnými predpismi.

Článok 4

 

Obyvatelia mesta

 

(1) Obyvateľom mesta Bardejov je osoba, ktorá má na území mesta trvalý pobyt.

(2) Obyvatelia mesta sa zúčastňujú na samospráve mesta výkonom svojich práv a povinností, v rozsahu vymedzenom v zákone o obecnom zriadení.

(3) Obyvateľ mesta sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní mesta a poskytuje pomoc orgánom mesta.

Článok 5

 

Samospráva mesta

 

Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta:

 a/ orgánmi mesta,

 b/ miestnym referendom,

 c/ zhromaždením obyvateľov mesta.

 

ČASŤ II.

Orgány mesta

 

Článok 6

 

Základné ustanovenia

 

(1) Orgánmi mesta sú

 a/ mestské zastupiteľstvo,

 b/ primátor mesta (ďalej len „primátor“).

(2) Mestské zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány, ktorými sú

 a/ mestská rada,

 b/ komisie,

 c/ mestský úrad,

 d/ mestská polícia,

 e/ mestský hasičský zbor.

 (3) Mestské zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje a zrušuje aj iné stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány a určuje im náplň práce.

 (4) Osobitné postavenie má hlavný kontrolór.

Článok 7

 

Mestské zastupiteľstvo

 

(1) Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta Bardejov zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky.

(2) Volebné obvody a počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo primerane k počtu obyvateľov mesta podľa volebných pravidiel upravených osobitným zákonom.2)

(3) Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.

(4) Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta. Okruh činností, ktoré patria do vyhradenej pôsobnosti mestského zastupiteľstva ustanovuje zákon o obecnom zriadení.

(5) Mestské zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akýchkoľvek ďalších otázkach života mesta v súlade so zákonom a osobitnými predpismi.

(6) Podrobnú úpravu pôsobnosti orgánov mestského zastupiteľstva, pravidiel rokovania mestského zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva, spôsob kontroly uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa mestskej samosprávy obsahuje Organizačný poriadok samosprávy mesta a Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.

Článok 8

 

Primátor

 

(1) Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Spôsob voľby primátora upravuje osobitný zákon.2) Voľbou do funkcie primátora sa nezakladá pracovný pomer. Primátor sa ujíma svojej funkcie zložením zákonom predpísaného sľubu. Podmienky zániku mandátu primátora a možnosti vyhlásenia hlasovania obyvateľov mesta o odvolaní primátora upravuje zákon o obecnom zriadení.

(2) Primátor vykonáva správu mesta a zastupuje mesto navonok.

Primátor je štatutárnym orgánom mesta. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

(3) Na prvom a slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, na slávnostných zhromaždeniach a udalostiach /uzavretie manželstva a pod./, pri príležitosti rokovania s významnými osobnosťami, ktoré navštívia mesto a pod., primátor používa mestské insígnie, ktoré tvorí primátorská reťaz. Pri týchto aktoch môže v zastúpení primátora používať mestské insígnie aj jeden zo zástupcov primátora, prípadne iný poslanec poverený primátorom.

(4) Okruh činností, ktoré patria do vyhradenej pôsobnosti primátora ustanovuje zákon o obecnom zriadení, podrobné vymedzenie jednotlivých oprávnení a povinností primátora upravuje Organizačný poriadok samosprávy, Organizačný poriadok mestského úradu a ďalšie organizačné a vnútorné predpisy.

Článok 9

 

Zástupcovia primátora

 

(1) Primátora zastupujú najviac dvaja zástupcovia primátora, ktorých spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora, pričom určí ich poradie. Zástupca primátora môže byť len poslanec. Ak primátor do 60 dní od zloženia sľubu nepoverí zastupovaním žiadneho z poslancov, zástupcov primátora zvolí mestské zastupiteľstvo. 

(2) Primátor môže svojich zástupcov kedykoľvek odvolať a poveriť zastupovaním ďalších poslancov do 60 dní od odvolania zástupcov primátora. Zástupcovia primátora sú po celý čas existencie mestskej rady jej členmi po celé svoje funkčné obdobie.

(3)Zástupcovia primátora zastupujú primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.

(4) Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy primátora v plnom rozsahu zástupca primátora ; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia primátora, plnia tieto úlohy v poradí, v akom boli poverení za zástupcov primátora. Zastupovanie sa končí zložením sľubu novozvoleného primátora.

(5) Funkčné obdobie zástupcov primátora sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva. Spôsob  voľby zástupcov primátora v prípade ich nevymenovania primátorom upravuje Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.

Článok 10

 

Hlavný kontrolór mesta

 

(1) Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta, ktorého volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

(2) Rozsah činnosti a úlohy hlavného kontrolóra upravujú príslušné ustanovenia zákona o obecnom zriadení a ďalšie , organizačné a  vnútorné  predpisy mesta a nariadenia mesta.

(3) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorému zodpovedá za svoju činnosť a ktorému priamo predkladá výsledky kontroly a stanoviská k návrhu rozpočtu a výsledkom hospodárenia mesta.

(4) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí mestskej rady s hlasom poradným a môže sa zúčastňovať aj zasadnutí komisií MsZ.

(5) Skončenie výkonu funkcie hlavného kontrolóra, nezlučiteľnosť tejto funkcie s inými funkciami a podmienky odvolania hlavného kontrolóra z funkcie sú upravené v príslušných ustanoveniach zákona o obecnom zriadení.

(6) Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť útvar hlavného kontrolóra, ktorý je súčasťou mestského úradu.

Článok 11

 

Mestská rada

 

(1) Mestská rada je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestské zastupiteľstvo môže mestskú radu a jej členov kedykoľvek odvolať. Spôsob volieb upravuje Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.

(2) Počet členov mestskej rady tvorí najviac 1/3 počtu poslancov mestského zastupiteľstva. V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve.

(3) Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora. Okruh činností patriacich do pôsobnosti mestskej rady ustanovuje mestské zastupiteľstvo v Organizačnom poriadku samosprávy. Pravidlá rokovania mestskej rady upravuje jej rokovací poriadok.

Článok 12

 

Komisie mestského zastupiteľstva

 

(1) Komisie zriaďuje mestské zastupiteľstvo ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

(2) Komisie sú zložené podľa pomerného princípu z poslancov mestského zastupiteľstva a obyvateľov mesta zvolených mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov.  Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta a pre prešetrovanie sťažností sú zložené výlučne z poslancov MsZ.  

(3) Mestské zastupiteľstvo volí predsedu komisie, ktorým je vždy poslanec mestského zastupiteľstva, členov komisie, menuje sekretára komisie zo zamestnancov mesta a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Spôsob volieb upravuje Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.

(4) Počet a zloženie komisií MsZ a ich podrobnejšie úlohy upravuje Organizačný poriadok samosprávy.

Článok 13

 

Mestský úrad

 

(1) Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom. Mestský úrad nemá právnu subjektivitu.

(2) Prácu mestského úradu riadi primátor. Prednosta vedie mestský úrad a organizuje jeho prácu.  Prednostu mestského úradu vymenúva a odvoláva primátor. Prednosta mestského úradu sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným a spolu s primátorom podpisuje zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva.

(3) Podrobná úprava oprávnení a povinností prednostu mestského úradu je obsiahnutá v Organizačnom poriadku mestského úradu a ďalších organizačných a vnútorných predpisoch.

(4) Objem finančných prostriedkov potrebných na jeho činnosť určuje mestské zastupiteľstvo.

(5) Vnútornú organizáciu mestského úradu, najmä jeho organizačné členenie, náplň, činnosť, vzájomné vzťahy jednotlivých organizačných útvarov a jednotiek a zásady riadenia upravuje Organizačný poriadok mestského úradu.

(6) Pracovnoprávne vzťahy a odmeňovanie zamestnancov mestského úradu upravujú osobitné právne predpisy3) a Pracovný poriadok.

(7) Úradný názov a sídlo mestského úradu je:

 Mestský úrad Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov

(8)Ak sa na základe zmluvy medzi mestom a obcami zriadi spoločný úrad musia byť dodržané podmienky uvedené v príslušných ustanoveniach zákona o obecnom zriadení.

Na platnosť zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy.

Článok 14

 

Mestská polícia

 

(1) Na zabezpečenie mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia a plnenia úloh mesta, ktoré pre neho vyplývajú z nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora, mestské zastupiteľstvo nariadením zriaďuje na území mesta mestskú políciu, ako poriadkový útvar. Mestské zastupiteľstvo určuje jej organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na jej činnosť. Zriadenie, postavenie a úlohy mestskej polície upravuje osobitný zákon.4)

(2) Činnosť mestskej polície riadi jej náčelník, ktorého na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Náčelník mestskej polície za svoju činnosť zodpovedá primátorovi. Ak je to účelné, na návrh primátora môže mestské zastupiteľstvo zriadiť funkciu stáleho zástupcu náčelníka mestskej polície.

(3) Mestskú políciu tvoria príslušníci mestskej polície, ktorí sú zamestnancami mesta. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa. Príslušníci mestskej polície skladajú zákonom predpísaný sľub.

(4) Podrobnejšiu úpravu organizácie, spôsob riadenia, vzťahy k orgánom mesta a orgánom mestského zastupiteľstva upravujú organizačné a vnútorné predpisy mesta a mestskej polície.

(5) Úradný názov a sídlo mestskej polície je:

 Mestská polícia Bardejov, Hurbanova 34, 085 01 Bardejov

Článok 15

 

Mestský hasičský zbor

 

(1) Na plnenie úloh vyplývajúcich z osobitného zákona mesto zriaďuje a spravuje mestský hasičský zbor.

(2) Veliteľa mestského hasičského zboru po prerokovaní s príslušným orgánom štátnej správy na úseku požiarnej ochrany vymenúva a odvoláva primátor. Vymenovaním do funkcie sa veliteľovi nezakladá pracovný pomer.

(3) Postavenie, organizáciu, početné stavy, riadenie a samotnú činnosť upravuje osobitný zákon5) a Organizačný poriadok Mestského hasičského zboru.

Článok 16

 

Miestne referendum

 

(1) Miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta vyhlasuje mestské zastupiteľstvo. Mestské zastupiteľstvo musí vyhlásiť miestne referendum, v prípadoch podľa osobitného ustanovenia zákona o obecnom zriadení. Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy mesta.

(2) Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov hlasovania. Mestské zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

(3) Podrobnosti o organizácii miestneho referenda upraví mestské zastupiteľstvo nariadením.

Článok 17

 

Zhromaždenia obyvateľov mesta

 

(1) Na prerokovanie mestských vecí môže mestské zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov mesta alebo mestskej časti. Mestské zastupiteľstvo zvolá zhromaždenie obyvateľov vždy, ak o to požiada

 - petíciou najmenej 20 % obyvateľov mesta, prípadne mestskej časti,

 - 1/3 poslancov mestského zastupiteľstva.

(2) Mestské zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa mesta na zhromaždenie obyvateľov mesta, resp. mestskej časti.

(3) Podmienky rokovania a hlasovania na zhromaždení môže mestské zastupiteľstvo podrobnejšie upraviť nariadením.

(4) Zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli na mestskom úrade, prípadne inými vhodnými spôsobmi /napr. vyhlásením v mestskom rozhlase, v miestnej televízii, na webovom sídle mesta  a pod./.

      O prerokovanej problematike sa spisuje zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov mesta alebo mestskej časti.

ČASŤ III.

Majetok mesta

 

Článok 18

 

Základné ustanovenia

 

(1) Majetkom mesta sú veci vo vlastníctve mesta a majetkové práva mesta. Majetok mesta slúži na plnenie úloh mesta. Majetok mesta a nakladanie s ním upravuje zákon o majetku obcí. Mesto môže svoj majetok zveriť do správy rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii, ktorú zriadilo podľa osobitného predpisu.1)

(2) Darovanie nehnuteľného majetku mesta je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

(3) Majetok mesta sa používa najmä na

 - verejné účely,

 - podnikateľskú činnosť,

 - výkon samosprávy mesta.

(4) Majetok mesta, ktorý slúži na verejné účely /najmä pre miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá/, je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak mesto jeho používanie neobmedzilo.

(5) Majetok mesta určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový vklad mesta pre podnikateľské subjekty založené mestom, alebo iné formy podnikateľskej činnosti v súlade s Obchodným zákonníkom.

(6) Majetok mesta určený na výkon samosprávy mesta možno používať na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb mesta a na činnosť orgánov mesta.

(7) Mesto v majetkových vzťahoch vystupuje vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, ak osobitné predpisy neustanovujú inak. Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom mesta musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.

(8) Evidenciu o stave a pohybe majetku mesta vedie mestský úrad.

(9) Hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta upravujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných poslancov.

 Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä

-          práva a povinnosti organizácií, ktoré mesto zriadilo, pri správe majetku mesta,

-          podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré mesto zriadilo,

-     nadobúdanie a prevody vlastníctva majetku mesta,

 -    postup prenechávania majetku mesta do užívania fyzickým a  právnickým osobám,

 -    hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami, záväzkami a  majetkovými právami mesta,

-     nakladanie s cennými papiermi,

-     ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi mesta,

-    kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom.

(10) Majetok mesta sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať.

ČASŤ IV.

Financovanie mesta

 

Článok 19

 

Základné ustanovenia

 

(1) Mesto financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu, zo štrukturálnych fondov Európskej únie ako aj z ďalších zdrojov.

(2) Mesto môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.

(3) Mesto môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými mestami, obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami.

(4) Na plnenie rozvojového programu mesta alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno mestu poskytnúť štátnu dotáciu.

Článok 20

 

Rozpočet

 

(1) Základom finančného hospodárenia mesta je rozpočet mesta, zostavovaný podľa rozpočtovej klasifikácie ustanovenej Ministerstvom financií SR, a to na obdobie jedného kalendárneho roka, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Strednodobým ekonomickým nástrojom finančnej politiky mesta je viacročný rozpočet, v ktorom sú v rámci pôsobnosti mesta vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri rozpočtové roky.

(2) Pred schválením sa rozpočet mesta musí zverejniť najmenej na 15 dní spôsobom v meste obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť. To isté sa týka aj záverečného účtu mesta, ako aj návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

(3) Rozpočet mesta vyjadruje ekonomickú samostatnosť mesta a obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám.

(4) Postavenie rozpočtu mesta, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovujú osobitné zákony.6)

(5) Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o zmene rozpočtu,  vyhlásení dobrovoľnej zbierky, o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a ručiteľského záväzku, o vydaní obligácií, o schválení emisie komunálnych dlhopisov, o zavedení verejnej dávky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu;  v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať primátor.

(6) Mesto nesmie prevziať záruku za úver, pôžičku alebo iný dlh fyzickej osoby alebo právnickej osoby s výnimkou záruky prevzatej mestom za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu.

(7) Z rozpočtu mesta možno poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia mesta.

(8) Iným právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na spravovanom území, mesto môže poskytovať dotácie len z vlastných príjmov a na podporu verejnoprospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejne prospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

(9) Poskytnutie finančných prostriedkov podľa odsekov 7 a 8 nesmie zvýšiť dlh mesta na konci rozpočtového roka a podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta. Spôsob použitia  a zúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých podľa odseku 8 upravuje nariadenie mesta (10) Výsledky hospodárenia mesta, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obsahuje záverečný účet mesta, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

(11) Prebytok hospodárenia rozpočtu mesta po skončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby mimorozpočtových peňažných fondov mesta. O použití prebytku rozpočtového hospodárenia mesta alebo o spôsobe úhrady prípadného schodku z rezervného fondu, z rozpočtu bežného roka, prípadne z ďalších mimorozpočtových zdrojov rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

(12) Mestské zastupiteľstvo môže určiť, že niektoré vnútorné organizačné jednotky mesta /zariadenia/ hospodária osobitne len so zvereným preddavkom, pričom ich príjmy a výdavky sa musia zúčtovať najneskôr do konca rozpočtového roka.

(13) Účtovníctvo mesta v súlade s platnou právnou úpravou vedie mestský úrad. Ročnú účtovnú závierku mesta overuje audítor.

Článok 21

 

Rozpočtové provizórium

 

(1) Ak nie je rozpočet mesta na nasledujúci rozpočtový rok schválený mestským zastupiteľstvom do 31.decembra bežného roka, spravuje sa rozpočtové hospodárenie v dobe od 1.januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu mesta rozpočtovým provizóriom.

(2) Ak návrh rozpočtu mesta nebude predložený na schválenie mestskému zastupiteľstvu do 31. decembra bežného roka, mesto bude hospodáriť podľa rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky nesmú v každom mesiaci prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu mesta schváleného na predchádzajúci rozpočtový rok. Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov.

(3) Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú s rozpočtom mesta po jeho schválení.

 

ČASŤ V.

Poslanci mestského zastupiteľstva

 

Článok 22

 

Základné ustanovenia

 

(1) Poslancov mestského zastupiteľstva volia obyvatelia mesta v priamych voľbách. Spôsob volieb a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi.7)

(2) Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sú povinní obhajovať záujmy mesta a jeho obyvateľov. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(3) Poslanec o svojom zvolení obdrží osvedčenie, ktoré mu vydá miestna volebná komisia. Funkčné obdobie poslanca začína zložením zákonom predpísaného sľubu na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní.

(4) Odmietnutie sľubu alebo sľub s výhradou znamená zánik mandátu. Ďalšie dôvody zániku mandátu poslanca upravuje zákon o obecnom zriadení.

(5) Práva a povinnosti poslancov mestského zastupiteľstva upravuje zákon o obecnom zriadení, Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a mestskej rady, ako aj ďalšie organizačné predpisy mesta.

(6) Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, výmeny názorov a poslaneckej iniciatívy. Mesto Bardejov prostredníctvom svojich orgánov vytvára vhodné podmienky pre činnosť poslaneckých klubov. Spoločné stanovisko a názor na zasadnutí mestského zastupiteľstva môžu prezentovať poverení členovia klubu.

      Spôsob vzniku poslaneckých klubov a ich činnosť upravujú Organizačný poriadok samosprávy a Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.

Článok 23

 

Náhrady poslancov

 

(1) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon môže mesto poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, a to podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

(2) Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru.

(3) Primátorovi a poslancom, ktorí sú pre výkon funkcie zástupcov primátora dlhodobe plne uvoľnení zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od mesta. Ich pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov.

ČASŤ VI.

Symboly mesta,  ocenenia mesta a kronika mesta

 

Článok 24

 

Základné ustanovenia

 

(1) Symboly mesta sú erb mesta, vlajka mesta a pečať mesta. Podrobné vyobrazenie symbolov mesta tvorí prílohu tohto štatútu. Podmienky používania symbolov mesta si upraví mestskézastupiteľstvo nariadením.

(2) Farby mesta sú červená a modrá.

Článok 25

 

Erb   mesta

 

     Erb mesta Bardejov má na pavéze v hornej modrej polovici dve skrížené zlaté halapartne. V hornom výseku je vznášajúca sa otvorená zlatá korunka, v dolnom výseku zlatá ľalia. Dolnú polovicu erbu tvorí sedemkrát červeno - strieborné pole. Nosičom erbu je anjel s rozopätými krídlami.

      Podmienky používania erbu mesta sú upravené nariadením.

Článok 26

 

Vlajka mesta

 

(1) Vlajku mesta Bardejov tvoria dva vodorovné pruhy, horný modrý (farebnica PANTONE COLOR CHART, farba pantone č. 286 – hexadecimal ≠0038A8) a spodný červený (farebnica PANTONE COLOR CHART, farba pantone č. 185 2X – hexadecimal ≠D11600) rovnakej šírky. List vlajky je zakončený dvoma cípmi so zástrihom v tvare tzv. lastovičieho chvosta, siahajúcom do jednej tretiny dĺžky listu vlajky.  Pomery jej strán sú 2:3. Vztyčuje sa na stožiar pomocou lanka.

(2) Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka Slovenskej republiky a vlajka mesta Bardejov, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka SR z čelného pohľadu sa umiestňuje vľavo.

(3) Vlajku Európskej únie môže mesto použiť len v prítomnosti štátnej vlajky Slovenskej republiky a vlajky mesta Bardejov, a to tak, že štátna vlajka Slovenskej republiky sa vztyčuje uprostred, vľavo od štátnej vlajky Slovenskej republiky, z čelného pohľadu, sa vztyčuje vlajka Európskej únie a vpravo od štátnej vlajky Slovenskej republiky, z čelného pohľadu, sa vztyčuje vlajka mesta Bardejov.  

 

Článok 27

 

Pečať mesta

 

(1) Pečať mesta Bardejov tvorí štvoroblúková kružba, ktorú vypĺňa erb mesta Bardejov vrátane nosiča erbu. Okolo štvoroblúkovej kružby je umiestnený hrubopis s legendou MESTO BARDEJOV v slovenskom jazyku.

(2) Pečať mesta sa používa:

 a/ na pečatenie významných listín a dokumentov,

 b/ na listine o udelení čestného občianstva mesta,

 c/ na ďalších dokumentoch podľa rozhodnutia primátora alebo  mestského zastupiteľstva.

(3) Z pečate mesta je odvodená pečiatka, ktorú tvorí kruh o priemere 36 mm, v ktorom je erb mesta s nosičom, okolo ktorého je kruhový nápis MESTO BARDEJOV a názov príslušného orgánu.

(4) Z pečate mesta je odvodená aj pečať primátora, pričom okolo štvoroblúkovej kružby je hrubopis s legendou PRIMÁTOR MESTA BARDEJOV.

Článok 28

 

Ocenenia mesta

 

Základné ustanovenia

 

(1) Mesto Bardejov môže udeliť tieto ocenenia:

 a/ čestné občianstvo mesta,

 b/ cenu primátora mesta,

 c/ zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule, sochy, busty a pomníka.

(2) Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o udelení čestného občianstva mesta a o zhotovení a umiestnení pamätnej tabule, busty, sochy a pomníka.

(3) Primátor rozhoduje o udelení ceny primátora mesta.

Článok 29

 

Čestné občianstvo mesta

 

(1) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže Mesto Bardejov udeliť čestné občianstvo mesta.

(2) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor a pečatí pečaťou mesta. Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Poctený sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve mesta zapisuje do kroniky mesta.

(3) Podrobnostio udeľovaní a odňatí čestného občianstva mesta mestské zastupiteľstvo upraví nariadením.

Článok 30

 

Cena primátora mesta

 

(1) Cenu primátora mesta udeľuje primátor fyzickým a právnickým osobám za

-          vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, športovej a verejnoprospešnej činnosti,

-          činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, humanitárnu činnosť a propagáciu mesta doma a v zahraničí,

-          činnosť osôb pri záchrane ľudských životov, majetku mesta a obyvateľov mesta.

(2) Podrobnosti o udeľovaní a odňatí ceny primátora mestské zastupiteľstvo upraví nariadením.

Článok 31

 

Zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule, busty, sochy a pomníka

 

(1)  Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule, busty, sochy alebo pomníka jednotlivcovi, kolektívu, inštitúcii, inej právnickej osobe a udalostiam najmä

  1. za pozitívny prínos na celkový spoločenský, kultúrny a hospodársky rozvoj mesta, regiónu resp. s dosahom celoštátnym a medzinárodným,
  2. za mimoriadne významnú činnosť a aktivitu v oblasti spoločenského a verejného života, výchovy a vzdelávania, kultúry, vedy, techniky, ekonomiky, športu, publicistiky, ochrany ľudských práv, životného prostredia a pod.

(2) Podrobnosti o zhotovovaní a umiestnení pamätnej tabule, busty, sochy a pomníka mestské zastupiteľstvo upraví nariadením.

Článok 32

 

Kronika mesta

 

(1) Kronika mesta sa vedie v slovenskom jazyku.

(2) Zápisy do kroniky sa vykonávajú v polročných intervaloch a chronologicky dokumentujú najvýznamnejšie fakty zo spoločenského a hospodárskeho života mesta.

(3) Mestský kronikár /po zapracovaní prípadných zmien a doplnkov/ spracuje definitívny text zápisu do kroniky mesta a vyhotoví ho aj na technickom nosiči dát /v elektronickej podobe/.

(4) Podrobnosti o vedení kroniky mestské zastupiteľstvo upraví nariadením.

 ČASŤ VII.

Spolupráca mesta

 

Článok 33

 

Vzťah mesta k iným mestám a obciam

 

(1) Veci spoločného záujmu mesta Bardejov a iných miest a obcí sa riešia dohodou mesta s týmito mestami a obcami. Formy a zásady spolupráce miest a obcí upravujú príslušné ustanovenia zákona o obecnom zriadení.

(2) Mesto môže za účelom dosiahnutia spoločného prospechu vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s mestami, obcami aj iných štátov a byť členom medzinárodných združení miestnych orgánov podľa zásad a podmienok, ktoré upravujú osobitné právne predpisy.            

Partnerské mestá aúčasť mesta v združeniach schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

(3)  Mesto môže po schválení v mestskom zastupiteľstve poskytnúť finančnú pomoc inému mestu alebo obci za účelom odstránenia následkov živelnej pohromy, havárie či inej mimoriadnej udalosti.

Článok 34

 

Vzťahy so štátom a iné vzťahy mesta

 

(1) Orgány mesta pri plnení svojich úloh spolupracujú s orgánmi štátu, s orgánmi samosprávy vyšších územných celkov, orgánmi miestnej štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami, ako aj s fyzickými osobami a právnickými osobami.

(2) Na mesto možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením na mesto štát poskytne mestu potrebné finančné a iné materiálne prostriedky. Podrobnosti v jednotlivých oblastiach sú konkretizované osobitnými predpismi.

(3) Orgány štátu poskytujú mestu pomoc v odborných veciach a potrebné údaje z jednotlivých evidencií vedených orgánmi štátu a podieľajú sa na odbornej príprave zamestnancov mesta a poslancov mestského zastupiteľstva.

(4) Mesto poskytuje orgánom štátu potrebné údaje pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu alebo pre úradné konania v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.

(5) Mesto v záujme rozvoja mesta spolupracuje s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v meste.

Časť VIII.

Pomoc pri mimoriadnych situáciách

 

Článok 35

 

Pomoc obyvateľom

 

(1) Mesto organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred hrozbou živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti. Osobitnú pozornosť venuje ochrane pred povodňami.

(2) Mesto zabezpečuje evakuáciu, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

(3) Mesto je povinné poskytnúť obyvateľovi mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

(4) Mesto je povinné pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy, havárií alebo inej mimoriadnej udalosti prostredníctvom mestského hasičského zboru v spolupráci s orgánmi štátu ako aj právnickými a fyzickými osobami.

Článok 36

 

Pomoc mestu

 

(1) Primátor môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti.

(2) Právnická alebo fyzická osoba , ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

(3) Za nesplnenie povinnosti uloženej primátorom podľa odseku 1 bez vážneho dôvodu, mesto uloží pokutu do 6 638,- €  podľa osobitného ustanovenia zákona o obecnom zriadení.

Časť IX.

Všeobecne záväzné nariadenia

 

Článok 37

 

Základné ustanovenia

 

(1) Mesto môže vo veciach územnej samosprávy vydávať pre územie mesta všeobecne záväzné nariadenie. Na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Nariadenie mesta nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas NR SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

(2) O súlade nariadenia vydaného vo veciach územnej samosprávy s ústavou, s ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas NR SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, rozhoduje príslušný krajský súd.

(3) Vo veciach, v ktorých mesto plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas NR SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. O súlade nariadenia vydaného pri výkone štátnej správy s uvedenými právnymi predpismi, rozhoduje príslušný krajský súd.

(4) Ak príslušný krajský súd svojím rozhodnutím vysloví nesúlad nariadenia alebo jeho časti s právnymi predpismi uvedenými v odsekoch 2 a 3, strácajú príslušné nariadenie, jeho časť, prípadne niektoré jeho ustanovenia účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Mestské zastupiteľstvo je povinné do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu uviesť svoje nariadenie do súladu s uvedenými právnymi predpismi. Ak to mestské zastupiteľstvo neurobí, také nariadenie, jeho časť alebo ustanovenia strácajú platnosť po šiestich mesiacoch od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu.

(5) Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať mestské zastupiteľstvo, zverejní mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli v meste najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese mesta v tej istej lehote alebo iným spôsobom v meste obvyklým.

(6) Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
(7) V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku, postup podľa ods. 5 a 6 sa nepoužije.
(8) Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.
(9) Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom mestského zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia.
(10) Postup pri prijímaní a vydávaní návrhov nariadení mesta, ako aj spôsob kontroly prijatých nariadení stanovuje Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.

(11) Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykonáva vyvesením nariadenia na úradnej tabuli mestského úradu najmenej na 15 dní. Účinnosť nadobúda 15. dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.

(12) Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli mestského úradu je podmienkou jeho platnosti. Okrem toho sa nariadenie zverejní v meste obvyklým spôsobom /na internete, v mestskom televíznom vysielaní a pod./. Každé nariadenie má svoje poradové číslo a rok vydania. Nariadenie podpisuje primátor najneskôr do 10 dní od jeho schválenia mestským zastupiteľstvom.

(13) Nariadenia musia byť prístupné každému na mestskom úrade - na príslušnom oddelení.

Časť X.

Spoločné, záverečné a zrušovacie ustanovenia

 

Článok 38

 

Zrušovacie ustanovenia

 

     Zrušuje sa štatút mesta schválený na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 20.decembra 1991 s doplnkami.

Článok 39

 

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

(1) Schvaľovanie štatútu mesta patrí do výhradnej pôsobnosti mestského zastupiteľstva. Na jeho schválenie, rovnako na schválenie zmien a doplnkov sa vyžaduje súhlas 3/5 väčšiny všetkých poslancov.

(2) Tento Štatút schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 7.5.1996.

    Zmena čl. 17 ods.1 tohto štatútu bola schválená 11.5.1999.

    Zmeny a doplnky tohto štatútu boli schválené 29.6.2000.

    Zmeny a doplnky tohto štatútu boli schválené 25.4.2002.

    Zmeny a doplnky tohto štatútu boli schválené a nadobúdajú účinnosť 25.1.2007.

    Zmeny a doplnky tohto štatútu boli schválené a nadobúdajú účinnosť 13.9.2007.

    Zmeny a doplnky tohto štatútu boli schválené dňa 24.6.2010 a nadobúdajú účinnosť 1.7.2010.

    Zmeny a doplnky tohto štatútu boli schválené dňa 31.3.2016 a nadobúdajú účinnosť 1.4.2016.

MUDr. Boris Hanuščak

      primátor mesta

 
1)  § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov

2) zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3) zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4) zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov    

5)zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

6) napríklad zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7)  zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 

O B S A H

 

 ČASŤ I. - POSTAVENIE MESTA A JEHO OBYVATEĽOV

 /čl.1-5/

 Úvodné ustanovenia /čl.1/ ........................ 2

 Postavenie mesta /čl.2/ .......................... 2

 Územie mesta /čl.3/ .............................. 2

 Obyvatelia mesta /čl.4/ .......................... 3

 Samospráva mesta /čl.5/ .......................... 3

 

 ČASŤ II. - ORGÁNY MESTA

 /čl.6-18/

 Základné ustanovenia /čl.6/ ...................... 3

 Mestské zastupiteľstvo /čl.7/ .................... 3-4

 Primátor mesta /čl.8/ ............................ 4

 Zástupcovia primátora /čl.9/ ........................ 4

 Hlavný kontrolór mesta /čl.10/ ................... 4-5

 Mestská rada /čl.11/ ............................. 5

 Komisie mestského zastupiteľstva /čl.12/ ......... 5

 Mestský úrad /čl.13/ ............................. 5-6

 Mestská polícia /čl.14/ .......................... 6

 Mestský hasičský zbor /čl.15/ ........................ 6

 Miestne referendum /čl.16/ .................... 6-7

 Zhromaždenia obyvateľov /čl.17/ .......... 7

 

 

 ČASŤ III. - MAJETOK MESTA

 Základné ustanovenia /čl.18/ ..................... 7-8

 

 

 ČASŤ IV. - FINANCOVANIE MESTA

 /čl.19-21/

 Základné ustanovenia /čl.19/ ..................... 8

 Rozpočet /čl.20/ ................................. 8-9

 Rozpočtové provizórium /čl.21/ ................... 9

 

 ČASŤ V. - POSLANCI MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 /čl.22-23/

 Základné ustanovenia /čl.22/ ..................... 9-10

 Náhrady poslancov /čl.23/ ........................ 10

 

 

ČASŤ VI. - SYMBOLY MESTA, OCENENIA MESTA A KRONIKA MESTA

 /čl.24-32/

 Základné ustanovenia /čl.24/...................... 10

 Erb mesta /čl.25/ ................................ 10

 Vlajka mesta/čl.26/ .............................. 11

 Pečať mesta /čl.27/ .............................. 11

 Ocenenia mesta

 Základné ustanovenia /čl.28/...................... 11

 Čestné občianstvo mesta /čl.29/ .................. 11-12

 Cena primátora mesta /čl.30/ ..................... 12

 Zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule, busty, sochy a pomníka /čl. 31/ ...................12

 Kronika mesta /čl.32/ ............................ 12

 

 ČASŤ VII. - SPOLUPRÁCA MESTA

 /čl.33-34/

 Vzťah mesta k iným mestám a obciam /čl.33/ ....... 12-13

 Vzťahy so štátom a iné vzťahy mesta /čl.34/ ...... 13

 

 ČASŤ VIII. - POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

 /čl.35-36/

 Pomoc obyvateľom /čl.35/ ......................... 13

 Pomoc mestu /čl.36/ .............................. 13-14

 

 ČASŤ IX. - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

 /čl.37/

 Všeobecne záväzné nariadenia mesta /čl.37/ ....... 14-15

 

 ČASŤ X. - SPOLOČNÉ, ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE

 USTANOVENIA

 /čl.38-39/

 Zrušovacie ustanovenia /čl.38/ ................... 15

 Spoločné a záverečné ustanovenia /čl.39/ ........ 15

 Príloha Štatútu mesta Bardejov ............. 17

 

 Príloha Štatútu mesta Bardejov:

 

 Erb mesta:

ERB FA

 

Vlajka mesta:

 Vlajka mesta BJ

 

 Pečať mesta:  

 Pecat mesta BJ

 Aktualizoval: Ivan Leščišin, Ing., 2017-01-13, 10:20, ivan.lescisin@bardejov.sk

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám