Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

tabula budovaWEB

Zberný dvor EKOBARD, a.s..
Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov
Tel. číslo: 0910 809 868, 0910 809 869

E-mail: tibor.holtman@ekobardas.sk  ekobard@centrum,sk  info@ekobardas.sk

Prevádzkovanie zberného dvora

 1. Mesto má pre občanov mesta platiacich za odpad miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady zriadený zberný dvor na Štefánikova 3751 v Bardejove.
 2. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo VZN č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi a Manuálom nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bardejov.
 3. Fyzická osoba môže na zbernom dvore bezplatne odovzdať nasledujúce oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu: obaly a neobalové výrobky, z papiera, plastov, skla, kovov, VKM, BRKO (zelený, oleje a tuky), objemný odpad, odpad s obsahom škodlivín, textil a šatstvo, elektroodpady, odpadové pneumatiky, batérie a akumulátory.
 4. Fyzická osoba môže na zbernom dvore za poplatok odovzdať nasledujúce oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu: drobné stavebné odpady. Poplatok je určený v samostatnom VZN č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 5. Na zbernom dvore nie je možné odovzdať nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky.
 6. Prevádzkovateľ zberného dvora je povinný odobrať od občanov mesta drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení mesta.
 7. Zber odpadov na zberných dvoroch sa bezodplatne neuskutočňuje od podnikateľov, ale len za poplatok prevádzkovateľovi zberného dvora, pre ktorý vedie prevádzkovateľ zberného dvora samostatnú evidenciu ostatných odpadov.

Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi

 1. Na území mesta je zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov.
 2. Množstvový zber stavebných odpadov sa vykonáva na zbernom dvore.
 3. Množstvový zber je spoplatnený. Sadzba poplatku je stanovená v samostatnom VZN č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, t.j. 0,02 €/kg.
 4. Poplatok sa uhrádza v hotovosti priamo na zbernom dvore poverenej organizácie EKOBARD, a.s. na Štefánikovej ul. č. 3751.
 5. Pred odovzdaním odpadu je potrebné odpad odvážiť na mostovej váhe v zbernom dvore, resp. množstvo sa prepočíta podľa Orientačnej prepočtovej tabuľky DSO vydanej usmernením Ministerstva životného prostredia SR (príloha č. 3).
 6. Poplatok sa vypočíta ako súčin odovzdaných drobných stavebných odpadov a sadzby za 1 kilogram odpadu.


Prevádzkový čas zberného dvora:
Pondelok až piatok: od 06:00 do 18:00 hod.
Sobota: od 06:00 do 12:00 hod.

Druhy odpadov, ktoré je možné odovzdať v prevádzke zberného dvora:

 • Papier a lepenka
 • Sklo
 • Kovy
 • Kovové obaly
 • Plasty
 • Viacvrstvové kombinované materiály
 • Pneumatiky (z osobných motorových vozidiel)
 • Drobné stavebné odpady
 • Objemný odpad, ako časti nábytku, obalov a iné...
 • Elektrický a elektronický odpad
 • Niektoré druhy nebezpečných odpadov ( je potrebné konzultovať s pracovníkmi spoločnosti EKOBARD, a.s.)


Pri odovzdaní odpadu je potrebné predložiť doklad totožnosti odovzdávajúceho občana.

 

Najblišie udalosti

24 apr 2022
19:00 - 21:00
LENKA FILIPOVÁ -ZMENA!
21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám