Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

volby vuc 2013Volič vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov po vstupe do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť na základe platného občianskeho preukazu resp. dokladu o pobyte cudzinca s trvalým pobytom. Ak volič nepredloží preukaz totožnosti a žiadny z členov komisie ho nepozná, komisia ho požiada, aby preukázal svoju totožnosť svedectvom dvoch osôb známych komisii. Ak tak neurobí ani do skončenia hlasovania,

hlasovanie sa mu neumožní.

         Po zázname v zozname voličov si volič prevezme od volebnej komisie obálku s dvoma hlasovacími lístkami. Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov a po ich úprave tam vloží do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja. Vo volebnom obvode č. 1 (okres Bardejov), ktorý bol vytvorený pre voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja volič môže na hlasovacom lístku na voľby do zastupiteľstva zakrúžkovať poradové čísla maximálne šiestich kandidátov a na hlasovacom lístku na voľby predsedu poradové číslo jedného kandidáta.

         Neplatný je hlasovací lístok,

a) ktorý nie je na predpísanom tlačive,

b) ktorý nie je upravený zákon predpísaným spôsobom, alebo

c) na ktorom volič neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta, alebo ak označil      zakrúžkovaním viac kandidátov, než má byť vo volebnom obvode zvolených do     zastupiteľstva alebo neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta pre voľby predsedu,     alebo ak zakrúžkovaním označil viac ako jedného kandidáta pre takéto voľby.

         Ak sú v obálke dva alebo viac hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva, sú všetky hlasovacie lístky neplatné; to platí aj o hlasovacích lístkoch pre voľby predsedu.

         Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť, pokiaľ sú z neho zrejmé všetky potrebné údaje. Na prečiarknuté alebo dopísané mená sa neprihliada.

         V sporných prípadoch rozhoduje o platnosti alebo neplatnosti  hlasovacieho lístka okrsková  volebná komisia s konečnou platnosťou.

         Tieto voľby sú špecifické v tom, že sa dá voliť iba v okrsku, kde má volič trvalý pobyt. Nejde o celoslovenské voľby, preto sa nevydávajú volebné preukazy, s ktorými by volič  mohol odvoliť aj inde.

         Voľby do orgánov samosprávnych krajov trvajú jeden deň, pričom volebné miestnosti sa otvárajú o 7. hodine ráno a voliť sa dá najneskôr do 22. hodiny večer. Ak v prvom kole nezíska ani jeden z kandidátov na predsedu samosprávneho kraja nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, uskutoční sa 23.11.2013 druhé kolo volieb.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám