Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Ministerstvo kultúry SR v rámci Programu 1.  „Obnovme si svoj dom“, Podprogram: 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok poskytlo Mestu Bardejov dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 8 000 € na realizáciu projektu  „Reštaurovanie Pomníka Gašpara Serédiho na ceste Bardejov – Dlhá Lúka, II. etapa, č. ÚZPF 171/0.“ Mesto Bardejov, ako úspešný

žiadateľ a príjemca dotácie, sa bude podieľať na financovaní projektu vlastnými finančnými prostriedkami  vo  výške  580 €. Celkom sa majú v tejto etape realizovať práce vo finančnom objeme 8 580 €.

        

Zámerom projektu je pokračovať v obnove Pomníka Gašpara Serédiho v k. ú. Dlhá Lúka, postaveného v polovici 16 storočia v renesančnom slohu.

Prvá etapa reštaurovania tejto národnej kultúrnej pamiatky sa uskutočnila v roku 2012, v rozsahu reštaurátorského výskumu, návrhu na reštaurovanie a čiastočné reštaurovanie pomníka. V tejto etape obnovy sa podarilo zrealizovať práce vo finančnom objeme 3 440,- €.

    

V roku 2013 prebieha II. etapa reštaurátorských prác pomníka, ktorá v sebe zahŕňa:

-          reštaurovanie dvoch kamenných reliéfov a nápisovej dosky,

-          doplnenie kamenných prvkov na strieške,                           

-          reštaurovanie troch stĺpikov s hlavicami a pätkami,              

-          reštaurovanie dvoch chrličov na strieške pamätníka,             

-          obnovu omietok.

Reštaurátorské práce realizuje akademický sochár Martin Kutný, ktorý je odborne spôsobilou osobou. Po ukončení reštaurátorských prác bude vypracovaná dokumentácia z vykonaných reštaurátorských prác obsahujúca písomnú správu o vykonaných  reštaurátorských prácach a fotodokumentáciu z priebehu prác. Výsledkom projektu bude čiastočne zreštaurovaný pomník voľné prístupný pre verejnosť.

           

Kompletné ukončenie reštaurátorských prác sa predpokladá v rámci záverečnej - III. etapy, ktorá by sa mala realizovať v priebehu roka 2014. Predpokladom je schválenie  žiadosti Mesta Bardejov o pridelenie dotácie Ministerstvom kultúry SR, v rámci Programu Obnovme si svoj dom.

 

logo real fin pdp minv kult

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám