Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Na začiatku septembra sú všetky školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov pripravené na začiatok školského roka 2013/2014. Prázdninové chvíle oddychu využila samospráva na údržbu a obnovu jednotlivých školských zariadení. Najrozsiahlejšie zmeny prebehli na ZŠ Wolkerova, kde sa ešte v závere júna začalo s realizáciou projektu Zníženia energetických nákladov, ktorý je, ako v poradí piaty v oblasti školstva, realizovaný prostredníctvom eurofondov. Jeho predmetom je kompletná výmena okien, zateplenie budovy, kompletná rekonštrukcia systému vykurovania, vrátane inštalovania

solárnych panelov na ohrev teplej vody. V škole pribudne malá posilňovňa a multimediálna učebňa. Keďže sa končí aktuálne programovacie obdobie celý projekt sa musí realizovať v rekordne krátkom čase. Po dvoch mesiacoch intenzívnych stavebných prác možno konštatovať, že tie sú na 95 percent ukončené, v požadovanej kvalite, k čomu prispelo nasadenie dostatočného počtu kapacít, plnenie jednotlivých termínov k čomu prispelo i suché a slnečné počasie. Počas septembra bude ešte nevyhnutné doladiť jednotlivé detaily, ale tie už nebudú mať vplyv na priebeh vyučovania.

            K realizácii prvej etapy výmeny okien sme pristúpili i na ZŠ na Komenského ulici. Našim cieľom bude aj v tomto školskom roku hľadať zdroje na pokračovanie tohto procesu.

            Zmeny sa dotkli i jednotlivých materských škôl. Na MŠ Gorkého bola počas leta zrealizovaná takmer kompletná výmena okien, ktoré už boli výrazne poznačené zubom času. Pokračovali sme v postupnej výmene okien na MŠ Vinbarg a MŠ Komenského 24, vyregulovaní systému vykurovania, ako aj maľovaniu interiérov, či odstraňovaniu havarijných stavov v jednotlivých materských školách. Cieľom týchto krokov je postupné znižovanie prevádzkových nákladov. Takto ušetrené zdroje chceme v najbližších rokoch naďalej investovať do zlepšovania technického stavu jednotlivých zariadení, ich modernizácie, ale najmä do kvalitatívneho zlepšovania podmienok výchovnovzdelávacieho procesu.  V najbližších dňoch bude v každej materskej škole nainštalovaná moderná interaktívna tabuľa, ktorá je prvým krokom k modernizácii vzdelávacieho procesu. V letnom období prebehla rozsiahla údržba jednotlivých detských ihrísk, na MŠ Komenského 47 a MŠ Nábrežná pribudli nové, moderné herné prvky. Práve modernizácia jednotlivých detských ihrísk v areáloch materských škôl bude najbližším systémovým krokom samosprávy v začínajúcom školskom roku.  Každá materská škola má od začiatku nového školského roka aj svoj „neoficiálny“ názov, ktorý charakterizuje ducha a atmosféru v škôlke.

            Absolútnym cieľom samosprávy je presunúť ťažisko na zlepšovanie podmienok vlastného procesu výchovy a vzdelávania, aktívne zapájať jednotlivé školské zariadenia do spoločensko-kultúrnych aktivít na území mesta.

            Z hľadiska počtu prvákov, ale aj počtu žiakov na druhom stupni  základných škôl zaznamenávame medziročne mierny pokles, naopak v počte prihlásených detí do predškolských zariadení rovnaký stav, alebo mierny nárast oproti minulému školskému roku. Definitívne čísla však budú známe až po zbere údajov o počte žiakov k 15.9..

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám