Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Dňa 3.6.2013 zverejnilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na projekt, ktorý je zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít. Prijímateľom finančného príspevku mohla byť slovenská časť euroregiónu, ktorou je podľa zákona o podpore regionálneho rozvoja záujmové združenie právnických osôb založené podľa osobitného predpisu na účely cezhraničnej spolupráce. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na projekt mala byť doručená žiadateľom na adresu ministerstva v termíne n

ajneskôr do 1.7.2013, pričom finančný príspevok bol limitovaný výškou 20 000,00 € na jeden projekt.

V súlade s podmienkami výzvy bola spracovaná a v stanovenom termíne aj predložená žiadosť na realizáciu projektu s názvom „Spoznávajme poľsko-slovenské pohraničie zo sedla bicykla II“, ktorého predkladateľom bol Karpatský euroregión Slovensko a jeho dvaja partneri - Mesto Bardejov (SR) a Mesto Jaslo (Poľsko). Žiadosť bola v hodnotiacom procese úspešná a dňa 4.12.2013 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu projektu.

Cieľom schváleného projektu je vyznačiť cyklotrasu vo vnútromestskom prostredí historického a kúpeľného mesta Bardejov a okolia, vrátane inštalácie informačného a popisného značenia pozdĺž trasy, ktorá bude pokračovaním  už vyznačených cyklotrás Bardejov – Jaslo a Bardejov – Krynica-Zdrój. Vnútromestská cyklotrasa vytvorí predpoklad komfortného a bezpečného putovania cykloturistov za kultúrnymi a prírodnými bohatstvami v meste Bardejov a v jeho blízkom okolí.

Projekt nadväzuje na dva už zrealizované projekty - prvý, z roku 2012, s názvom „Spoznávajme poľsko – slovenské pohraničie zo sedla bicykla“ a druhý, realizovaný v roku 2013, s názvom „Cyklotrasa Bardejov – Krynica-Zdrój“:

Obsahom prvého projektu bolo prepojenie dvoch partnerských miest Bardejov - Jaslo vyznačenou cyklotrasou po št. hranicu Ozenna (dĺžka 24,9 km, ev.č.: 5892), čím sa zároveň prepojili aj jestvujúce cyklotrasy na slovenskej strane ("Karpatská cyklistická cesta") s existujúcimi cyklotrasami na strane poľskej ("Na styku kultur", "Beskydske Muzea", ...). Okrem toho sa cyklotrasa doplnila o prvky drobnej infraštruktúry osadením 8 ks veľkých informačných tabúľ (5 ks na slovenskej a 3 ks na poľskej strane) s mapami a základnými informáciami o regióne. Slovenská časť cyklotrasy  prijala od Poliakov ich názov trasy "Na križovatke kultúr".

Výsledkom druhého projektu „Cyklotrasa Bardejov - Krynica-Zdrój“ bolo vyznačenie cyklotrasy medzi partnerskými mestami Bardejov a Krynica – Zdrój až po štátnu hranicu Kurovské sedlo (dĺžka 23,2 km, ev.č.: 5892),  osadenie 6 ks informačných tabúľ a priľahlej drobnej infraštruktúry t.j. 5 ks odpočívadiel a 5 ks exteriérových fitnes prvkov. Projekt bol projektom komplementárnym, čo znamená, že poľský partner, Gmina Krynica – Zdrój, realizuje podobný projekt značenia cyklotrasy na poľskej strane, z mesta Krynica - Zdrój až po spoločnú štátnu hranicu, kde sa obidve cyklotrasy stretnú.

__________________________________________________________________________

„Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“

 

 logo ker Logo KER SR  logo fers  logo mdvrr logo bardejov  logo jaslo

Najblišie udalosti

30 apr 2024
19:00 - 21:00
OTVORENIE FONTÁN
01 máj 2024
14:00 - 21:00
MAJÁLES
23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám