Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Verejným priestranstvom nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona (napr. Občiansky zákonník, Obchodný zákonník).

Osobitným užívaním verejného priestranstva v podmienkách Mesta Bardejov v zmysle ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 118/2011o určení náležitostí miestnych daní v znení nehorších predpisov je:
- umiestnenie stavebného zariadenia, stavebného materiálu, lešenia, kontajnera, umiestnenie oplotenia alebo iného zariadenia na vyhradenie verejného priestranstva za účelom zriadenia staveniska pri stavebných a rekonštrukčných prácach,
- umiestnenie letnej terasy,
- umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia na poskytovanie služieb,
- umiestnenie prenosnej garáže,
- státie motorového vozidla na vyhradenom verejnom priestranstve,
- umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku, drobných zábavných zariadení (kolotočov, strelníc, hojdačiek atď.) a iných atrakcií,
- umiestnenie pohyblivých reklamných tabúľ (pútačov),
- iný záber verejného priestranstva.

Státím motorového vozidla na vyhradenom verejnom priestranstve na účely citovaného všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie státie motorového vozidla na vyhradenom verejnom priestranstve na základe povolenia za účelom poskytnutia služby a to na čas nevyhnutne potrebný na poskytnutie predmetnej služby.

Iným záberom verejného priestranstva sa na účely citovaného všeobecne záväzného nariadenia rozumie umiestnenie akejkoľvek vyššie neuvedenej hnuteľnej veci na verejnom priestranstve na základe povolenia.

Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sieti.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m².

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane

Pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva sú daňovníci povinní správcovi dane oznámiť svoj zámer (predložiť vyplnenú prihlášku k vyrubeniu dane) najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

Daň sa vyrubí rozhodnutím a je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia s výnimkou dane za umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia na poskytovanie služieb, dane za umiestnenie garáží a dane za státie motorového vozidla na vyhradenom verejnom priestranstve, kedy je daň splatná v termínoch do 31. marca, do 31. júla a do 30. novembra príslušného zdaňovacieho obdobia.

Ukončenie osobitného užívania príp. zmeny je daňovník povinný oznámiť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

Oslobodenie od dane a zníženie dane

Od dane je oslobodené osobitné užívanie verejného priestranstva:
- pri kultúrnych a športových podujatiach usporiadaných na verejnom priestranstve bez vstupného
- pri podujatiach, ktorých celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely,
- pri podujatiach, ktorých organizátorom sú zdravotnícke alebo sociálne zariadenia, školské zariadenia, mestské rozpočtové a príspevkové organizácie, Slovenský Červený kríž, občianske združenia, ktorých cieľom podľa stanov je ochrana prírody a krajiny.

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám