Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Moderná materská škola v záujme skvalitňovania výchovy a vzdelávania implementuje do vzdelávacieho procesu nové postupy, metódy, moderné pomôcky a orientuje sa na kvalitný pedagogický potenciál. Túto cestu kvality presadzuje aj zriaďovateľ siedmych materských škôl Mesto Bardejov. V záujme ďalšieho skvalitňovania výchovy a vzdelávania v materských školách  vytvorilo priestor na implementáciu moderných pomôcok do  edukačného procesu,

prostredníctvom zakúpenia interaktívnych tabúľ do každej materskej školy.                                                                 

          V stredu  11. septembra 2013 sa uskutočnilo školenie pre riaditeľky a učiteľky   materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov. Cieľom školenia bolo získať informačné, komunikačné zručnosti a spôsobilosti využívania interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese v materských školách. Zúčastnené riaditeľky a učiteľky si s veľkým záujmom a zanietením osvojovali  prvé praktické skúsenosti  pri práci s touto modernou učebnou pomôckou. Presvedčili sa, že interaktívna tabuľa má jednoduchú obsluhu systému,  jednoduchú obsluhu pera a ponúka aj ďalšie jedinečné možnosti jej využitia, napríklad tvorbu vlastných testov, pracovných listov, prácu s obrázkami a fotografiami, ukážky pohybových činností, výučbu cudzieho jazyka, rozvoj grafomotoriky, predčitateľskej, matematickej  a prírodovednej gramotnosti a pod.

     

         Výhodou je aj to, že do výučby sa môžu zapojiť všetky deti. Poskytuje možnosti efektívnejšieho sprostredkovania nových poznatkov. Obohatí a zatraktívni deťom edukačný proces, lebo ponúka dynamické vzdelávacie prostredie a vedie deti k tvorivosti a samostatnosti.

         Mesto Bardejov podporuje vzdelávanie pedagógov a má záujem o modernizáciu edukačného procesu v materských školách. Predškolská edukácia je vlastne základom a začiatkom celoživotného edukačného reťazca, na ktorom budujú ďalšie vzdelávacie stupne.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám