Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Zimné obdobie je obdobie, kedy BAPOS, mestský podnik zabezpečuje odhŕňanie a posyp miestnych komunikácií v našom meste. Udržiavanie zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk však nie je len záležitosťou Bardejovského podniku služieb. Z platnej legislatívy vyplývajú povinnosti zabezpečenia schodnosti, predovšetkým na chodníkoch aj pre obyvateľov mesta Bardejov ako vlastníkov nehnuteľností, podniky a firmy,  školy, verejné inštitúcie a vlastníkov obchodných

prevádzok a reštaurácií  na jeho území.

Ich povinnosťou je dbať hlavne na udržiavanie schodnosti  peších chodníkov. Ich stav musí byť vyhovujúci pre zabezpečenie každodenných potrieb obyvateľov a návštevníkov mesta hlavne z hľadiska ochrany a bezpečnosti zdravia, čiže bezpečnej chôdze.

Vlastníci rodinných domov, majitelia a vedúci obchodov, vlastníci, správcovia a užívatelia obytných domov, verejných budov a pozemkov sú v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 54/2004 o dodržiavaní čistoty a poriadku (ďalej VZN č. 54/2004) a príslušných právnych predpisov zodpovední za riadne a včasné čistenie priľahlého chodníka, čiže sú povinní čistiť od snehu a poľadovice chodníky s priľahlými prístupovými miestami, prislúchajúce k ich budovám a pozemkom.

Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby rešpektovali VZN č. 54/2004 o dodržiavaní čistoty a poriadku a o ochrane životného prostredia na území mesta Bardejov v zmysle časti III. čl. 6., ods. 5) . Sneh a poľadovicu je nutné z chodníkov odstraňovať na jednu stranu chodníka, spravidla k vozovke, v čase podľa potreby a možností vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností. Chodníky sa musia udržiavať čistením tak, aby boli bezpečné pre chodcov aj v priebehu dňa, keď si to snehová situácia vyžaduje. Ak na chodníku vznikne poľadovica, ktorá sa nedá zoškrabať, je potrebné aby bol chodník posypaný, aby nedošlo k úrazom.

Vlastník (správca, nájomca alebo užívateľ) budovy je povinný z odkvapových žľabov budov alebo z okraja strechy včas odstraňovať snehové previsy a ľadové cencúle tak, aby neohrozovali užívateľov priľahlej komunikácie.

Veľký problém pri zimnej údržbe predstavujú zaparkované, resp. odstavené nepojazdné motorové vozidlá na miestnych komunikáciách a chodníkoch, ktoré spôsobujú značné prekážky pri vykonávaní  údržby. Následkom   je potom   nedostatočné ošetreníe komunikácie na uvedenom mieste a so značným omeškávaním vykonávanie jednotlivých zásahov na ostatných úsekoch, pričom sa často stáva, že dochádza ku kolíznym situáciám, kde službukonajúce osádky používanej techniky musia voliť neplánovanú obchádzku, aby mohli ďalej pokračovať vo výkone údržby po určenej trase. Spôsobuje to najčastejšie omeškanie zabezpečovaných prác a tým aj nespokojnosť tých obyvateľov, ktorí si disciplinovane plnia úlohy pri zimnej údržbe miestnych komunikácií.

Dovoľujeme si taktiež požiadať obyvateľov nášho mesta, aby sneh z chodníkov neprehadzovali na jazdné pruhy miestnych komunikácií, ale ponechali ho na okrajovej  časti chodníka. Nerešpektovaním tejto požiadavky sa zmenšuje svetlosť vozovky, ktorá musí byť pri kalamitných situáciách dodržaná na úkor chodníkov, z dôvodu zabezpečenia účelu a prejazdnosti miestnych komunikácií hlavne v úsekoch naliehavej dopravy, t.j. základných služieb, ako sú zdravotná pohotovosť, zásah hasičov, zásobovanie, zásahy polície a pod.

Je nevyhnutné aj zo strany obyvateľov, aby pochopili závažnosť situácie a nevyvážali sneh z dvorov rodinných domov na chodníky a miestne komunikácie, ale ukladali ho v rámci svojich dvorových, resp. záhradných priestorov.

V prípade nedodržania týchto pokynov môžu byť voči porušovateľom zo strany Mestskej polície vyvodené sankcie.

Mestský podnik BAPOS verí v pochopenie širokej verejnosti a očakáva ochotu a pomoc zo strany občanov nášho mesta, príslušných správcov alebo nájomcov nehnuteľností a vlastníkov prevádzok alebo podnikov počas zabezpečovania zimnej údržby miestnych komunikácií v priebehu celého zimného obdobia 2013.

Ďakujeme za pochopenie.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám