Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Bardejovská samospráva má záujem prostredníctvom projektov revitalizovať mestský areál oddychu na nábreží rieky Topľa. Uvedený projektový zámer je v súlade so strategickými dokumentmi mesta, konkrétne s Územným plánom mesta Bardejov, so schválenou koncepciou „Rozvoja detských ihrísk na území

mesta Bardejov“ a s „Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bardejov“.

         Mesto Bardejov predložilo Nadácii SPP dňa 23.9.2013 projekt s názvom „Revitalizácia mestského areálu oddychu v Bardejove - Nábrežie rieky Topľa“ v rámci programu: Interný grantový program Spolupráca so samosprávami. V prípade schválenia predloženého projektu bude vypracovaná projektová dokumentácia pre revitalizáciu (vrátane vizualizácie) mestského areálu oddychu „Nábrežie rieky Topľa“, ktorá bude komplexne riešiť revitalizáciu celého areálu. V závislosti od  grantových a finančných možností Mesta Bardejov by sa mal areál obnovovať postupne, koncepčne a premyslene. V rámci aktuálne podanej žiadosti o dotáciu sa plánuje revitalizovať iba časť areálu, v rozsahu predloženého projektu, ktorého rozpočtové náklady sú vo výške 19 606,- €, z toho požadovaná dotácia predstavuje čiastku 15 000,- €.

         Projektom riešené územie sa nachádza v atraktívnom prostredí nábrežia rieky Topľa. Je ohraničené ulicami Nábrežná, Tarasa Ševčenku a ul. Toplianskou,  z východnej strany hraničí s oplotením detského dopravného ihriska. Jedná sa o existujúci areál oddychu, ktorý je verejne prístupný. Nachádzajú sa tu prvky detského ihriska a fitnes prvky pre dospelých - všetky bez tlmiacich bezpečnostných podložiek, neupravené vzrastlé stromy a kríky, nové parkovisko a starý panelový chodník, nevkusné oplotenie, krížom cez areál vedie „vyšľapaný“ chodník. Podstatná časť plochy je zatrávnená, ale povrch trávnatej plochy je zanedbaný, nerovný a hrboľatý.

        Tento areál z viacerých hľadísk nevyhovuje súčasným požiadavkám bezpečnosti, ako aj štandardnej vybavenosti takýchto verejných priestorov. Napriek tomu má tento priestor potenciál byť centrálnym  mestským areálom oddychu pre všetky vekové kategórie obyvateľov, nakoľko spĺňa všetky požiadavky dostupnosti, priestrannosti a atraktívnosti. V tesnej blízkosti sa nachádza nové odpočívadlo, zimný štadión, tenisové kurty, vyznačená cyklotrasa spájajúca mesto Bardejov s mestom Krynica (Poľsko), štadión s futbalovým ihriskom, kúpalisko, detské dopravné ihrisko a In - line dráha.

        Cieľom projektu je Revitalizácia mestského areálu oddychu „Nábrežie rieky Topľa“ v nasledovnom rozsahu:

-                     osadenie 5 tlmiacich bezpečnostných podložiek,

-                     vybudovanie chodníkov,

-                     zrealizovanie spevnenej plochy pod prístreškom,

-                     umiestnenie 2 odpadkových košov,

-                     terénne úpravy so založením trávnika.

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám