Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Ministerstvo kultúry SR v rámci Programu 1.  „Obnovme si svoj dom“, Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva poskytlo Mestu Bardejov dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 25 000 € na realizáciu projektu  „Reštaurovanie maľovanej fasády Meštianskeho domu č. 26 v Bardejove, č. ÚZPF 1703/0 - I. etapa“.

            Meštiansky dom č. 26 na Radničnom námestí v Bardejove je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 1703/0 a je vo vlastníctve Mesta Bardejov. Snahou vlastníka je riešiť súčasný nevyhovujúci stav  iluzívnej nástennej maľby z 18. st. na hlavnej fasáde priečelia, ktorý nezodpovedá významu pamiatky.

Mesto Bardejov, ako úspešný žiadateľ a príjemca dotácie, sa bude podieľať na financovaní projektu vlastnými finančnými prostriedkami vo výške 1 421 €. Celkom sa majú realizovať práce vo finančnom objeme 26 421 €.

Projekt nadväzuje na reštaurátorský výskum vykonaný v roku 2012, ktorý zhodnotil súčasný stav nástennej maľby a navrhol ďalší postup reštaurátorských prác na záchranu nástennej maľby a ďalších súčastí fasády.

              Zámerom projektu je pokračovať v ďalšej obnove maľovanej uličnej fasády  tak, aby práce, ktoré sa začali v auguste 2013 boli ukončené v mesiaci november 2013. Rovnako ako v minulom roku aj v tomto roku reštaurátorské práce (reštaurovaná plocha 10,8m x 8,8m) realizuje akad. maliar Ľubomír Cáp, autorizovaný

reštaurátor. Po ukončení reštaurátorských prác bude vypracovaná dokumentácia z reštaurátorských prác obsahujúca písomnú správu o vykonaných  reštaurátorských prácach a fotodokumentáciu z priebehu prác.  

         

Výsledkom projektu bude čiastočne zreštaurovaná maľovaná fasáda priečelia Meštianskeho domu č. 26, ktorá bude komplexne ukončená v rámci II. etapy obnovy, v roku 2014.

logo real fin pdp minv kult

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám