Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatníkom za odpady je:

 • - fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie,
 • - právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta alebo jeho časti na iný účel ako na podnikanie,
 • - podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť alebo jej časť nachádzajúcu sa na území mesta alebo jeho časti na účely podnikania.

Pri vyrubení poplatku pre fyzické osoby – obyvateľov vychádza správca poplatku z údajov evidencie ohlasovne, inak z údajov, ktoré sú mu známe v čase vydávania platobného výmeru. Ak má fyzická osoba v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu.

Ak má fyzická osoba v obci trvalý (alebo prechodný) pobyt a súčasne je osobou oprávnenou na podnikanie a miestom jej podnikania je miesto je trvalého (alebo prechodného) pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého (alebo prechodného) pobytu.

Každá právnická a fyzická osoba oprávnená na podnikanie na území mesta Bardejov je povinná uzavrieť zmluvu s poverenou organizáciou (EKOBARD, a.s.) o podmienkach zhromažďovania, zberu a likvidácie komunálnych odpadov (týka sa to aj podnikateľov, ktorí prevádzkujú svoju činnosť v prenajatých priestoroch, ak nepreukážu nájomnou zmluvou, že v cene nájomného je zahrnutý aj poplatok za TKO, samozrejme za predpokladu, že vlastník nehnuteľnosti má uzatvorenú zmluvu s poverenou organizáciou). V tejto zmluve si producent odpadu dohodne so zodpovednými pracovníkmi poverenej organizácie počet a druh zberných nádob na komunálny odpad, ich umiestnenie a frekvenciu odvozu.

Oznamovacia povinnosť

Poplatník je povinný oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho je poplatník povinný oznámiť do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.

Vyrubenie poplatku

Poplatok vyrubí správca poplatku každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

 

Sadzba poplatku

- Paušálna sadzba poplatku za komunálne odpady pre fyzické osoby je 42 € za osobu a kalendárny rok.

Sadzba poplatku za komunálne odpady pre právnické osoby a podnikateľov je:

 1. 0,0255 € za 1 liter komunálnych odpadov pre zberné nádoby s objemom do 1100 l (t. j. 145,86 € ročne pri nádobách s objemom 110 l – tzv. KUKA a frekvencii vývozu 1 x týždenne)
 2. 0,0135 € za 1 liter komunálnych odpadov pre zberné nádoby s objemom 1100 l (t. j. 772,20 € ročne pri nádobách s objemom 1100 l a frekvencii vývozu 1 x týždenne).

Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady je 0,030 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. Poplatník je povinný odovzdať drobné stavebné odpady na zbernom dvore. Poplatok za drobné stavebné odpady poplatník uhrádza v hotovosti priamo na zbernom dvore poverenému zamestnancovi správcu poplatku

Oslobodenie od poplatku

Od platenia poplatku sú oslobodení poplatníci za obdobie, v ktorom sa preukázateľne zdržiavajú alebo zdržiavali:

 1. v zahraničí,
 2. mimo miesta trvalého pobytu z dôvodu výkonu zamestnania a ktorí súčasne preukážu platenie poplatku v inej obci za uvedené obdobie,
 3. vo výkone trestu odňatia slobody.

Podmienkou na odpustenie poplatku je predloženie hodnoverných dokladov, ktoré jednoznačne preukazujú tieto skutočnosti a to:

 1. doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí, potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia, potvrdenie tuzemského zamestnávateľa o výkone práce poplatníka v zahraničí, potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, zmluva o poistení v zahraničí, víza, pracovné povolenie a pod.,
 2. potvrdenie od zamestnávateľa vydané v príslušnom zdaňovacom období, doklad o úhrade poplatku v inej obci za určené obdobie alebo potvrdenie správcu bytov o platení poplatku v rámci platieb za byt a fotokópia rozhodnutia o vyrubení poplatku v inej obci,
 3. potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody.

     Vyššie uvedené doklady je potrebné predložiť správcovi poplatku do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdoba. Tieto doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením.

     Poplatníci, ktorí predložia uvedené doklady po 31. januári príslušného zdaňovacieho obdobia, sú povinní vypísať predpísané tlačivo (žiadosť) o zmene poplatku.

Zníženie poplatku

Poplatok vypočítaný podľa základnej sadzby sa vynásobí koeficientom 0,71 pri osobách, ktoré k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia dosiahli vek 64 rokov (t. j. 29,82 za osobu rok).

Poplatok vypočítaný podľa základnej sadzby sa vynásobí koeficientom 0,3 (t. j. 12,60 € za osobu a rok) pri:

 1. osobách, ktoré študujú formou denného štúdia mimo územia mesta Bardejov,
 2. osobách, ktoré sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období zdržiavajú mimo mesta Bardejov z dôvodu výkonu zamestnania, vrátane práce vykonávanej turnusovým spôsobom,
 3. osobách, ktoré majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt a preukážu platenie poplatku v inej obci za určené obdobie.

Osoby uplatňujúce si nárok na zníženie poplatku s použitím koeficientu 0,3 sú povinné preukázať správcovi poplatku doklady odôvodňujúce použitie príslušného koeficientu do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia a to:

 1. osoby, ktoré študujú vo vzdialenosti menej ako 60 km od miesta trvalého pobytu potvrdenie o ubytovaní, osoby, ktoré študujú v zahraničí potvrdenie o návšteve školy (tuzemskí študenti potvrdenie o návšteve školy od 01.01.2020 nepredkladajú)
 2. osoby, ktoré pracujú mimo mesta Bardejov pracovnú zmluvu, resp. potvrdenie od zamestnávateľa vydané v príslušnom zdaňovacom období,
 3. osoby, ktoré majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt a preukážu platenie poplatku v inej obci za určené obdobie, doklad o úhrade poplatku v inej obci za určené obdobie a fotokópiu rozhodnutia o vyrubení poplatku v inej obci.

     Poplatníci, ktorí doručia potvrdenie na úľavu poplatku po 31. januári príslušného zdaňovacieho obdobia, sú povinní vypísať predpísané tlačivo (žiadosť) o zmene poplatku. Pri zmene poplatkovej povinnosti po 31. januári príslušného zdaňovacieho obdobia sa pri určení výšky poplatku použije príslušný koeficient odo dňa nasledujúceho po písomnom oznámení a preukázaní zmeny poplatkovej povinnosti.

     Vyššie uvedené doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením.

     Ak u jedného poplatníka vznikne nárok na zníženie poplatku z viacerých dôvodov podľa ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady súčasne, uplatní sa zníženie poplatku najvýhodnejšie pre poplatníka.

    Poplatník si môže v zmysle § 82 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. uplatniť nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za dané zdaňovacie obdobie najneskôr do 90 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká.

Vrátenie poplatku

     Poplatok alebo jeho pomerná časť sa na základe žiadosti vráti poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.

     Žiadosť o vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti si poplatník uplatní na predpísanom tlačive správcu poplatku.

     Dokladom preukazujúcim splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti je napr. doklad o zmene trvalého pobytu, doklad o zmene prechodného pobytu, potvrdenie od zamestnávateľa o výkone práce mimo miesta trvalého pobytu, úmrtný list, doklad o hospitalizácií v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, potvrdenie o pobyte v zariadení sociálnych služieb, ukončenie užívania nehnuteľností a pod.

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám