Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mestská rada

1. Mestská rada v Bardejove má 8 členov, je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo spravidla na celé funkčné obdobie. Členmi mestskej rady sú zástupcovia primátora.
2. Mestská rada je iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.
3. Mestská rada sa schádza podľa časového plánu a podľa potreby najmenej raz za mesiac. Mestskú radu zvoláva a vedie primátor mesta, v jeho neprítomnosti na základe jeho poverenia jeden zo zástupcov primátora, inak zástupca primátora a v prípade neprítomnosti zástupcu primátora druhý zástupca primátora.
4. Mestská rada najmä
 a) rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva a organizuje prípravu podkladov na rokovanie mestského zastupiteľstva,
 b) zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku mesta, fondov a rozpočtu mesta, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy mestskému zastupiteľstvu a primátorovi,
 c) pripravuje zasadnutia mestského zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy,
 d) zaoberá sa vecami týkajúcimi sa mesta a života v ňom a svoje stanoviská podáva mestskému zastupiteľstvu a primátorovi,
 e) organizuje a zjednocuje činnosť komisií mestského zastupiteľstva,
 f) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva.
5. Spôsob prípravy zasadnutí mestskej rady, priebeh rokovania, spôsob uznášania a náležitosti rozhodovania upravuje Rokovací poriadok Mestskej rady v Bardejove.

Členovia mestskej rady

JUDr. Eva Hudáková 
JUDr. Eva Hudáková     volebný obvod č. 2
- predseda komisie pre prešetrovanie sťažností
- predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta 
 
Ing. Peter Petruš
Ing. Peter Petruš    volebný obvod č. 1
Ing. Marek Hudák, MBA
Ing. Marek Hudák, MBA    volebný obvod č. 5
- predseda komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
- člen komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí
Ing. Ivan Leščišín
Ing. Ivan Leščišin    volebný obvod č. 7
- člen komisie finančnej
- člen komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva
- člen komisie správy majetku
- člen komisie verejného poriadku
- člen komisie pre prešetrovanie sťažností
- člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
Mgr. Milan Ján Pilip
Mgr. Milan Ján Pilip    volebný obvod č. 4
- člen komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
- člen komisie pre prešetrovanie sťažností
- člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
Mgr. Marek Šimco
Mgr. Marek Šimco    volebný obvod č. 8
- člen komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí
- člen komisie správy majetku
- člen komisie verejného poriadku
- člen komisie pre prešetrovanie sťažností
- člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
Mgr. Martin Šmilňák
Mgr. Martin Šmilňák    volebný obvod č. 5
- člen komisie finančnej
- člen komisie školstva, telesnej kultúry a športu
Ing. Peter Ždiľa
Ing. Peter Ždiľa    volebný obvod č. 1
- predseda komisie verejného poriadku
- člen komisie finančnej

Komisie MsZ

 - rokovací poriadok stálych komisií

KOMISIA FINANČNÁ
KOMISIA PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A CESTOVNÉHO RUCHU
KOMISIA VÝSTAVBY A ÚZEMNÉHO ROZVOJA MESTA A JEHO ČASTÍ
KOMISIA ŠKOLSTVA, TELESNEJ KULTÚRY A ŠPORTU
KOMISIA SPOLOČENSKÝCH VECÍ A KULTÚRY
KOMISIA BYTOVÁ, SOCIÁLNEJ POMOCI A ZDRAVOTNÍCTVA
KOMISIA SPRÁVY MAJETKU
KOMISIA VEREJNÉHO PORIADKU
KOMISIA PRE PREŠETROVANIE SŤAŽNOSTÍ
KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ FUNKCIONÁROV MESTA

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám