Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

„Rekonštrukcia oplotenia budovy Sýpky na Radničnom námestí č. 31“
Ministerstvo financií Slovenskej republiky - Dotácia na individuálne potreby obcí 2024
Dátum podania: 30.05.2024
Doba realizácie: 09/2024 – 12/2024
Obsah projektu:
Odstrániť havarijný stav oplotenia pri pamiatkovo chránenej budove (Sýpka), ktorý ohrozuje bezpečnosť a zdravie obyvateľov, ako aj samotných užívateľov okolitých prevádzok a osôb, ktorí daný objekt Sýpky využívajú. Oplotenie je murované z tehál plných pálených do výšky 2,2 m. Je vo veľmi zlom stavebno - technickom stave, murivo je celé naklonené smerom k chodníku a hrozí jeho zrútenie.
Celkové predpokladané náklady: 17 226,98 €
z toho požadovaná dotácia: 15 000,00 €

„Vodozádržné opatrenia v meste Bardejov – Zelené parkoviská a chodníky na ul. A. Svianteka 1- 9“
Program Slovensko 2021-2027 - Výzva PSK-MZP-003-2023-DV-KF - Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami
Dátum podania: 30.04.2024
Doba realizácie: 10/2024 – 10/2025
Obsah projektu:
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia. Žiadosť je zložená z dvoch častí:
1. Zelené parkovisko sídlisko Vinbarg – ul. A. Sianteka 1 – 9 v Bardejove: vybúranie asfaltového a betónového povrchu s podkladnými vrstvami a jeho nahradenie vsakovacími AS – TTE roštami aj s príslušnou podkladovou vrstvou.
2. Zelené parkovisko sídlisko Vinbarg – ul. A. Svianteka 1- 9 v Bardejove – chodníky: odstránenie existujúcej asfaltovej plochy chodníka a návrh nového riešenia ako vodopriepustnej a vodozádržnej plochy s povrchom z betónovej veľkoformátovej dlažby.
Celkové predpokladané náklady: 407 110,99 €
z toho požadovaná dotácia: 407 110,99 €

„Vodozádržné opatrenia v meste Bardejov – Pomník vďaky a priateľstva“
Program Slovensko 2021-2027 - Výzva PSK-MZP-003-2023-DV-KF - Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami
Dátum podania: 30.04.2024
Doba realizácie: 10/2024 – 10/2025
Obsah projektu:
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia. Žiadosť je zložená z dvoch častí:
1. Pomník vďaky a priateľstva na námestí SNP v Bardejove úprava a oprava – 3. etapa
2. Pomník vďaky a priateľstva na námestí SNP v Bardejove – chodníky
Na pôvodných vodonepriepustných plochách vzniknú nové vodozádržné plochy s prirodzeným vsakovaním dažďových vôd do podložia a jej následným odparom do ovzdušia, čo prispeje k zlepšeniu životného prostredia. Upravené a zrekonštruované plochy budú slúžiť obyvateľom aj návštevníkom mesta.
Celkové predpokladané náklady: 950 109,49 €
z toho požadovaná dotácia: 950 109,49 €

„Vodozádržné opatrenia v meste Bardejov – Zelené parkovisko a chodníky na ul. Komenského – D8“
Program Slovensko 2021-2027 - Výzva PSK-MZP-003-2023-DV-KF - Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami
Dátum podania: 30.04.2024
Doba realizácie: 10/2024 – 10/2025
Obsah projektu:
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia. Žiadosť je zložená z dvoch častí:
1. Zelené parkovisko ul. Komenského – D8 v Bardejove: vybúranie asfaltového resp. betónového povrchu a jeho nahradenie vsakovacími AS – TTE roštami aj s príslušnou podkladovou vrstvou, čím dosiahneme vodopriepustné riešenie parkovísk za účelom zadržania dažďových vôd v území.
2. Zelené parkovisko ul. Komenského – D8 v Bardejove – chodníky: vybúranie asfaltového povrchu chodníka a jeho nahradenie betónovou veľkoformátovou dlažbou aj s príslušnou podkladovou vrstvou, čím dosiahneme vodopriepustné riešenie chodníka.
Celkové predpokladané náklady: 263 754,27 €
z toho požadovaná dotácia: 263 754,27 €

„Vodozádržné opatrenia v meste Bardejov – Mestský cintorín a zelená strecha na MŠ Nábrežná 2“
Program Slovensko 2021-2027 - Výzva PSK-MZP-003-2023-DV-KF - Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami
Dátum podania: 30.04.2024
Doba realizácie: 10/2024 – 10/2025
Obsah projektu:
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia. Žiadosť je zložená z dvoch častí:
1. Mestský cintorín na ul. Kpt. Nálepku v Bardejove – spevnené plochy okolo Domu smútku: odstránenie existujúcich asfaltových betónových povrchov aj s podkladnými vrstvami a pokládka novej veľkoformátovej betónovej dlažby so špárami na vsakovanie dažďových vôd do podložia.
2. Zelená strecha na materskej škôlke Nábrežná 2 v Bardejove: odstránenie existujúcich vrstiev strechy a doplnenie novonavrhovaných vrstiev strešnej konštrukcie, ktoré okrem vylepšenia tepelnotechnických vlastnosti objektu slúžia aj na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku.
Celkové predpokladané náklady: 881 111,43 €
z toho požadovaná dotácia: 881 111,43 €

„Vodozádržné opatrenia v meste Bardejov – Parkoviská pri Športovej hale“
Program Slovensko 2021-2027 - Výzva PSK-MZP-003-2023-DV-KF - Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami
Dátum podania: 30.04.2024
Doba realizácie: 10/2024 – 10/2025
Obsah projektu:
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia. Žiadosť je zložená z dvoch častí:
1. Parkovisko pred Športovou halou v Bardejove: upravené parkovisko bude pre 30 ks automobilov a bude slúžiť svojmu pôvodnému účelu.
2. Parkovisko pri Športovej hale v Bardejove: po úprave bude jeho kapacita 48 stání pre osobné automobily, z toho 3 státia pre imobilných a pre 3 autobusy.
Na pôvodnej vodonepriepustnej ploche vznikne kombináciou dláždených a trávnatých plôch nová vodozádržná plocha s prirodzeným vsakovaním dažďových vôd do podložia a jej následným odparom do ovzdušia, čo prispeje k zlepšeniu životného prostredia.
Celkové predpokladané náklady: 1 378 700,18 €
z toho požadovaná dotácia: 1 378 700,18 €

„Vodozádržné opatrenia v meste Bardejov – Zelené parkovisko a chodníky na ul. Komenského – D9 a zelená strecha MŠ Komenského 47“
Program Slovensko 2021-2027 - Výzva PSK-MZP-003-2023-DV-KF - Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami
Dátum podania: 30.04.2024
Doba realizácie: 10/2024 – 10/2025
Obsah projektu:
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia. Žiadosť je zložená z troch častí:
1. Zelené parkovisko ul. Komenského – D9 v Bardejove: vybúranie asfaltového resp. betónového povrchu a jeho nahradenie vsakovacími AS – TTE roštami aj s príslušnou podkladovou vrstvou.
2. Zelené parkovisko ul. Komenského – D9 v Bardejove - chodníky: odstránenie existujúcej asfaltovej plochy chodníka a návrh nového riešenia chodníka ako vodopriepustnej a vodozádržnej plochy s povrchom z betónovej veľkoformátovej dlažby.
3. Zelená strecha na materskej škôlke Komenského 47 v Bardejove: odstránenie existujúcich vrstiev strechy a doplnenia novonavrhovaných vrstiev strešnej konštrukcie, ktoré okrem vylepšenia tepelnotechnických vlastnosti objektu slúžia aj na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku.
Celkové predpokladané náklady: 825 285,22 €
z toho požadovaná dotácia: 825 285,22 €

„Vodozádržné opatrenia v meste Bardejov – Zelené parkoviská a chodníky na ul. A. Svianteka 10, 11, 15, 22-24, 16-18“
Program Slovensko 2021-2027 - Výzva PSK-MZP-003-2023-DV-KF - Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami
Dátum podania: 30.04.2024
Doba realizácie: 10/2024 – 10/2025
Obsah projektu:
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia. Žiadosť je zložená z dvoch častí:
1. Zelené parkovisko sídlisko Vinbarg – ul. A. Svianteka 10, 11, 15, 22-24, 16-18 v Bardejove: vybúranie asfaltového resp. betónového povrchu a jeho nahradenie vsakovacími AS – TTE roštami aj s príslušnou podkladovou vrstvou.
2. Zelené parkovisko sídlisko Vinbarg – ul. A. Svianteka 10, 11, 15, 22-24, 16-18 v Bardejove - chodníky: odstránenie existujúcej asfaltovej plochy chodníka a návrh nového riešenia chodníka ako vodopriepustnej a vodozádržnej plochy s povrchom z betónovej veľkoformátovej dlažby.
Celkové predpokladané náklady: 376 619,45 €
z toho požadovaná dotácia: 376 619,45 €

„Vodozádržné opatrenia v meste Bardejov - Námestie času
Program Slovensko 2021-2027 - Výzva PSK-MZP-003-2023-DV-KF - Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami
Dátum podania: 30.04.2024
Doba realizácie: 10/2024 – 10/2025
Obsah projektu:
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia. Žiadosť je zložená z dvoch častí:
1. Revitalizácia Námestia času v Bardejove
2. Revitalizácia Námestia času v Bardejove - fontána
Na pôvodnej vodonepriepustnej ploche tak vznikne kombináciou dlaždených a trávnatých plôch nová vodozádržná plocha s prirodzeným vsakovaním dažďových vôd do podložia a jej následným odparom do ovzdušia, čo prispeje k zlepšeniu životného prostredia.
Celkové predpokladané náklady: 581 276,26 €
z toho požadovaná dotácia: 581 276,26 €

„Zníženie energetických nákladov na prevádzku „telocvične“ pri ZŠ Komenského 23 v Bardejove“
Program Slovensko 2021-2027 - Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR  
Dátum podania: 08.03.2024
Doba realizácie: 08/2024 – 06/2025
Obsah projektu:
Zníženie energetickej náročnosti objektu a osadenie zariadenia využívajúce OZE na telocvični pri Základnej škole na ulici Komenského č. 23 v Bardejove tak, aby bola možná čo najvyššia úspora energie počas dlhodobej prevádzky objektu.  Cieľ projektu bude dosiahnutý realizáciou hlavných aktivít projektu: zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií,  modernizácia systémov chladenia a vetrania, inštalácia zariadení využívajúcich OZE.
Celkové predpokladané náklady: 367 528,65 €
z toho požadovaná dotácia: 367 528,65 €

„Telocvičňa pri športovej hale - optimalizácia energetickej efektívnosti“
Program Slovensko 2021-2027 - Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR  
Dátum podania: 08.03.2024
Doba realizácie: 08/2024 – 06/2025
Obsah projektu:
Zníženie energetickej náročnosti objektu a osadenie zariadenia využívajúce OZE na telocvični pri športovej hale v Bardejove tak, aby bola možná čo najvyššia úspora energie počas dlhodobej prevádzky objektu. Cieľ projektu bude dosiahnutý realizáciou hlavných aktivít projektu: zateplenie obvodového plášťa, výmena otvorových konštrukcií, modernizácia systémov chladenia a vetrania, inštalácia zariadení využívajúcich OZE. Všetky navrhované úpravy budú mať priaznivý vplyv na skvalitnenie životného prostredia.
Celkové predpokladané náklady: 506 137,09 €
z toho požadovaná dotácia: 506 137,09 €

„Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične ZŠ a MŠ Pod Papierňou, Bardejov“
Program Slovensko 2021-2027 - Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR  
Dátum podania: 01.03.2024
Doba realizácie: 07/2024 – 06/2025
Obsah projektu:
Obnova budovy telocvične ZŠ a MŠ Pod Papierňou v meste Bardejov s cieľom zlepšiť jej stavebno-technický stav a zvýšiť jej energetickú efektívnosť prostredníctvom 2 hlavných aktivít:
Hlavná aktivita č. 1 – Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnova verejných budov:
Rekonštrukcia a zateplenie strešných konštrukcií, zateplenie obvodového plášťa, čiastočná výmena otvorových konštrukcií, debarierizácia telocvične, rekonštrukcia bleskozvodu a nové osvetlenie.
Hlavná aktivita č. 2 – Podpora zariadení využívajúcich OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania energiou verejných budov: Inštalácia fotovoltického zariadenia.
Celkové predpokladané náklady: 618 283,74 €
z toho požadovaná dotácia: 618 283,74 €

„Zvýšenie efektívnosti prevádzky a modernizácia ZŠ a MŠ Pod Vinbargom, Bardejov v záujme zvyšovania kvality vyučovacieho procesu – Telocvičňa“
Program Slovensko 2021-2027 - Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR  
Dátum podania: 23.02.2024
Doba realizácie: 10/2023 – 06/2025
Obsah projektu:
Obnova budovy telocvične ZŠ a MŠ Pod Vinbargom v meste Bardejov s cieľom zlepšiť jej stavebno-technický stav a zvýšiť jej energetickú efektívnosť prostredníctvom 2 hlavných aktivít:
Hlavná aktivita  č. 1 – Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnova verejných budov:
•    Rekonštrukcia a zateplenie strešných konštrukcií
•    Zateplenie obvodového plášťa
•    Čiastočná výmena otvorových konštrukcií
•    Nové klampiarske konštrukcie a exteriérové parapety okien
•    Obnova vstupných schodísk a zastrešenia schodiska
•    Debarierizácia telocvične
•    Rekonštrukcia bleskozvodu
•    Nové osvetlenie
•    Obnova sociálnych zariadení, obnova šatní, spŕch a WC v telocvičniach
•    Výmena výplní interiérových dverných otvorov
Hlavná aktivita č. 2: Podpora zariadení využívajúcich OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania energiou verejných budov
•    fotovoltické zariadenie.
Celkové predpokladané náklady: 507 258,72 €
z toho požadovaná dotácia: 507 258,72 €

„Dobudovanie cyklochodníkov v meste Bardejov“
Plán obnovy a odolnosti – Výzva č. 2 Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry
Dátum podania: 30.01.2024
Doba realizácie: 07/2024 – 08/2025
Obsah projektu:    
Dobudovanie cyklistických trás v meste Bardejov a prepojenie mesta cyklistickými trasami s obcou Mokroluh. Cyklotrasy, ktoré budú vybudované v rámci predkladaného projektu:
- Dobudovanie cyklochodníka ul. Štefánikova (za Ekobardom) a prepojenie obslužnej komunikácie JZ obchvatu mesta do siete cyklotrás v meste Bardejov
- cyklochodník na ul. Slovenská v Bardejove
- cyklochodník ul. Slovenská v Bardejove - úsek Toplianska
- dobudovanie cyklochodníka ul. Štefánikova (za Ekobardom) – úsek Vodárenská – Štefánikova.
Realizáciou predkladaného projektu dôjde k prepojeniu obce Mokroluh s mestom Bardejov a vytvorí sa komplexná sieť cyklochodníkov, prostredníctvom ktorých sa budú vedieť obyvatelia obce a mesta dostať zo západnej časti mesta do centrálnej resp. východnej časti.
Celkové predpokladané náklady: 1 994 564,27 €
z toho požadovaná dotácia: 1 994 564,27 €

„Obnova Červenej bašty – východná fasáda“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania: 28.12.2023
Doba realizácie: 04/2024 - 12/2024
Obsah projektu:
Predmetom prác je záchrana a stabilizácia pôvodných renesančných omietkových vrstiev východnej fasády Červenej bašty pod dohľadom reštaurátora, ktoré sú dlhodobo poškodené s výraznou mierou deštrukcie. Počas obnovy bude realizované odstránenie uvoľnenej a poškodenej omietkovej vrstvy, fixácia kamenno tehlového muriva, fixácia a obnova omietkových vrstiev, kamenných ostení a celková farebná úprava fasády s kvádrovaním. Obnova bude spojená so zabezpečením východnej fasády proti vzlínavosti zemskej vlhkosti časti bašty smerujúcej do medziparkanového priestoru mestského opevnenia. Cieľom obnovy je prezentácia východnej fasády bašty v čo možno najautentickejšej podobe.
Celkové predpokladané náklady: 50 620 €
z toho požadovaná dotácia:   48 080 €

„Obnova hlavnej fasády meštianskeho domu na Radničnom námestí č. 5 - výroba replík futrovaných okien“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania: 28.12.2023
Doba realizácie: 04/2024 - 12/2024
Obsah projektu:
Postupná obnova hlavnej fasády národnej kultúrnej pamiatky - Dom meštiansky na Radničnom námestí č. 5 v Bardejove, ktorý je zapísaný v ÚZPF pod č. 1685/1. Hlavná fasáda meštianskeho domu predstavuje jedinú bohatú štukovú secesnú fasádu v rámci Pamiatkovej rezervácie Bardejov, ktorej komplexné reštaurovanie bolo ukončené v roku 2023. Predmetom prác je umelecko-remeselná výroba a osadenie replík futrovaných okien vrátane dobových kovaní, pántov, kľučiek a celkovej farebnej úpravy, ktorá bude korešpondovať so  zreštaurovanou hlavnou fasádou, ktorá sa  stala "novým" skvostom Radničného námestia.
Celkové predpokladané náklady: 20 151 €
z toho požadovaná dotácia:  16 120 €

"Obnova Sýpky na Radničnom námestí č. 31 – 2. etapa“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania: 28.12.2023
Doba realizácie: 05/2024 - 12/2024
Obsah projektu:
Postupná obnova Sýpky na Radničnom námestí č. 31 v Bardejove, ktorá je zapísaná v ÚZPF pod č. 1708/2. Práce na Sýpke budú pozostávať z výmeny dvoch dverí a výplní okenných otvorov, ktoré sú v havarijnom stave. Súčasťou projektu je aj  realizácii archeologického výskumu.
Celkové predpokladané náklady: 16 190 €
z toho požadovaná dotácia:  12 950 €

„Vedecká konferencia BARDKONTAKT 2024“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Dátum podania: 28.12.2023
Doba realizácie: 19.08.2024 - 30.09.2024
Obsah projektu:
Systémová odborná podpora subjektov zainteresovaných v procese ochrany pamiatkového fondu, ktorých cieľom je ochrana, identifikácia, dokumentácia, prezentácia a interpretácia kultúrnych a pamiatkových hodnôt pamiatkového fondu. Cieľom projektu je realizácia 32. ročníka tradičného "pamiatkarského podujatia" s medzinárodnou účasťou s názvom "Vedecká konferencia BARDKONTAKT 2024", venovaného problematike mestských pamiatkových centier. Účelom a prínosom projektu je využitie účasti odborníkov na prezentáciu, získavanie a výmenu nových poznatkov a skúseností v oblasti ochrany pamiatkového fondu pre následnú aplikáciu v praxi.
Celkové predpokladané náklady: 10 300 €
z toho požadovaná dotácia:         9 780 €

„Sieť nabíjacích staníc v meste Bardejov“
Plán obnovy a odolnosti - Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie
Dátum podania: 29.09.2023
Doba realizácie: 01/2024 – 12/2024
Obsah projektu:    
Vytvorenie podmienok na zvýšenie podielu ekologických foriem dopravy a zároveň podpora budovania verejne prístupnej infraštruktúry pre alternatívne pohony, čím sa zníži produkcia celkových emisií v doprave a zlepší kvalita ovzdušia. Inštaláciou 16 nabíjacích staníc prioritne do rezidenčných areálov v meste Bardejov sa zvýši ich dostupnosť nielen pre obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta.  
Celkové predpokladané náklady: 137 220 €
z toho požadovaná dotácia: 127 200 €

 

 

 

 

 

  Erb Mesta Bardejov

 Aktualizovala: Zuzana Graveczová, Ing., 2024-06-05 13:05 zuzana.graveczova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám